Return to Headlines

Cherokee Heights Announces Leadership Change

Hmoob | SoomaaliEspañol

 

Dear Cherokee Heights Elementary Families and Staff,

 

With mixed emotions, I am writing to announce that after four years at Cherokee Heights, I have decided to accept a new position as principal for Crossroads Science and Montessori. I will continue as your principal through the end of the school year.

 

My respect and appreciation for Cherokee Heights students, families and staff made this a difficult decision. I love coming to work, helping each child feel welcome, and working with our dedicated staff and teachers. Together, we have transformed our community school into a destination for strong Montessori programming. Additionally, we have strengthened business partnerships to give students new learning opportunities and enhanced our school relationships through the family-teacher organization. We could not have accomplished so much without your support, and for that, I’m truly grateful.

 

My leadership team will identify two staff members and two parent/community members to be part of a school interview team. Assistant Superintendent Andrew Collins will convene the group for principal candidate interviews in late May. You will also have a chance to meet your new principal at a school event to be scheduled before school starts in the fall. If you have questions about the process, please contact me at 651-293-8610.

 

Thank you for allowing me to work with you and your child over the last several years. I will miss the community of students, staff and families that made my work at Cherokee Heights enjoyable every day.

 

Sincerely,

 

 

 

Melisa Rivera, Principal
Cherokee Heights Elementary


 

 

Nyob zoo txog Cherokee Heights Elementary cov tsev neeg,

 

Nrog rau lub siab xav ob peb yam, kuv tau txiav txim siab sau tsab ntawv no tshaj tawm tias tom qab kuv ua nej tus thawj xib hwb tau plaub xyoos rau hauv Cherokee Heights, kuv tau txiav txim siab mus ua ib txoj hauj lwm tshiab uas yog ua tus thawj xib hwb rau Crossroads Science thiab Montessori lawm. Txawm li no los kuv tseem yuav nyob nov ua nej tus thawj xib hwb mus kom txog thaum lub xyoo kawm ntawv no xaus.

 

Qhov nov yog ib qho kev txiav txim siab nyuaj kawg vim tias kuv hwm thiab ris tej txiaj ntsig ntawm Cherokee Heights cov tub ntxhais kawm ntawv, cov tsev neeg thiab neeg ua hauj lwm. Kuv nyiam mus ua hauj lwm, pab kom txhua tus tub ntxhais kawm ntawv muaj txoj kev tos txais zoo, thiab ua hauj lwm nrog peb cov neeg ua hauj lwm thiab cov xib hwb uas mob siab qhia. Los ntawm txoj kev sib koom tes, peb tau hloov peb lub tsev kawm ntawv hauv zej zos los ua ib qho chaw kawm uas muaj tus khoos kas Montessori zoo heev, txhawb tau txoj kev sib koom tes zoo nrog cov neeg ua lag luam kom cov tub ntxhais kawm ntawv muaj cib fim mus kawm tej yam tshiab, thiab txhawb kom muaj kev sib raug zoo hauv peb lub tsev kawm ntawv dua qub los ntawm tsev neeg thiab xib hwb lub koom haum. Yog tsis muaj nej cov kev txhawb nqa, peb yeej ua tsis tiav tej no, yog li kuv ua nej tsaug ntau.

 

Kuv cov thawj coj yuav nrhiav ob tug neeg ua hauj lwm hauv tsev kawm ntawv thiab ob tug niam txiv los koom nrog pab neeg uas yuav xam phaj cov neeg tuaj sib tw ua tus thawj xib hwb tshiab. Andrew Collins uas yog tus Assistant Superintendent mam hu pab neeg no tuaj sib ntsib rau thaum lub Tsib Hlis yuav xaus. Nej kuj yuav muaj lub cib fim mus ntsib nej tus thawj xib hwb tshiab nyob rau ib lub rooj koom txoos uas tseem yuav tshwm sim ua ntej yuav pib kawm ntawv thaum lub caij nplooj zeeg thiab. Yog hais tias nej muaj lus nug txog qhov txheej txheem no, thov hu rau kuv.

 

Ua tsaug uas nej muab lub cib fim rau kuv ua hauj lwm nrog nej thiab nej cov me nyuam ob peb xyoos dhau los. Kuv yuav nco txhua tus tub ntxhais kawm ntawv, neeg ua hauj lwm hauv tsev kawm ntawv thiab cov tsev neeg uas ua rau kuv txoj hauj lwm lom zem hauv Cherokee Heights txhua hnub.

