Return to Headlines

January 22 Update: In-Person Support for Secondary Students

Dear SPPS Secondary Families:

The Minnesota Safe Learning Plan requires that school districts use at least two school days for planning and building preparation when changing learning models. With the addition of in-person support for secondary students currently being planned, the following non-school days for secondary students have been added to the district calendar:

  • January 29-February 3: There will be no instruction for secondary students. Friday, January 29, was a previously scheduled non-school day.
  • February 4: New first day of second semester. Distance learning schedules may also change at this time.

In-person support will begin after the COVID-19 case rate for Ramsey County remains under 30 for two consecutive weeks. Families will be notified of the start date as soon as that threshold is met.

When in-person support begins, all 6-12 grade students will continue in distance learning as their primary learning model. If you do not want your student to be considered for in-person support, please fill out this form to opt out by Friday, January 29. 

For more information, visit spps.org/secondarysupport and look for communication from your child’s school.


Lus qhia tshiab rau lub Ib Hlis tim 22: Kev pab tim ntsej tim muag tom tsev kawm ntawv rau cov tub ntxhais uas kawm rau hauv theem ob

Nyob zoo txog cov tsev neeg muaj me nyuam kawm rau theem ob hauv SPPS:

Lub xeev Minnesota Txoj Kev Npaj Kom Muaj Kev Kawm Nyab Xeeb hais kom cov hauv paus tsev kawm ntawv yuav tsum siv li ob hnub los npaj rau kev hloov cov qauv kawm ntawv. Ntxiv rau qhov kev pab txhawb cov tub ntxhais kawm theem ob hauv tsev kawm ntawv uas peb tab tom npaj tam sim no, peb tau muab cov hnub uas cov tub ntxhais kawm ntawv hauv theem ob tsis muaj kawm ntawv ntxiv rau hauv paus tsev kawm ntawv daim calendar lawm:

  • Lub Ib Hlis tim 29 txog lub Ob Hlis tim 3: Yuav tsis muaj kawm ntawv rau cov tub ntxhais uas kawm rau hauv theem ob (secondary). Hnub Friday, lub Ib Hlis tim 29 ces yeej muab teem ua ib hnub uas tsis muaj kawm ntawv lawm.    
  • Lub Ob Hlis tim 4: Thawj thawj hnub rau lub semester thib ob. Cov sij hawm kawm ntawv hauv tsev los tej zaum kuj yuav hloov rau lub sij hawm no.

Tom qab pom tias cov neeg kis tus kab mob COVID-19 hauv Ramsey (COVID-19 case rate for Ramsey County) poob qis dua 30 mus li ob lub lim tiam sib law liag lawm, peb mam li pib qhov kev pab cuam tim ntsej tim muag tom tsev kawm ntawv. Thaum kev sib kis poob qis li hais los no lawm peb mam hais mus qhia rau cov tsev neeg paub tias yuav pib qhov kev pab no rau hnub twg kom sai li sai tau.

Thaum pib qhov kev pab tim ntsej tim muag rau tom tsev kawm ntawv no, tag nrho cov tub ntxhais uas kawm qib 6 txog 12 yuav nyob hauv tsev kawm txuas ntxiv mus vim qhov nov yog lawv tus qauv kawm. Yog nej tsis xav kom nej tus me nyuam koom tes rau qhov kev pab tim ntsej tim muag tom tsev kawm ntawv no, thov ua daim ntawv nov kom tiav tsis pub dhau hnub Friday, lub Ib Hlis tim 29.

Yog xav paub ntxiv, mus saib hauv spps.org/secondarysupport thiab npaj siab tos kev txuas lus ntxiv los ntawm nej tus me nyuam lub tsev kawm ntawv.


Noticias del 22 de Enero: Apoyo en Persona Para Estudiantes de Secundaria

Estimadas familias de secundaria de SPPS: 

El Plan de Aprendizaje Seguro de Minnesota requiere que los distritos escolares usen al menos dos días de clases para planificar y preparar el edificio cuando se cambian los modelos de aprendizaje. Con la adición de apoyo en persona para estudiantes de secundaria que se está planeando actualmente, se han agregado al calendario del distrito los siguientes días en que los estudiantes no tendrán clases:

  • 29 de enero - 3 de febrero: No habrá clases para los estudiantes de secundaria. El viernes 29 de enero es un día previamente programado en el que no había clases.
  • 4 de febrero: Primer día del segundo semestre. Puede que los horarios de aprendizaje a distancia cambien en esta oportunidad.

El apoyo en persona va a comenzar cuando la tasa de casos de COVID-19 en el condado de Ramsey se mantenga bajo 30 por dos semanas consecutivas. Las familias serán notificadas de la fecha de comienzo de clases tan pronto como se alcance ese umbral. 

Cuando comience el apoyo en persona, todos los estudiantes entre 6 y 12 grado continuarán en aprendizaje a distancia como su modelo de aprendizaje primario. Si usted no desea que su estudiante sea considerado para apoyo en persona, por favor complete este formulario antes del viernes 29 de enero para no recibir apoyo. 

Para más información, visite spps.org/secondarysupport y vea información de la escuela de su niño.


Warka Cusub ee Jan 22: Caawinta Qof ahaan la Caawinayo Ardayda Dugsiyada Sare

Qoysaska Dugsiyada Sare ee SPPS:

Qorshaha Waxbarashada Badqabka leh ee Minnesota waxay u baahan tahay in degmo dugsiyeedyadu ay ugu yaraan laba maalmood oo iskoolka ah u isticmaalaan qorsheynta iyo u diyaargarowga dhismaha iskoolka markay beddelayaan qaababka waxbarashada. Iyadoo taas lagu darayo caawinta qof ahaan la caawinayo ardayda dugsiyada sare taasoo hadda la qorsheynayo, maalmahan soo socda ee uusan iskoolku u jirin ardayda dugsiyada sare ayaa lagu daray kalandarka degmada:

  • January 29-February 3: Ma jiri doonaan fasallo iyo duruus ay qaadanayaan ardayda dugsiyada sare. Jimcaha, January 29, waxay ahayd maalin horey loo sii qorsheeyay, ahna maalin aan iskool jirin.
  • February 4: Maalinta ugu horreysa ee simisterka labaad. Jadwallada waxbarashada durugsan sidoo kale waa la beddeli karaa waqtigan.

Caawinta qof ahaaneed ee waxbarashada waxay billaaban doontaa ka dib markii tirada kiiska COVID-19 ee degmada Ramsey ay noqoto mid ka hooseysa 30 ilaa muddo ah laba toddobaad oo isku xiga. Qoysaska waa lala socodsiin doonaa taariikhda la billaabayo barnaamijkaas isla markii la gaaro tiradaas soddonka ah ama lambar ka hooseeyo.

Marka caawinta qof ahaaneed ay billaabato, dhammaan ardayda dhigata fasallada 6-12 waxay sii wadi doonaan waxbarashada durugsan oo ah qaabka rasmiga ah ee ay wax u baran doonaan. Haddii aadan rabin in ardaygaaga loo tixgeliyo caawin qof ahaaneed, fadlan buuxi foomkan ugu dambeyn Jimcaha, January 29, si lagaaga saaro barnaamijkan. 

Wixii xog dheeraad ah, booqo spps.org/secondarysupport oo boggaas ka raadi war ka socdo iskoolka ilmahaaga.


Karen (PDF)