Return to Headlines

Chelsea Heights Elementary School Announces New Principal

Dear Chelsea Heights Elementary School Families and Staff, 

 

I am pleased to share with you that I have selected a new leader for Chelsea Heights Elementary School. Please join me in welcoming Maura Brink as your school’s new principal beginning in the 2020-21 school year. 

 

Ms. Brink brings a wealth of experience in helping all students feel represented and accepted for who they are. She has served as a classroom teacher, a district coach who worked with teachers to support transitions from elementary to middle school, and most recently, as principal at J.J. Hill Montessori Magnet School. Ms. Brink understands the importance of collaborating with staff and families and embracing the unique gifts that each child brings.

 

Throughout her career, Ms. Brink has worked at building relationships so that academic achievement is raised for all students, works tirelessly to narrow the informational gap by engaging families of color to provide them with information to help make the best academic decisions for their child. She highly values family engagement and has built relationships between students and staff to create a positive school culture.

 

Ms. Brink is proud to continue the great work of Chelsea Heights Elementary School. She is excited to join a school community that works together to ensure every child has what they need to learn.  

 

Ms. Brink has excellent academic qualifications with a Bachelor of Arts degree in liberal studies Santa Clara University, a Master of Education degree in elementary education from the University of Minnesota-Twin Cities and a Specialist in Educational Leadership and K-12 Administrative Licensure from Minnesota State University - Mankato.

 

To help ensure a strong start to the school year, please take a moment to complete a short survey (https://bit.ly/2L6Qn0p). This survey is an opportunity to help your new principal understand the values and priorities of your school community. 

 

We will work together to determine different opportunities to meet and engage with Ms. Brink, following state orders and health guidelines, before school starts in the fall. If you have any questions, please contact me at 651-767-8152.  Thank you for supporting Chelsea Heights Elementary School. 

 

Sincerely,

 

Joe Gothard
Superintendent

 


 

Qoysaska iyo Shaqaalaha Chelsea Heights Elementary School, 

 

Waxaan ku faraxsanahay inaan idinla wadaago hoggaamiye cusub oo aan u xushay Chelsea Heights Elementary School. Fadlan ila soo dhaweeya Maura Brink oo noqonaysa maamulaha cusub ee iskoolkaaga billawga sannad-dugsiyeedka 2020-21. 

 

Ms. Brink waxay leedahay waaya-aragnimo hodan ah oo ku aaddan in ardayda la dareensiiyo in iskoolku iyaga metelayo iyo in sida ay yihiin lagu aqbalo. Waxay aheyd macallimad, tababare degmo oo la shaqeysay macallimiinta iyadoo xoojineysay ardayda dugsiga hoose ee u socday dugsiga dhexe, iyo ugu dambeyn iyadoo aheyd maamulaha J.J. Hill Montessori Magnet School. Ms. Brink waxay fahansan tahay muhiimmada wadashaqeynta la rabo inay la sameyso shaqaalaha iyo qoysaskaba iyo soo dhaweynta hibada qaaska ah ee uu arday walba iskoolka la yimaado.

 

Intii ay shaqeynaysay, Ms. Brink waxay ka shaqeysay wanaajinta xiriirka si kor loogu qaado guusha waxbarasho ee dhammaan ardayda. Waxayna si hagar la’aan ah uga shaqeysay inay yareyso xog la’aanta heysata qoysaska ah dadka midabka leh. Waxayna sidan u sameysay in qoysasku helaan xog ku aaddan sida ugu wanaagsan ee ay u qaadan lahaayeen go’aan ilmahooda ka caawinayo inay tacliinta meel sare ka gaaraan. Waxay aad u qiimeysaa la shaqeynta qoysaska, oo waxay xiriir ka dhex dhistay ardayda iyo shaqaalaha si ay iskoolka uga abuurto jewi iyo dhaqan wanaagsan.

