Return to Headlines

Lus qhia tshiab txog qhov yuav rov qab mus kawm rau tom tsev kawm ntawv rau cov tub ntxhais kawm hauv theem ob – Lub Peb Hlis tim 3, 2021

Nyob zoo txog cov tsev neeg muaj me nyuam kawm rau theem ob hauv SPPS:

Raws li peb tau qhia rau nej lub lim tiam dhau los, SPPS tab tom npaj yuav cia tag nrho cov tub ntxhais kawm qib 6-12 uas txaus siab rov qab mus kawm rau tom tsev kawm ntawv pib hnub Wednesday, lub Plaub Hlis tim 14. Hnub Monday thiab Tuesday, lub Plaub Hlis tim 12 thiab 13 yog ob hnub uas xib fwb yuav npaj kev kawm. Raws li tau cog lus tseg, peb thiaj qhia kom meej thiab ntxaws ntxiv los rau nej kom nej paub txiav txim siab seb qhov mus kawm rau tom tsev kawm ntawv zoo dua los sis nyob hauv tsev kawm online zoo dua rau nej tus me nyuam. 

Sij Hawm Kawm Ntawv
Pib lub Plaub Hlis tim 14 mus, cov tub ntxhais kawm uas kawm tim ntsej tim muag yuav mus kawm 4.5 teev rau hauv tsev kawm ntawv hnub Monday txog Thursday, thiab yuav muaj li 2 teev los ua lawv cov ntaub ntawv kom tas hauv tsev. Txhua hnub Friday yog hnub txhua tus tub ntxhais kawm yuav kawm ntawv hauv tsev, nrog rau kev teem sij hawm rau xib teb lus nug thiab txheeb npe, thiab nyias ua nyias ntawv.

Monday-Thursday Sij Hawm Kawm Rau Tom Tsev Kawm Ntawv 

  • 8:30 a.m.-1 p.m. – Txhua qib hauv cov tsev kawm ntawv muaj qib 6-8 thiab Washington Technology Magnet
  • 9:30 a.m.-2 p.m. - Qib 6-8 hauv cov tsev kawm ntawv uas muaj qib PreK-8 
  • 10:30 a.m. -3 p.m. - Txhua qib hauv cov tsev kawm ntawv muaj qib 6-8 thiab qib 9-12
  • 2 teev rau nyias kawm nyias hauv tsev – Tag nrho cov kawm qib 6-12 hauv txhua lub tsev kawm ntawv

Friday: Nyob hauv tsev kawm rau tag nrho cov tub ntxhais kawm qib 6-12

Nco ntsoov: Cov khoos kas kawm ntawv tshwj xeeb Federal III yuav mus raws lawv cov sij hawm kawm ntawv puv ntoob xws li ib lim tiam tsib hnub. Cov neeg tuav ntaub ntawv mam li hais los qhia rau cov tsev neeg ntxiv.

Kawm Tom Tsev Kawm Ntawv vs. Nyob Hauv Tsev Kawm Online
Cov tub ntxhais kawm qib 6-12 uas xav nyob hauv tsev kawm puv ntoob mus kom tas xyoo no mas yuav tsum teev npe tsis pub dhau hnub Thursday, lub Peb Hlis tim 11.

Cov tsev neeg uas yav tas los teev npe rau qhov nyob hauv tsev kawm online (Virtual Learning School) rau lawv cov me nyuam uas kawm theem nrab los sis tsis kam me nyuam txais kev pab tim ntsej tim muag mas yuav tsum tau ua daim ntawv no kom tiav yog tias nej tus me nyuam xav nyob hauv tsev kawm online.

Peb yuav ua txhua yam kom cov tub ntxhais kawm theem ob tau kawm ntawv txuas ntxiv mus nrog lawv cov xib fwb qhia ntawv tam sim no txawm tias lawv mus kawm kiag rau tom tsev kawm ntawv los sis kawm online. Daim ntawv qhia los sis chart nram qab no qhia tias ob tug qauv kawm ntawv no yuav zoo li cas:

School icon

Kawm Tom Tsev Kawm Ntawv

Online learning icon

Nyob Hauv Tsev Kawm Online (Virtual Learning)

Cov tub ntxhais kawm hauv chav nrog lawv tus xib fwb raws li lub sij hawm Monday txog Thursday

Cov tub ntxhais kawm ntawv yuav nyob hauv tsev kawm rau hnub Friday 

Cov tub ntxhais kawm ntawv hauv tsev hnub Monday txog Friday

Lub sij hawm hauv chav yog kawm tej yam tshiab thiab pab tub ntxhais kawm ntawv

Feem ntau yuav tsis ua tib txhij kawm

Yuav siv li ob teev los kawm hauv tsev Monday-Thursday uas tsis yog ua tib txhij kawm 

Ib hnub twg cov xib hwb yuav siv li ib teev los nyob hauv chav ua hauj lwm thiab pab cov tub ntxhais uas nyob hauv tsev kawm

Xib fwb txheeb npe hnub Monday txog Thursday; yog tsis mus kawm ntawv yuav tsum hais qhia rau tsev kawm ntawv

Cov tub ntxhais kawm ntawv yuav mus txheeb npe hauv Campus qhia tias lawv mus koom kev kawm

Cov tub ntxhais kawm ntawv yuav siv lawv lub iPad los kawm hauv Schoology txuas mus ntxiv

Cov tub ntxhais kawm ntawv yuav siv lawv lub iPad los kawm hauv Schoology txuas mus ntxiv

Cov tub ntxhais kawm ntawv muaj peev xwm hloov tau mus kawm online nyob rau hauv tsev kom tas xyoo no

Cov tub ntxhais kawm uas xaiv qhov  nyob hauv tsev kawm online mas yuav nyob hauv tsev kawm mus kom tas xyoo no


Cov tub ntxhais kawm rau hauv theem ob uas teev npe rau qhov nyob hauv tsev kawm online tsis txhais tias yog teev npe kawm rau lwm qhov khoos kas. Lawv yuav kawm twj ywm rau hauv lawv cov tsev kawm ntawv tam sim no nrog rau lawv cov phooj ywg uas kawm ntawv ua ke thiab cov xib hwb raws li ua tau.
Txhua tus tub ntxhais kawm uas tsis teev npe kawm rau qhov nyob hauv tsev kawm online (virtual learning) mas yuav muaj npe mus kawm rau tom tsev kawm ntawv thaum peb pib rau lub Plaub Hlis tim 14.

Kev Ua Kom Muaj Kev Noj Qab Haus Huv thiab Kev Nyab Xeeb
Rau cov tub ntxhais uas mus kawm rau tom tsev kawm ntawv, SPPS yuav ua raws nraim li txhua yam kev qhia kom muaj kev noj qab haus huv thiab kev nyab xeeb raws li tau qhia hauv Minnesota Safe Learning Plan thiab SPPS COVID-19 Student and Family Guidelines. Qhov no xam tas nrho: 

Raws li txoj Kev Npaj Kom Muaj Kev Kawm Nyab Xeeb, cov tub ntxhais kawm yuav tsum nyob kom sib nrug deb li 6 hneev taw thaum ua tau; thaum nyob tsis tau sib nrug li 6 hneev taw, yuav tsum nyob kom sib nrug deb li 3 hneev taw.

Yog xav paub ntxiv, thov mus saib hauv spps.org/reopen thiab npaj siab tos kev qhia ntxiv los ntawm SPPS thiab nej tus me nyuam lub tsev kawm ntawv tam sim no mus rau ob peb lub lim tiam tom ntej no. Ua tsaug.