Return to Headlines

Stage 1 Students will Begin Hybrid Learning on Monday, October 19

Dear Saint Paul Public Schools Stage 1 families and staff,

Thank you for your patience, flexibility and understanding during our transition to hybrid learning for Stage 1 families. We are excited to welcome you all back to school next week.

In a districtwide communication on October 14, SPPS announced that we were taking Monday’s return to school under advisement. The reason for this is that SPPS needed to ensure that local COVID-19 numbers that are released every Thursday by the Minnesota Department of Education were within the guidelines for in-person learning.

After reviewing the latest data available to SPPS, we can confirm that hybrid learning for Stage 1 students will begin on Monday, October 19.

As a reminder, local COVID-19 data is one of the 24 readiness targets that must be met for in-person learning. All other targets, including health protocols, building systems, PPE inventory and available staff, have been met, and all Stage 1 programs are ready for a safe return for students and staff.

SPPS will continue to monitor weekly local data about COVID-19. If COVID-19 data changes, and we need to transition back to distance learning at any point this year, we will update families and staff as soon as possible.

Thank you for supporting your child, and Saint Paul Public Schools.

 


 

Hmoob

Theem 1 ntawm cov tub ntxhais kawm yuav pib mus kawm ib nrab tom tsev kawm ntawv thiab ib nrab rau hauv tsev rau hnub Monday, lub Kaum Hli tim 19.   

Nyob Zoo Txog Xees Phos Tsoom Fwv Tsev Kawm Ntawv Theem 1 cov tsev neeg thiab neeg hauj lwm, 

Ua tsaug uas nej ua siab ntev, yooj yim hloov thiab to taub rau lub caij uas peb hloov mus kawm ib nrab rau tom tsev kawm ntawv thiab ib nrab rau hauv tsev rau theem 1 cov tsev neeg. Peb zoo siab tos txais nej txhua tus rov tuaj kawm ntawv rau lub lim tiam tom ntej no.

Nyob rau qhov kev sib tham hauv districtwide communication on October 14, SPPS tshaj tawm tias peb yuav rov mus kawm ntawv rau hnub Monday raws li cov kev tawm tswv yim.  Qhov uas ua li no yog SPPS yuav tau qhia tawm txhua hnub Thursday tias tus kab mob COVID-19 sib kis coob li cas raws li Minnesota Department of Education cov lus sam fwm rau thaum rov mus kawm ntawv tim ntsej-tim muag.

Tom qab SPPS saib tej ntaub ntawv txog tus kab mob sib kis tas, peb pom zoo tias cov tub ntxhais kawm uas nyob rau theem 1 yuav rov mus kawm ntawv rau hnub Monday, lub Kaum Hli tim 19.

Ib qhov nco ntsoov, tej ntaub ntawv uas qhia txog tus kab mob COVID-19 rau hauv zej zos no yog ib qhov ntawm 24 qhov 24 readiness targets uas yuav tau npaj kom txhij mam li tau rov mus kawm ib nrab rau tom tsev kawm ntawv thiab ib nrab rau hauv tsev.  Nyob rau lwm theem tib si, xam rau tej uas yuav tsum ua kom muaj kev noj qab nyob zoo, kab ke coj hauv tsev kawm ntawv, tus txheej txheem PPE thiab muaj cov neeg ua hauj lwm kom txaus, ces twb tiav tas lawm, thiab tej ua rau cov khoos kas theem 1 kom muaj kev thaj yeeb rau cov tub ntxhais kawm thiab xib fwb rau thaum rov mus kawm ntawv ces twb npaj txhij lawm.

SPPS yuav saib ntsoov tej ntaub ntawv ntsig txog tus kab mob COVID-19 txhua lub lim tiam.  Yog thaum twg tus kab mob COVID-19 hloov es yuav tau tso cov tub ntxhais kawm rov los nyob huv tsev kawm, peb li qhia rau cov tsev neeg thiab cov neeg hauj lwm paub sai li sai tau.

Ua tsaug rau nej txoj kev txhawb nej tus me nyuam, thiab Xees Phos Tsoom Fwv Tsev Kawm Ntawv. 

 


 

Español

Estudiantes en Etapa 1 comenzarán el Aprendizaje Híbrido el Lunes 19 de Octubre 

Estimadas Familias y Personal de la Etapa 1 de las Escuelas Públicas de Saint Paul, 

Gracias por su paciencia, flexibilidad y comprensión durante nuestra transición al aprendizaje híbrido para las familias en la Etapa 1. Estamos muy contentos de darles la bienvenida a todos a la escuela la próxima semana. 

