Return to Headlines

Grading Update for SPPS High School Students

In light of the continuing challenges in distance learning, Saint Paul Public Schools (SPPS) will implement the following updates to practices for high school grading:

Grading Practice Update

 • SPPS will be adjusting all high school students who received grades of C and D to passing (P), so distance learning does not negatively impact students’ Grade Point Averages (GPAs).
 • This adjustment will be made for as long as students are in Distance Learning and will also include the first and second quarters of 2020-2021 school year.
 • This includes any grades students earned through the earn-back process.

If students and families wish to opt out of this new grading update and earn a letter grade or wish to earn a P in place of a B, students may contact their school counselor.

Thank you for supporting your student and Saint Paul Public Schools.

 


 

Les escribo para compartir con ustedes información sobre novedades de calificaciones para estudiantes de secundaria.

A la luz de los continuos desafíos en el aprendizaje a distancia, las Escuelas Públicas de Saint Paul (SPPS) implementarán las siguientes actualizaciones a las prácticas de calificación en la escuela secundaria.

Actualizaciones en el sistema de calificaciones

 • SPPS ajustará a todos los estudiantes de secundaria que recibieron calificaciones de C y D con una calificación de  aprobado (P), para que el aprendizaje a distancia no afecte negativamente los promedios de calificaciones de los estudiantes (GPA).
 • Este ajuste se realizará mientras los estudiantes estén en Aprendizaje a Distancia y también incluirá el primer y segundo cuatrimestre del año escolar 2020-2021.
 • Esto incluye cualquier calificación que los estudiantes hayan obtenido a través del proceso de recuperación.

Si los estudiantes y las familias desean eximirse de este nuevo sistema de calificación y prefieren obtener una calificación de letra o desean obtener una P en vez de una B, los estudiantes pueden contactar a su consejero escolar.

Gracias por apoyar a su estudiante y a las Escuelas Públicas de Saint Paul.

 


 

Vim muaj kev nyuaj tsis tu ncua thaum kawm ntawv hauv tsev, Xees Phos Tsoom Fwv Tsev Kawm Ntawv (SPPS) yuav kho cov tub ntxhais kawm ntawv hauv theem siab cov qhab nia raws li nram qab no.

 

Kev Muab Qhab Nia Tshiab

 • SPPS yuav kho txhua tus tub ntxhais kawm ntawv hauv cov tsev kawm ntawv theem siab cov qhab nia kom cov uas tau txais tus qhab nia C thiab D tau tus qhab nia dhau (P), kom txoj kev kawm ntawv hauv tsev tsis txhob cuam tshuam cov tub ntxhais kawm ntawv tus Grade Point Averages (GPAs).
 • Yuav siv qhov kev kho qhab nia no rau lub caij nyoog thaum cov tub ntxhais kawm ntawv kawm rau hauv tsev los sis Distance Learning thiab kuj yuav xam tag nrho lub quarter thib ib thiab thib ob ntawm xyoo kawm ntawv 2020-2021 tib si. 
 • Qhov nov yog xam tag nrho cov qhab nia uas cov tub ntxhais kawm ntawv tau txais los ntawm tus txheej txheem mus kawm kom tau qhab nia ntxiv tib si.

Yog tias cov tub ntxhais kawm ntawv thiab cov tsev neeg tsis xav koom tes rau qhov kev muab qhab nia tshiab no thiab xav kom tau tus qhab nia letter grade los sis xav kom tau tus qhab nia P es txhob yog tus B, cov tub ntxhais kawm ntawv yuav tsum hu rau lawv tus kws pab tswv yim tom tsev kawm ntawv.

Ua tsaug uas nej txhawb nej tus me nyuam thiab Xees Phos Tsoom Fwv Tsev Kawm Ntawv.

 


 

Iyadoo la tixraacayo caqabadaha sii socda ee waxbarashada durugsan, Saint Paul Public Schools (SPPS) waxay hirgelin doontaa cusbooneysiinta soo socota ee quseysa qaababka buundo-bixinta ee dugsiyada sare.

Qaabka Cusub ee Buundo-bixinta

 • SPPS waxay wax ka beddeli doontaa dhammaan ardayda dugsiga sare ee helay dhibcaha C iyo D iyagoo la siinayo buundo ah baasitaan (P), sidaa darteed waxbarashada durugsan si xun uma saameynayso buundadooda ah isku Celceliska Dhibcaha ardayda (GPAs).
 • Wax ka beddelkaan ayaa la sameyn doonaa illaa iyo inta ay ardaydu ku jiraan Waxbarashada Durugsan, waxaana sidoo kale arrinkan soo hoos-gelayo buundo-bixinta rubucii koowaad iyo labaad ee sannad-dugsiyeedka 2020-2021.
 • Tan waxaa ku jira fasallo kasta oo ay ardaydu ku kasbadeen nidaamka dib-u-kasbashada.

Haddii ardayda iyo qoysasku ay doorbidaan inay ka baxaan buundo-bixintaan cusub iyagoo doonayo inay helaan buundo xaraf ah, ama ay rabaan inay helaan buundo ah P halkii ay xarafka B heli lahaayeen, ardayda waxay la xiriiri karaan la-taliyahooda dugsiga.

Waad ku mahadsan tihiin sida aad u garab taagan tihiin ardaygaaga iyo degmada Saint Paul Paul Public Schools.

 


 

Karen translation