Return to Headlines

A Change in Leadership for Como Park Elementary School

Dear Como Park Elementary School Families,

 

With mixed emotions, I am writing to announce that after 13 years at Como Park Elementary School, I have decided to accept a new position as principal for Central High School. I will continue as your principal through the end of the school year. 

 

My respect and appreciation for Como Park Elementary students, families and staff made this a difficult decision. I love coming to work, helping each child feel welcome, and working with our dedicated staff and teachers.

 

Together, we have made a lot of progress in providing access and opportunity for all students. We have made great progress in closing the achievement gap. We merged two school sites, Como Hartzel and Como Elementary, into one strong school community to create an equitable, integrated, inclusion model that celebrates the diversity of all students. We have also improved communication, strengthened our relationships and created a school culture of shared leadership that values what every child brings.

 

We could not have accomplished so much without your support, and for that, I’m truly grateful.

 

My leadership team will identify two staff members and two parent/community members to be part of a school interview team. Assistant Superintendent Joshua Delich will convene the group for principal candidate interviews in late May. We will work together to determine different opportunities to meet and engage with your new principal, following state orders and health guidelines, before school starts in the fall. If you have questions about the process, please contact me.

 

Thank you for allowing me to work with you and your child over the last 13 years. I will miss the community of students, staff and families that made my work at Como Park Elementary School enjoyable every day. 

 

Sincerely,

 

Christine Vang, Principal
Como Park Elementary School

 


  

Nyob zoo txog Tsev Kawm Ntawv Como Park Elementary cov tsev neeg,

 

Nrog rau lub siab xav ob peb yam, kuv tau txiav txim siab sau tsab ntawv no tshaj tawm tias tom qab kuv ua nej tus thawj xib hwb tau 13 xyoos rau hauv Como Park Elementary School, kuv tau txiav txim siab mus ua ib txoj hauj lwm tshiab uas yog ua tus thawj xib hwb rau Central High School lawm. Txawm li ntawd los kuv tseem yuav ua nej tus thawj xib hwb mus kom txog thaum lub xyoo kawm ntawv no xaus.

 

Qhov nov yog ib qho kev txiav txim siab nyuaj kawg vim tias kuv hwm thiab ris tej txiaj ntsig ntawm Como Park Elementary cov tub ntxhais kawm ntawv, cov tsev neeg thiab neeg ua hauj lwm. Kuv nyiam mus ua hauj lwm, pab kom txhua tus tub ntxhais kawm ntawv muaj txoj kev tos txais zoo, thiab ua hauj lwm nrog peb cov neeg ua hauj lwm thiab cov xib hwb uas mob siab qhia.

 

Los ntawm txoj kev sib koom tes, peb tau tsim muaj ntau yam kev kawm thiab cib fim rau txhua tus tub ntxhais kawm ntawv thiab txhawb tub ntxhais kawm ntawv txoj kev kawm kom kawm tau cuag ncua. Peb tau muab ob lub tsev kawm ntawv, xws li Como Hartzel thiab Como Elementary, sau los ua ib lub tsev kawm ntawv ruaj khov lawm xwb, kom txhawb tau txhua tus me nyuam, muaj kev sib txig sib luag, kev koom ua ke, thiab xam tas nrho txhua tus. Ntxiv qhov nov, peb tau txhim kho txoj kev sib txuas lus, txhawb peb txoj kev sib raug zoo thiab tsim muaj txoj kev sib koom ua thawj coj uas saib txhua txhia tus me nyuam txoj kev txawj ntse muaj nqis. Yog tsis muaj nej cov kev txhawb nqa, peb yeej ua tsis tiav tej no, yog li kuv ua nej tsaug ntau.

 

Kuv cov thawj coj yuav nrhiav ob tug neeg ua hauj lwm hauv tsev kawm ntawv thiab ob tug niam txiv/neeg zej zog los koom nrog pab neeg uas yuav xam phaj cov neeg tuaj sib tw ua tus thawj xib hwb tshiab. Joshua Delich uas yog tus Assistant Superintendent mam hu pab neeg no tuaj sib ntsib rau thaum lub Tsib Hlis yuav tag. Tom qab lub xeev txoj kev sam fwm no dhau, peb mam li koom tes nrhiav sij hawm rau nej mus ntsib nej tus thawj xib hwb tshiab, ua ntej yuav pib kawm ntawv rau thaum lub caij nplooj zeeg. Yog hais tias nej muaj lus nug txog qhov txheej txheem no, thov hu rau kuv.

 

Ua tsaug uas nej muab lub cib fim rau kuv ua hauj lwm nrog nej thiab nej cov me nyuam 13 xyoos dhau los.  Kuv yuav nco txhua tus tub ntxhais kawm ntawv, neeg ua hauj lwm hauv tsev kawm ntawv thiab cov tsev neeg uas ua rau kuv txoj hauj lwm lom zem hauv Como Park Elementary School txhua hnub.