En un comunicado de todo el distrito el 14 de octubre, SPPS anunció que tomaríamos en consideración el regreso a la escuela del lunes. La razón de esto es que SPPS necesitaba asegurarse de que los números COVID-19 locales que el Departamento de Educación de Minnesota publica todos los jueves estuvieran dentro de las pautas para el aprendizaje en persona. 

Después de revisar los últimos datos disponibles para SPPS, podemos confirmar que el aprendizaje híbrido para los estudiantes de la Etapa 1 comenzará el lunes 19 de octubre. 

Como recordatorio, los datos locales de COVID-19 son uno de los 24 objetivos de preparación que deben cumplirse para el aprendizaje en persona. Todos los demás objetivos, incluidos los protocolos de salud, los sistemas de construcción, el inventario de PPE y el personal disponible, se ha cumplido, y todos los programas de la Etapa 1 están listos para un regreso seguro para los estudiantes y el personal. 

SPPS continuará monitoreando los datos locales semanalmente sobre COVID-19. Si los datos de COVID-19 cambian y necesitamos volver a la educación a distancia en cualquier momento de este año, actualizaremos a las familias y al personal lo antes posible.

Gracias por apoyar a su hijo y a las Escuelas Públicas de Saint Paul.

 


 

Soomaali

Ardayda Stage 1 Waxay Billaabayaan Waxbarashada Isku Dhafan Isniinta, October 19

Qoysaska iyo Shaqaalaha Stage 1 ee Saint Paul Public Schools,

Waad ku mahadsan tihiin dulqaadkiinna, dabacsanaantiinna, iyo fahamkiina inta aynu uga guurayno waxbarashada isku dhafan ee qoysaska Stage 1. Waxaynu sugi la’nahay inaynu kugu soo dhaweyno iskoolka toddobaadka dambe.

 annaga oo sannad-dugsiyeedkan dhammaan ardayda ugu billawnay waxbarashada durugsan. Waan ka mahadnaqaynaa taageeradiinna.

Farriin degmadoo dhan ah oo la qoray October 14, waxay degmada SPPS sheegtay in ku noqoshada iskoolka ee Isniintan aynu si taxaddar leh u sameynayno. Sababtu waxay tahay degmada SPPS waxay doonaysaa inay xaqiijiso in tirada kiisaska COVID-19 ee deegaankeenna oo Khamiis walba laga soo saaro Wasaaradda Waxbarashada ee Minnesota ay noqoto tiro aan ka badneyn tilmaamayaasha u degsan waxbarasho loo imanayo iskoolka shakhsi ahaan.

Markaynu dib u eegis ku sameynay xogta kiisaska ee ay heshay SPPS, waxaynu idiin xaqiijin karnaa in waxbarashada isku dhafan ee ardayda Stage 1 ay billaabaneyso Isniinta, October 19.

Xasuusin ahaan, xogta kiisaska COVID-19 ee maxalliga ah waxay ka mid tahay 24 yoolal ee diyaargarowga taas oo shuruud u ah in la billaabo waxbarasho iskoolka la imanayo. Waa la buuxiyay dhammaan shuruudaha yoolalka kale, sida boratakoolka caafimaadka, arrimaha dhismayaasha, agabka difaaca jirka ee PPE, iyo helitaanka shaqaalaha, sidaa awgeed dhammaan barnaamijyada Stage 1 diyaar ayay u yihiin in ardayda iyo shaqaalaha ay si bed-qab leh u soo noqdaan.

Degmada SPPS waxay sii wadi doontaa inay dusha kala socoto xogta maxalliga ee toddobaadlaha ah ee COVID-19. Haddii xogta kiisaska COVID-19 ay isbeddesho, ka dibna aynu u baahanno inaynu dib ugu guurno waxbarashada durugsan ee online-ka ah mar uun sannadkan gudihiisa, waynu u soo sheegi doonnaa qoysaska iyo shaqaalahaba sida ugu dhakhsaha badan.

Waad ku mahadsan tahay sida aad u garab taagan tahay ilmahaaga iyo degmada Saint Paul Public Schools. 

 


 

Karen

Stage 1 letter Karen translation  

PDF: Karen Translation