 

Zoo Siab,

 

Melisa Rivera, Thawj Xib Hwb
Cherokee Heights Elementary

 


 

 

Qoysaska iyo Shaqaalaha Iskuulka Cherokee Heights Elementary,

 

Kaddib markii aan ka shaqeeyanayay iskuulka Cherokee Heights muddo afar sano ah, waxaan rabaa inaan idin ogeysiiyo inaan go'aansaday inaan aqbalay inaan maamule iskuulka Crossroads Science and Montessori. Inta ka dhiman sanad-dugsiyeedka waxaan sii ahaan doonaa maamulaha iskuulka.

 

Ixtiraamka iyo qadarinta aan u hayo ardayda, qoysaska, iyo shaqaalaha Iskuulka Cherokee Heights ayaa go'aankayga ka dhigays mid adag. Waxaan jeclahay inaan ku hawlanaado, ka caawinta cunug kasta inuu dareemo soo dhaweyn, iyo la shaqeynta shaqaalaheena, iyo macallimiinteena. Si wadajir ah, waxaan uga shaqeynay sidii aan iskuulkeena iyo bulshada ganacsiga isugu xiri lahayn iyadoo isla markaana la hubinayo isku-xirnaanta ardayda iyo bulshada, iyadoo shaqaalaheena iyo macalliminteenu ay ka shaqanaynaan arrinkaas. Taageeradiina la’aanteed maanaan guuleysan-kari lahayn, waana idinkamahad-celinaynaa.

 

Hoggaanka degmadeenu waxay aqoonsan doonaan labo xubnood ka tirsan shaqaalaha/bulshada iskuulkeena inay qayb ka noqdaan koox yar oo qaadi doonta waraysiga shaqaalaynta. Kormeere Ku-xigeenka Andrew Collins ayaa dhammaadka Maajo isugu yeeri doonta dadka soo codsaday inay helaan shaqada maamulaha iskuulka. Waxaad sidoo kale fursad u heli doontaan inaad la kulantaan maamulihiina cusub munaasabad lagu qaban doono iskuulka ka hor inta uusan bilaabmin iskuulka xilliga dayrta. Haddii aad qabtaan su'aalo ku saabsan geeddi-socodkan, fadlan ila soo xiriira.

 

Waad ku mahadsantihiin inaad I’siiseen fursad aan kula shaqeeyo adinka iyo ilmhiina dhowrkii sano ee la soo dhaafay. Waxaan in badan tabi doonaa ardayda, shaqaalaha, iyo qoysaska oo shaqada aan ka hayay iskuulka Cherokee Heights.

 

Mahadsanidiin,

 

Melisa Rivera, Maamulaha
Cherokee Heights Elementary

 


 

Estimadas familias y empleados de Cherokee Heights Elementary,

 

Con emociones encontradas, les escribo para anunciar que luego de cuatro años en Cherokee Heights, he decidido aceptar una nueva posición como directora de Crossroads Science and Montessori. Continuaré siendo su directora hasta finales de este año escolar.

 

Mi respeto y aprecio para los estudiantes, familias y empleados de Cherokee Heights, hicieron que esta fuera una difícil decisión. Me encanta venir a trabajar, ayudar a que cada niño se sienta acogido y trabajar con nuestros dedicados empleados y maestros. Juntos, hemos transformado nuestra comunidad escolar en un sólido programa de Montessori. Además, hemos fortalecido sociedades de negocios para darle a los estudiantes nuevas oportunidades de aprendizaje y para aumentar nuestras relaciones escolares a través de la organización de padres y maestros, por lo que estoy realmente agradecida.

 

Mi equipo de liderazgo identificará a dos empleados y dos padres/miembros de la comunidad para que sean parte del equipo de entrevistas de la escuela. El superintendente asistente Andrew Collins convocará al grupo para entrevistar a candidatos a directores a finales de mayo. Ustedes también tendrán la oportunidad de conocer a su nuevo director en un evento escolar a ser programado antes de que comience la escuela en el otoño. Por favor contáctenme si tienen preguntas sobre el proceso.

 

Gracias por permitirme trabajar con ustedes y sus niños durante los últimos años. Extrañaré a la comunidad de estudiantes, empleados y familias que hicieron que disfrutara a diario mi trabajo en Cherokee Heights.

 

Atentamente, 

 

Melisa Rivera, Directora
Cherokee Heights Elementary