Return to Headlines

A New Principal Announced for Cherokee Heights

Español  |  Hmoob  |  Soomaali

 

Dear Cherokee Heights Elementary Families and Staff,

 

I am pleased to share with you that I have selected a new leader for Cherokee Heights Elementary. Please join me in welcoming Heidi Koury as your school’s new principal beginning in the 2019-20 school year.

 

Mrs. Koury brings a wealth of experience in helping all students feel represented and accepted for who they are. She has served as an elementary teacher, administrator, and most recently, as dean of students for Burnsville High School. Mrs. Koury understands the importance of collaborating with staff and families and embracing the unique gifts that each child brings. Throughout her career, she has created schoolwide systems to improve student achievement, strengthened reading, writing and math programming, and built positive school culture through relationships with students, staff and families.

 

Mrs. Koury looks forward to returning to Cherokee Heights where she first began her career as a student teacher in 2004.

 

Mrs. Koury has excellent academic qualifications with a Bachelor of Science degree in elementary education from Minnesota State University Mankato, and a Master of Arts degree in educational leadership from Concordia University.

 

Principal Melisa Rivera and Mrs. Koury will work together to ensure a smooth transition and a strong start to the new school year. To help, please take a moment to complete a short survey (https://bit.ly/2GNfhzt). This survey is an opportunity to help your new principal understand the values and priorities of your school community.

 

You will also have an opportunity to meet your new principal at a school event to be scheduled before school starts in the fall. If you have any questions, please contact me at 651-767-8152. Thank you for supporting Cherokee Heights.

 

Sincerely,

Joe Gothard
Superintendent

 


 

Estimadas familias y empleados de Cherokee Heights Elementary,

 

Estoy complacido de compartir con ustedes que he elegido a un nuevo líder para Cherokee Heights Elementary. Por favor acompáñenme en darle a bienvenida a Heidi Koury como su nueva directora escolar comenzando el año escolar 2019-20.

 

La Sra. Koury tiene vasta experiencia en ayudar a todos los estudiantes a sentirse representados y aceptados por ser como son. Ella ha trabajado como maestra de primaria, administradora y recientemente, como decana de estudiantes de Burnsville High School. La Sra. Koury comprende la importancia de colaborar con empleados y familias y abraza los talentos únicos de cada estudiante. A lo largo de su carrera, ella ha creado sistemas escolares para mejorar el desempeño de los estudiantes, fortalecer programas de lectura, escritura y matemáticas y construir una cultura escolar positiva a través de relaciones entre estudiantes, empleados y familias.

 

La Sra. Koury está emocionada de regresar a  Cherokee Heights donde ella comenzó su carrera como maestra practicante en el 2004.

 

La Sra. Koury tiene excelentes calificaciones académicas, con un Bachillerato en Ciencias en educación primaria de Minnesota State University Mankato y una Maestría en Artes en liderazgo educacional de Concordia University.

 

La directora Melisa Rivera y la Sra. Koury trabajarán juntas para asegurar una transición sin contratiempos y un sólido comienzo del nuevo año escolar. Para ayudar, por favor tómense unos minutos para completar una breve encuesta (https://bit.ly/2GBO1E0). Esta encuesta es una oportunidad para ayudar a su nuevo director a comprender los valores y prioridades de su comunidad escolar.

 

Ustedes también tendrán la oportunidad de conocer a su nueva directora en un evento escolar que será programado antes de que comiencen las clases en el otoño. Si ustedes tienen cualquier pregunta, por favor contáctenme en el 651-767-8152. Gracias por apoyar a Cherokee Heights.

 

Atentamente,

Joe Gothard
Superintendente


 

Nyob zoo txog Cherokee Heights Elementary cov tsev neeg,

 

Kuv zoo siab qhia rau nej paub tias kuv xaiv tau ib tug thawj coj tshiab rau Cherokee Heights Elementary lawm. Thov nej nrog kuv tos txais Heidi Koury uas yog nej tus thawj xib hwb tshiab pib xyoo kawm ntawv 2019-20 mus.

 

Mrs. Koury muaj kev txawj ntau los pab txhua tus tub ntxhais kawm ntawv kom lawv mloog li lawv yog ib haiv neeg muaj nqis thiab zoo siab tias lawv yog leej twg. Yav tas los nws yog ib tug xib hwb qhia ntawv rau theem qis, thawj tuav dej num, thiab tsis ntev los no, nws yog tus thawj tswj hwm cov tub ntxhais kawm ntawv rau Burnsville High School. Mrs. Koury nkag siab zoo txog txoj kev koom tes nrog cov neeg ua hauj lwm hauv tsev kawm ntawv thiab cov tsev neeg thiab txaus siab tias txhua txhia tus me nyuam nyias muaj nyias ib txoj kev txawj tshwj xeeb. Nyob rau txhua fab hauv nws txoj hauj lwm, nws tau tsim txoj kab ke kawm ntawv los txhawb cov tub ntxhais txoj kev kawm tau ntawv, nyeem ntawv, sau ntawv thiab leb, thiab tsim kom muaj txoj kev sib raug zoo hauv tsev kawm ntawv los ntawm txoj kev cog phooj ywg nrog cov tub ntxhais kawm ntawv, neeg ua hauj lwm thiab cov tsev neeg.

