Return to Headlines

Leadership Announcement at Cherokee Heights

Dear Cherokee Heights Elementary Community,

 

I am pleased to inform you that Principal Heidi Koury will continue to be the principal at Cherokee Heights Elementary for the 2022-23 school year.Heidi Koury

 

I’d like to personally thank Principal Koury for her support of the Cherokee Montessori program, especially for her leadership with Envision SPPS. As Cherokee shifts to its new community school focus, we feel strongly that Principal Koury is the right person to lead this transition and implement the vision for Cherokee’s future.

 

Please join me in thanking Principal Koury for her work with the Montessori program and congratulating her as the Cherokee Heights Community School principal beginning in the 2022-23 school year.

 

In partnership,

 

Joe Gothard
Superintendent


Estimada comunidad de Cherokee Heights Elementary,

 

Estoy complacido de informarle que la directora Heidi Koury continuará siendo la directora de Cherokee Heights durante el año escolar 2022-23.

 

Me gustaría agradecer personalmente a la directora Koury por apoyar el programa Montessori de Cherokee, especialmente por su liderazgo con Envision SPPS. A medida que Cherokee cambia a su nuevo enfoque de escuela comunitaria, creemos firmemente que la  directora Koury es la persona adecuada para liderar esta transición e implementar la visión para el futuro de Cherokee. 

 

Únase a mí para darle las gracias a la directora Koury por su trabajo con el programa Montessori y felicitarla como directora de Cherokee Heights Community School a partir del año escolar 2022-23.

 

Juntos, 

 

Joe Gothard
Superintendente


Nyob zoo txog Cherokee Heights Elementary cov tsev neeg,

 

Kuv muaj lus zoo siab qhia los rau nej hais tias Thawj Xib Fwb Heidi Koury yuav yog tus thawj xib fwb hauv Cherokee Heights Elementary txuas ntxiv rau xyoo kawm ntawv 2022-23.

 

Kuv xav ua Thawj Xib Fwb Koury tsaug rau nws txoj kev txhawb nqa qhov khoos kas Montessori hauv Cherokee, tshwj xeeb tshaj yog rau nws kev thawj coj ntawm qhov Envision SPPS. Thaum Cherokee hloov mus ua ib lub tsev kawm ntawv community hauv zej zos, peb ntseeg hais tias Thawj Xib Fwb Koury yog tus neeg uas tsim nyog los coj txoj kev hloov no thiab siv Cherokee lub zeem muag rau yav tom ntej.

 

Thov nej nrog kuv ua Thawj Xib Fwb Koury tsaug uas nws tau txhawb nqa qhov khoos kas Montessori thiab hais kev zoo siab rau nws uas nws tau los ua tus thawj xib fwb hauv Cherokee Heights Community School pib xyoo 2022-23 mus.

 

Ntawm kev koom tes,

 

Joe Gothard
Superintendent