Return to Headlines

Transition Days for In-Person Learning: Jan. 25-29

Updated 1/6/21

The Minnesota Safe Learning Plan requires that school districts use at least two school days for planning and building preparation when changing learning models. There will be no instruction on these days. 

For SPPS, these transition days will be: 

  • PreK-5, Early Childhood Special Education (ECSE) and Federal IV Special Education programs: January 25-29. January 29 was a previously scheduled teacher professional development day, so there will be no instruction for elementary students that week.
  • Grades 6-12: To be determined

For more information, visit spps.org/reopen or refer to the SPPS calendar.


El Plan de Aprendizaje Seguro de Minnesota requiere que los distritos escolares usen al menos  dos días escolares para la planificación y preparación cuando cambien los modelos de aprendizaje. No habrá instrucción en estos días. 

En SPPS, estos días de transición serán: 

  • PreK-5, Educación Especial Pre-Escolar (ECSE) y programa Federal de Educación Especial IV: 25-29 de enero. El 29 de enero estaba previamente programado como un día de capacitación profesional para maestros, por lo que no habrá instrucción para los estudiantes de primaria esa semana.
  • 6-12 grado: A ser determinado 

Para más información visite spps.org/reopen o vea el Calendario de SPPS.


Lub xeev Minixaustas lub tswv yim npaj Minnesota Safe Learning Plan hais kom cov hauv paus tsev kawm ntawv yuav tsum siv li ob hnub los npaj rau kev hloov cov qauv kawm ntawv.  Yuav tsis muaj kawm ntawv rau ob hnub ntawd.  

Rau SPPS, cov hnub uas yuav hloov los mus yog:

  • Cov kawm PreK-5, Cov Me Nyuam Kawm Ntawv Tshwj Xeeb Thaum Ntxov (Early Childhood Special Education) thiab cov khoos kas tshwj xeeb Federal IV:  lub Ib Hlis tim 25-29.  Lub Ib Hlis tim 29 ces yeej muab teem rau cov xib fwb ua kev kawm lawm, yog li yuav tsis muaj kawm ntawv rau cov tub ntxhais kawm uas kawm theem qis rau lub lim tiam ntawd.    
  • Qib 6-12: Mam li saib seb yuav pib kawm thaum twg

Xav paub ntxiv, mus saib hauv spps.org/reopen los sis saib ntawm SPPS calendar.


Qorshaha Waxbarashada Badqabka leh ee Minnesota wuxuu u baahan yahay in degmo dugsiyeedyadu ay ugu yaraan laba maalmood oo dugsi u isticmaalaan qorsheynta iyo diyaarinta dhismaha iskoolka markay beddelayaan qaababka waxbarashada. Wax waxbarasho ah lama dhigi doono maalmahaas. 

SPPS ahaan, maalmahan kala guurka ah waxay noqon doonaan: 

  • PreK-5, Waxbarashada Gaarka ah ee Carruurnimada Hore (ECSE) iyo barnaamijyada Waxbarashada Gaarka ah ee Federal IV: January 25-29. Maalinka 29-ka January waxay ahayd maalin horay loo qorsheeyay in la horumariyo xirfadda macallinka, sidaa darteed ma jiri doonaan waxbarasho ardayda dugsiga hoose toddobaadkaas.
  • Fasallada 6-12: Waa la go'aansayaa

Wixii xog dheeraad ah, booqo spps.org/reopen ama tixraac kaalandarka SPPS.


Karen text