 

Mrs. Koury tos ntsoov yuav rov qab los rau Cherokee Heights uas yog qhov chaw nws pib nws txoj hauj lwm ua ib tug xib hwb qhia ntawv nyob rau xyoo 2004.

 

Mrs. Koury muaj pov thawj kev peev xwm zoo heev, xws li nws kawm tiav plaub xyoos (Bachelor of Science Degree) rau fab kev kawm ntawv theem qis los ntawm Minnesota State University Mankato, thiab kawm tiav tom qab plaub xyoos (Master of Arts Degree) rau fab kev ua thawj coj rau kev kawm los ntawm Concordia University.

 

Thawj xib hwb Melisa Rivera thiab Mrs. Koury nkawv yuav sib koom tes ua hauj lwm txhawb kom qhov kev hloov no mus tau zoo thiab xyoo kawm ntawv tom ntej no pib tau zoo. Kom pab tau, thov siv nej lub sij hawm me ntsis los teb daim ntawv soj ntsuam luv luv nov short survey (https://bit.ly/2J48GUn). Daim ntawv soj ntsuam no yog ib qho uas yuav pab kom nej tus thawj xib hwb tshiab to taub txog tej yam uas muaj nuj nqis thiab tseem ceeb tshaj plaws rau nej lub tsev kawm ntawv.

 

Nej yuav muaj lub cib fim mus ntsib nej tus thawj xib hwb tshiab nyob rau ib lub rooj koom txoos uas tseem yuav tshwm sim ua ntej yuav pib kawm ntawv thaum lub caij nplooj zeeg. Yog hais tias nej muaj lus nug, thov hu rau kuv ntawm 651-767-8152. Ua tsaug rau nej txoj kev txhawb nqa tsev kawm ntawv Cherokee Heights.

 

Zoo Siab,

Joe Gothard
Superintendent

 


 

Qoysaska iyo Shaqaalaha Sharafta leh ee Iskoolka Cherokee Heights Elementary,

 

Waxaan ku faraxsanahay inaan idinla wadaago inaan hoggaamiye cusub u magacaabay iskoolka Cherokee Heights Elementary. Fadlan ila soo dhaweeya Heidi Koury oo ah maamulahaaga cusub billowga sannad-dugsiyeedka 2019-20.

 

Waxay Mrs. Koury hodan ka tahay xagga khibradda markay noqoto inay ardayda dareemaan inay yihiin kuwo cod leh, waxa ay yihiinna lagu aqbalo. Waxay soo noqotaay macallimad iskool, maareeye, iyo markii ugu dambeysay oo ay aheyd madaxa guud ee ardayda Burnsville High School. Mrs. Koury waxay ku baraarugsan tahay muhiimadda ay leedahay in lala shaqeeyo shaqaalaha iskoolka, qoysaska, iyo in la aqbalo hibada qaaska ah ee uu arday walba ku soo biiriyo iskoolka. Taariikhdeeda shaqo markii la eego, waxay abuurtay nidaam sal ballaaran iskool ahaan kaasoo lagu kobcinayo guusha ardayda, iyo xoojinta barnaamijka akhriska, qoraalka iyo xisaabta, waxay kaloo abuurtay dhaqan suubban oo ah wadashaqeyn dhexmarto ardayda, shaqaalaha, iyo qoysaskaba.

 

Mrs. Koury waxay ku faraxsan tahay inay dib ugu soo noqoto Iskoolka Cherokee Heights halkaasoo ay shaqo ka billowday 2004 iyadoo macallinnimo u tababaraneyso.

 

Mrs. Koury waxay leedahay taariikh waxbarasho oo aad u tayo fiican laga soo billaabo shahaadada koowaad (BS) oo ay macallinnimada ka soo baratay Minnesota State University Mankato, misana ay Concordia University ka soo qaadatay shahaadada heerka labaad (MA) oo ah hoggaaminta iskoollada.

 

Maamule Melisa Rivera iyo Mrs. Koury way isla sii shaqeyn doonaan si loo helo kala-guur sahlan, dardar-gelinna loogu billaabo sannad-dugsiyeedka cusub. Si aad kaalintaada u qaadatid, fadlan waqti yar ku bixi inaad ka jawaabtid ra’yi-ururiyahan kooban (short survey (https://bit.ly/2vr4k1p). Su’aalahan ra’yi-ururiyaha ah waxay maamulaha cusub ka caawinayaan inay fahamto waxa uu iskoolkaagu qaddariyo oo mudnaanta u ah.

 

Waxaad la kulanka maamulahaaga fursad u heli doontaa kulan dhici doono intuusan iskoolku billaaban xilliga dayrta. Haddii aad su’aal qabtid, fadlan iga soo wac 651-767-8152. Waxaad ku mahadsan tahay sida aad u garab taagan tahay iskoolka Cherokee Heights.

 

Qaddarin badan,

Joe Gothard
Superintendent