Return to Headlines

In-Person Secondary Support to Begin February 22

Dear SPPS Secondary Families:

Thank you for your support as we continue the school year in distance learning. We are excited to share an update about the beginning of in-person academic support at your secondary student’s school. 

The first week of in-person support for secondary (6-12 grade) students begins Monday, February 22. This date was selected because the COVID-19 case rate for Ramsey County has remained below 30 for two consecutive weeks. 

Please note: This does not mean that all secondary students should come to school on Monday, February 22. Students should only come on their assigned day and time. Which day(s) your student should come for in-person support and other important details will be communicated by your school in the coming days.

This in-person support is optional and does not affect attendance. All 6-12 grade students will remain in distance learning as their primary learning model. In-person time will be used to support distance learning, not to teach new material.

For more information, visit spps.org/secondarysupport and look for updates from your student’s school early next week. Information about schedules, transportation, COVID-19 safety measures, meals and other important details will come directly from your school.

If you missed the February 11 family forum with Superintendent Joe Gothard and other Saint Paul Public Schools leaders, a recording will be posted on spps.org.


Pib Pab Ua Ntaub Ntawv Tim Ntsej Tim Muag Rau Cov Kawm Theem Ob Rau Lub Ob Hlis Tim 22 

Nyob Zoo Txog SPPS Cov Tsev Neeg Muaj Me Nyuam Kawm Ntawv Rau Theem Ob:

Ua tsaug rau nej txoj kev txhawb nqa rau lub caij uas peb nyob hauv tsev kawm no.  Peb zoo siab qhia los rau nej paub txog qhov uas yuav rov pib muaj kev pab ua ntaub ntawv tim ntsej tim muag rau hauv nej cov tub ntxhais kawm theem ob lub tsev kawm ntawv.

Thawj lub lim tiam uas muaj kev pab ua ntaub ntawv tim ntsej tim muag rau cov tub ntxhais kawm theem ob (qib 6-12) yog hnub Monday, lub Ob Hlis tim 22. Peb xaiv hnub no vim tus kab mob COVID-19 hauv Ramsey County (COVID-19 case rate for Ramsey County) poob qis tshaj li 30 tau ob lim tiam sib law los lawm.

Thov nco ntsoov: Nov tsis txhais tias txhua tus tub ntxhais kawm ntawv uas kawm rau theem ob yuav tsum tuaj kawm ntawv tib si rau hnub Monday, lub Ob Hlis tim 22 ntawd. Cov tub ntxhais kawm ntawv tsuas tuaj raws li lub sij hawm thiab hnub uas teem rau lawv xwb. Hnub puav tom ntej no nej lub tsev kawm ntawv mam li qhia los rau nej tias hnub twg yog hnub uas nej tus me nyuam mam tuaj txais kev pab ua ntaub ntawv tim ntsej tim muag thiab mam qhia lwm yam tseem ceeb los rau nej.

Qhov kev pab tim ntsej tim muag no yog tuaj raws li nej yeem xwb thiab tsis ua li cas rau kev qhaj ntawv. Cov tub ntxhais kawm qib 6-12 tseem yuav nyob hauv tsev kawm txuas ntxiv mus li tau kawm los mus lawd. Qhov uas tuaj tim ntsej tim muag no tsuas yog pab rau cov tub ntxhais kawm ntawv cov ntawv uas nyob hauv tsev kawm xwb, tsis yog qhia dua ib yam tshiab.  

Xav paub ntxiv, mus saib hauv spps.org/secondarysupport thiab saib tej yam tshiab hauv nej lub tsev kawm ntawv rau lim tiam pib tom ntej no. Nej lub tsev kawm ntawv li mam xa lub sij hawm, kev caij npav, yuav ua li cas thiaj tsis kis tus kab mob COVID-19, kev noj mov thiab lwm yam kev paub tseem ceeb ncaj nraim los rau nej.


