Return to Headlines

Lus tshaj tawm tseem ceeb los ntawm Superintendent Joe Gothard

Nyob zoo txog SPPS cov tsev neeg:

Kuv muaj lus tshiab xav qhia los rau nej txog peb txoj kev mob siab ua kom cov tub ntxhais kawm ntawv rov qab mus kawm tau ntawv rau tom tsev kawm ntawv nyob rau hauv Xees Phos Tsoom Fwv Tsev Kawm Ntawv. Nag hmo, Hau Xeev Walz tau tshaj tawm txog ib co cai tshiab uas yuav cia cov tsev kawm ntawv theem qis qhib rov cia cov tub ntxhais kawm ntawv thiab neeg ua hauj lwm rov qab mus kawm ntawv sai sai no xws li hnub Monday, lub Ib Hlis tim 18. Qhov nov yog xov xwm zoo, thiab peb tab tom hloov kho peb cov kev npaj los pib qhov kev kawm tim ntsej tim muag no kom sai li sai tau thiab nyab xeeb lug.

Hau Xeev qhov Safe Learning Plan hais tias kom cov tsev kawm ntawv theem qis yuav tsum tso cov tub ntxhais rov qab mus kawm rau tom tsev kawm ntawv ua tej pab pawg, tsis pub ntau tshaj li peb qib rau ib zaug twg.Tom qab ntawd, yuav tsum nrug li ob lub lim tiam mam pib cia lwm qib mus.

Txhawm kom muaj sij hawm txaus rau peb cov tsev neeg, cov xib fwb thiab cov neeg ua hauj lwm hauv tsev kawm ntawv los npaj rau qhov kev hloov no, xam tag nrho kev ua raws li cov qauv tseem ceeb kom muaj kev noj qab nyob zoo thiab kev nyab xeeb, peb npaj yuav pib coj cov tub ntxhais kawm rov qab mus kawm ntawv rau tom tsev kawm ntawv txwm hnub rau hnub Monday, lub Ob Hlis tim 1, peb yuav xub pib coj peb cov tub ntxhais kawm uas yau tshaj rov qab tuaj.

Hnub Monday, lub Ob Hlis tim 1, cov tub ntxhais kawm ntawv hauv qab no yuav pib rov qab mus kawm rau tom lawv lub tsev kawm ntawv uas yog kawm txwm hnub:

  • Tag nrho cov tub ntxhais uas kawm rau Pre-K txog qib 2
  • Cov tub ntxhais kawm ntawv tshwj xeeb txij hnub yug mus txog qib 2
  • Cov tub ntxhais kawm ntawv hauv peb cov khoos kas Special Education Federal IV thiab cov chaw tshwj xeeb xws li The Downtown School (JDC), khoos kas saib xyuas & kho mob, khoos kas tsev kho mob, Bridge View, Focus Beyond (Pathway 1 & 2), River East and Journeys

Hnub Tuesday, lub Ob Hlis tim 16, cov tub ntxhais kawm qib 3 txog 5 yuav pib rov qab mus kawm txwm hnub rau tom tsev kawm ntawv:

Cov kev npaj no yog siv rau feem ntau ntawm peb cov tsev kawm ntawv theem qis, tab sis nws kuj yuav muaj qee qhov sib txawv nyob ntawm lub tsev kawm ntawv. Cov tsev neeg yuav tau txais kev qhia ntxiv thaum paub cov ntsiab lus meej lawd.

Rau peb cov xib fwb thiab cov neeg ua hauj lwm hauv tsev kawm ntawv, cov kev hloov rau lub sij hawm no yuav muaj xws li:

  • Lub lim tiam ntawm lub Ib Hlis tim 18: Yuav muaj kuaj tus kab mob COVID-19 rau txhua tus neeg ua hauj lwm uas muaj kev koom tes txog ntawm qhov kev hloov no. Cov kev kuaj no yuav muaj rau cov neeg ua hauj lwm mus kuaj txhua txhua ob lub lim.
  • Lub lim tiam ntawm lub Ib Hlis tim 25: Cov xib fwb thiab lwm cov neeg ua hauj lwm hauv tsev kawm ntawv yuav npaj rau qhov kev hloov no txuas ntxiv. Qhov nov yog xam tas nrho qhov yuav muaj ob peb hnub uas tsis muaj kawm ntawv rau tub ntxhais kawm ntawv. Qhov nov mam li txiav txim siab tom qab.

Cov tub ntxhais kawm Pre-K txog 5, xam tag nrho cov tub ntxhais kawm ntawv uas tau txais kev kawm tshwj xeeb hauv cov qib ntawd tib si, uas xav nyob hauv tsev kawm mus kom txog lub xyoo no xaus mas yuav tsum teev npe rau Virtual Learning School tsis pub dhau hnub Friday, lub Ib Hlis tim 8, yog tias lawv tsis tau mus teev npe.

Yog tus qauv kev kawm los sis khoos kas uas nej nyiam tau hloov lawm vim qhov kev tshaj tawm no, thov tiv tauj Student Placement Center ntawm 651-632-3764.

Cov Tsev Kawm Ntawv Theem Ob (Secondary Schools)

Cov tub ntxhais uas kawm hauv tsev kawm ntawv theem ob (qib 6 txog 12) yuav nyob hauv tsev kawm rau lub sij hawm no. Peb tab tom nrhiav txoj hau kev los pab txhawb peb cov tub ntxhais uas kawm rau hauv tsev kawm ntawv theem nrab thiab theem siab uas kawm poob qab lawm. Qhov nov yog xam tag nrho lub cib fim tshiab rau cov tub ntxhais kawm ntawv uas kawm tsis tau ntawv kom lawv tau txais kev kawm txhawb ntxiv nyob rau hauv lawv lub tsev kawm ntawv. Mam qhia ntxiv txog qhov khoos kas no tom qab mus so rau lub caij ntuj no.

Kev kawm ntawv hauv tsev los sis Distance Learning yeej nyuaj rau peb txhua tus. Peb zoo siab heev uas peb twb mus ze zuj zus rau qhov uas yuav rov qab mus kawm rau tom tsev kawm ntawv lawm, thiab peb cog lus tias muaj xov tshiab dab tsi peb mam li hais los qhia rau nej paub tsis tu ncua thaum paub meej lawd. Lub sij hawm no, vam tias nej tsev neeg yuav siv lub sij hawm thaum mus so rau lub caij ntuj no los so kom txaus kom muaj kev noj qab nyob zoo, siv sij hawm los nyob ua ke nrog nej tsev neeg, thiab npaj siab rov qab tuaj rau tom tsev kawm ntawv rau lub xyoo tshiab. 

Sawv cev ntawm kuv tus kheej, Pawg Tsav Xwm Kev Kawm Ntawv thiab peb cov neeg ua hauj lwm hauv SPPS, kuv thov kom nej txhua tus ntsib kev noj qab nyob zoo thiab kev zoo siab rau lub caij so no. Ua tsaug uas nej tso siab rau peb.

Ntawm kev sib koom tes,

Joe Gothard, Superintendent