 

Ms. Brink waxay ku faraxsan tahay inay sii waddo shaqadii wanaagsaneyd ee ka socotay Chelsea Heights Elementary School. Waxay xiisaynaysaa inay ku soo biirto bulshada iskoolka kuwaasoo ka wada shaqeeyo hubinta in cunug walba uu helo waxa uu u baahan yahay inuu barto 

 

Ms. Brink waxay leedahay aqoon tayo sare leh iyadoo shahaadada koowaad ku soo qaadatay cilmiga guud (Santa Clara University), shahaadada labaadna waxay ku soo qaadatay waxbaridda dugsiga hoose (University of Minnesota-Twin Cities) iyo waxay kaloo soo qaadatay waxbarasho dheeraad oo ah hoggaaminta iyo maamulidda iskoollada (Minnesota State University – Mankato).

 

Si aynu sannad-dugsiyeedka meel fiican uga wada billawno, fadlan wakhti yar qaado oo soo buuxi ra’yi uruuriyahan gaaban: short survey (https://bit.ly/2SDBK92). Ra’yi uruuriyahan waa fursad lagu caawinayo in maamulaha fahamto waxa ay qiimeeyaan oo ay mudnaanta siiyaan bulshada iskoolkaaga. 

 

Ka hor intuusan iskoolka billaaban deyrtan, waxaynu ka wada shaqeyn inaynu isla go’aansanno fursado kala duwan oo aynu kula kulanno Ms. Brink annagoo maanka ku hayno amarrada dowladda gobolka Minnesota iyo tilmaamaha caafimaadka. Haddii aad su’aalo qabtid, fadlan iga soo wac 651-767-8152. Waad ku mahadsan tahay sida aad u garab taagan tahay Chelsea Heights Elementary School.

 

Qaddarin badan,

 

Joe Gothard
Superintendent

 


 

Nyob zoo txog Chelsea Heights Elementary School cov tsev neeg,

 

Kuv zoo siab qhia rau nej paub tias kuv xaiv tau ib tug thawj coj tshiab rau Chelsea Heights Elementary School lawm. Thov nej nrog kuv tos txais Maura Brink uas yog nej tus thawj xib hwb tshiab pib xyoo kawm ntawv 2020-21 mus.

 

Ms. Brink muaj kev txawj ntau los pab txhua tus tub ntxhais kawm ntawv kom lawv mloog li lawv yog ib haiv neeg muaj nqis thiab zoo siab tias lawv yog leej twg. Yav tas los nws yog ib tug xib hwb qhia ntawv, hauv paus tsev kawm ntawv ib tug xib hwb cob qhia uas ua hauj lwm nrog cov xib hwb los txhawb txoj kev hloov ntawm tsev kawm ntawv theem qis mus rau theem nrab, thiab nyuam qhuav tsis ntev no, nws yog tus thawj xib hwb hauv J.J. Hill Montessori Magnet School. Ms. Brink nkag siab zoo txog qhov tseem ceeb ntawm txoj kev koom tes nrog cov neeg ua hauj lwm hauv tsev kawm ntawv thiab cov tsev neeg thiab txaus siab tias txhua txhia tus me nyuam nyias muaj nyias ib txoj kev txawj tshwj xeeb.

 

Nyob rau txhua fab hauv nws txoj hauj lwm, Ms. Brink tau sib zog ua hauj lwm los txhawb txoj kev sib raug zoo kom cov tub ntxhais kawm tau ntawv zoo ntxiv tuaj, txhawb kom cov tsev neeg uas txawv nqaij tawv muaj kev koom tes tsis tu ncua lawv thiaj paub txiav txim siab rau txoj kev kawm uas zoo tshaj rau lawv tus me nyuam. Kev koom tes ntawm tsev neeg yog ib qho uas tseem ceeb heev rau Ms. Brink thiab nws tsim tau txoj kev sib raug zoo hauv tsev kawm ntawv los ntawm txoj kev cog phooj ywg nrog cov tub ntxhais kawm ntawv thiab cov neeg ua hauj lwm.

 

Ms. Brink zoo siab yuav los ua tes dej num zoo hauv Chelsea Heights Elementary School txuas ntxiv mus. Nws zoo siab tias yuav los koom tes ua dej num nrog cov neeg hauv tsev kawm ntawv thiab pab kom txhua tus me nyuam muaj yam uas lawv xav tau los kawm.