Apoyo en Persona Para Estudiantes de Secundaria Comienza el 22 de Febrero 

Estimadas familias de secundaria de SPPS:

Gracias por su apoyo mientras continuamos el año escolar en aprendizaje a distancia. Estamos emocionados de compartir con ustedes noticias sobre el comienzo del apoyo académico en persona en la escuela secundaria de su estudiante. 

El primer día de apoyo académico en persona para estudiantes de secundaria (6-12 grado) será el lunes 22 de febrero. Se eligió esta fecha debido a que la tasa de casos de COVID-19 en el condado de Ramsey se ha mantenido bajo 30 por dos semanas consecutivas. 

Atención: Esto no significa que todos los estudiantes deben venir a la escuela el 22 de febrero. Los estudiantes deben venir en su día y hora asignada. Su escuela le comunicará el(los) día(s) que su estudiante debe venir para recibir apoyo en persona y otros importantes detalles.

Este apoyo en persona es adicional y no afecta su asistencia. Todos los estudiantes de 6-12 grado permanecerán en aprendizaje a distancia como su modelo de aprendizaje primario. Los horarios en persona serán utilizados para apoyar el aprendizaje a distancia, no para enseñar nuevo material. 

Para más información, visite spps.org/secondarysupport y vea noticias de la escuela de su estudiante a principios de la próxima semana. Su escuela le enviará directamente información sobre horarios, transporte, medidas de seguridad de COVID-19, comidas y otros importantes detalles.


Caawinta Qof ahaaneed ee Ardayda Dugsiga Sare oo billaabanaysa February 22

Qoysaska Qiimaha leh ee Dugsiyada Sare ee SPPS:

Waad ku mahadsan tahay taageeradaada iyadoo aynu sii wadno waxbarashada sannad-dugsiyeedkan oo ah waxbarashada durugsan. Waxaan ku faraxsannahay inaan idinla wadaagno war cusub oo ku saabsan caawinta waxbarasho oo qof ahaan laga billaabayo dugsiga sare ee ardaygaaga. 

Toddobaadka koowaad ee caawinta qof ahaaneed ee ardayda dugsiga sare (fasallada 6-12) ayaa billaabanaya Isniinta, February 22. Sababta loo xushay taariikhdan waa tirada kiisaska COVID-19 ee Degmada Ramsey ayaa ka hooseeyay 30 qof labo toddobaad oo isku xiga. 

Fadlan ogow: Tani macnaheedu ma ahan in ardayda dugsiga sare oo dhammi ay iskoolka yimaadaan Isniinta, February 22. Ardaydu waa inay yimaadaan oo keliya maalinta loogu talagalay iyo wakhtiga loo qoondeeyey. Maalinka ay tahay inuu ardaygaagu u yimaado caawin qof ahaaneed iyo faahfaahin kale oo muhiim ah waxaa kula socodsiin doono iskoolkaaga maalmaha soo socda.

Caawintan qof ahaaneed qasab ma ahan, mana saameynayso xaadiritaanka ardayga. Dhammaan ardayda dhigata fasallada 6-12 waxay ku sii jiri doonaan waxbarashada durugsan oo ah qaabka rasmiga ah ee ay wax u baran doonaan. Wakhtiga ay shakhsi ahaanta u joogaan iskoolka waxaa loo isticmaali doonaa in laga caawiyo duruusta ay waxbarashada durugsan ka qaataan, ee lama barayo waxyaabo cusub.

Wixii xog dheeraad ah, booqo spps.org/secondarysupport oo raadi wixii cusub ee ka yimaado iskoolka ardaygaaga horraanta toddobaadka soo socda. Xogta ku saabsan jadwalka, gaadiidka iskoolka, tallaabooyinka bedqabka ah ee COVID-19, cuntada, iyo faahfaahinno kale oo muhiim ah waxay toos uga iman doonaan iskoolkaaga.


Karen (PDF)