 

Ms. Brink muaj pov thawj kev peev xwm zoo heev, xws li nws kawm tiav plaub xyoos (Bachelor of Arts Degree) rau fab liberal studies los ntawm Santa Clara University, kawm tiav tom qab plaub xyoos (Master of Education Degree) rau fab qhia ntawv rau tsev kawm ntawv theem qis los ntawm University of Minnesota – Twin Cities, thiab tau daim ntawv pov thawj los ua thawj xib hwb rau tsev kawm ntawv qib K12 los ntawm Minnesota State University – Mankato.

 

Kom xyoo kawm ntawv tom ntej no pib tau zoo, thov siv nej lub sij hawm me ntsis los teb daim ntawv soj ntsuam luv luv nov https://bit.ly/3cmO99r. Daim ntawv soj ntsuam no yog ib lub zoo cib fim rau nej los pab kom nej tus thawj xib hwb tshiab to taub txog tej yam uas muaj nuj nqis thiab tseem ceeb tshaj plaws rau nej lub tsev kawm ntawv.

 

Tom qab lub xeev txoj kev sam fwm no dhau, peb mam li koom tes nrhiav sij hawm rau nej mus ntsib thiab nrog Ms. Brink tham, ua ntej yuav pib kawm ntawv rau thaum lub caij nplooj zeeg. Yog hais tias nej muaj lus nug, thov hu rau kuv ntawm 651-767-8152. Ua tsaug uas nej txhawb tsev kawm ntawv Chelsea Heights Elementary. 

 

Zoo siab,

 

Joe Gothard
Superintendent

 


  

Estimadas familias y empleados de Chelsea Heights Elementary School, 

 

Estoy complacido de compartir con ustedes que he seleccionado a una nueva líder para Chelsea Heights Elementary School. Por favor acompáñenme en darle la bienvenida a Maura Brink como la nueva directora de su escuela comenzando el año escolar 2020-21. 

 

La Sra. Brink tiene vasta experiencia en ayudar a que todos los estudiantes se sientan representados y acogidos por ser como son. Ella ha servido como maestra en el salón de clases, capacitadora del distrito trabajando con maestros para apoyar en la transición de la escuela primaria a la escuela intermedia y recientemente, como directora en J.J. Hill Montessori Magnet School. La Sra. Brink comprende la importancia de colaborar con los empleados y las familias y valora los talentos únicos de cada estudiante.  

 

A lo largo de su carrera, la Sra. Brink ha trabajado en construir relaciones para aumentar el desempeño académico de todos los estudiantes, trabaja incansablemente para reducir la brecha de información al involucrar a las familias de color para proporcionarles información y ayudarlas a tomar las mejores decisiones académicas para sus niños.  Ella valora la participación de las familias y ha construido relaciones entre los estudiantes y empleados para crear una positiva cultura escolar. 

 

La Sra. Brink está orgullosa de continuar el gran trabajo de Chelsea Heights Elementary School. Ella está emocionada de ser parte de una comunidad escolar que trabaja junta para asegurar que cada niño tenga lo que necesita para aprender. 

 

La Sra. Brink tiene excelentes calificaciones académicas, con un Bachillerato en Artes en estudios liberales de Santa Clara University, una Maestría en Educación en educación primaria de University of Minnesota-Twin Cities y un grado de Especialista en Liderazgo Educacional y Licencia Administrativa K-12 de Minnesota State University - Mankato.

 

Para asegurar un sólido comienzo del año escolar, por favor tomen un momento para completar una corta encuesta (https://bit.ly/2YCdfgl). Esta encuesta es una oportunidad para ayudar a que su nueva directora comprenda los valores y prioridades de su comunidad escolar.

 

Trabajaremos juntos para determinar diferentes oportunidades para reunirse y conversar con la Sra. Brink, siguiendo las órdenes y pautas de salud estatales, antes de que comience la escuela en el otoño. Si tienen preguntas, por favor llámenme al 651-767-8152. Gracias por apoyar a Chelsea Heights Elementary School. 

 

Atentamente,

 

Joe Gothard
Superintendente

 


 

LINK: Karen PDF