 

Zoo siab,

 

Christine Vang, Thawj Xib Hwb
Como Park Elementary School

 


 

Estimadas familias de Como Park Elementary,

 

Con sentimientos encontrados, les escribo para anunciar que luego de 13 años en Como Park Elementary School, he decidido aceptar una nueva posición como directora en Central High School. Continuaré como su directora hasta el final del año escolar. 

 

Mi respeto y aprecio por los estudiantes, familias y empleados hizo que ésta fuera una difícil decisión. Me encanta venir a trabajar, ayudar a que cada niño se sienta bienvenido y trabajar con nuestros dedicados empleados y maestros. 

 

Juntos, hemos progresado para  proporcionar acceso y oportunidades a todos los estudiantes. Hemos progresado para cerrar la brecha en el desempeño. Unimos dos escuelas, Como Hartzel y Como Elementary, en una sólida comunidad escolar para crear un modelo equitativo, integrado y de inclusión que celebra la diversidad de todos los estudiantes. También hemos mejorado la comunicación, fortalecido nuestras relaciones y creado una cultura escolar de liderazgo compartido que valora a cada estudiante.

 

No podríamos haber logrado tanto sin su apoyo, por lo que estoy muy agradecida.

 

Mi equipo de liderazgo identificará a dos miembros escolares y dos padres/miembros de la comunidad para que sean parte del equipo de entrevista de la escuela. El Superintendente Asistente Joshua Delich convocará al grupo para entrevistar a candidatos a director a finales de mayo. Trabajaremos juntos para determinar diferentes oportunidades para reunirse y conversar con su nuevo director, siguiendo las órdenes y pautas de salud estatales, antes de que comience el año escolar en el otoño. Por favor contáctenme si tienen preguntas sobre el proceso.

 

Gracias por darme la oportunidad de trabajar junto a ustedes y sus niños durante los últimos 13 años. Extrañaré la comunidad de estudiantes, empleados y familias que hicieron que disfrutara a diario mi trabajo en Como Park Elementary School. 

 

Atentamente,

 

Christine Vang, Directora
Como Park Elementary School

 


 

Qoysaska Como Park Elementary School,

 

Shucuur kala duwan anigoo dareemayo ayaan qorayaa ogeysiis ah in 13 sano ka dib anigoo maamule ka ahaa Como Park Elementary School aan go’aansaday inaan aqbalo shaqo cusub anigoo maamule ka noqon doono Central High School. Waxaan sii ahaan doonaa maamulihiinna inta ka hartay sannad-dugsiyeedka iskoolka. 

 

Xushmadda iyo wanaagga aan u hayo ardayda, qoysaska, iyo shaqaalaha Como Park Elementary awgeed waxaa igu adkaatay inaan qaato go’aankan. Waan jeclahay inaan imaado shaqada, oo aan arday walba dareensiiyo in la soo dhaweynayo, iyo la shaqeynta shaqaalaheena iyo macallimiinteena.

 

Wadajir ahaan, waxaynu sameynay horumar badan annagoo ardayda dhammaantood siinnay waxbarasho iyo fursado. Waxaynu meel fiican ka gaarnay inaynu kor u qaadno tacliinta ardaydeenna si aysan uga harin ardayda kale. Waxaynu hal ka wada dhignay labo rug oo iskoolka ka wada tirsanaa – Como Hartzel iyo Como Elementary. Waxaynu ka dhignay hal rug oo Iskoolka ka tirsan si ay ardayda u helaan fursad waxbarasho oo leh sinnaan iyo isdhex-gal iyadoo arday walbana iska dhex arki karo iskoolka si loo maamuuso kala duwanaanshaha dhammaan ardayda. Waxaynu hagaajinnay qaabka aynu ula xiriirno qoysaska, oo xoojinnay xiriirkeenna, annagoo isla markaana abuurnay dhaqan iskool oo ku saleysan hoggaan la wada leeyahay kaasoo qiimeeyo waxa uu cunug walba ku soo biiriyo iskoolka.

 

Wax badan kuma aynaan guulaysan laheyn la’aanta taageeradiinna – aad ayaana taa idinkaga mahadnaqayaa.

 

Kooxda hoggaanka ila haysa waxay xulan doonaan labo shaqaale iyo labo qof oo ah waalid/xubin bulshada ka tirsan si ay uga mid noqdaan dadka su’aalaha ka qaadayo maamulaha imaan doono iskoolka. Mudane Joshua Delich oo ah Assistant Superintendent ayaa aakhirka bishan May isku keeni doono kooxdan su’aalaha ka qaadi doono dadka u tartamayo jagada maamulaha. Ka hor intuusan iskoolka billaaban deyrtan, waxaynu ka wada shaqeyn inaynu isla go’aansanno fursado kala duwan oo aynu kula kulanno maamulaha cusub annagoo maanka ku hayno amarrada dowladda gobolka Minnesota iyo tilmaamaha caafimaadka. Haddii aad su’aalo ka qabtid waddada loo marayo xulashada maamule cusub, fadlan ila soo xiriir.

 

Waad ku mahadsan tihiin inaad ii oggolaateen inaan idinla shaqeeyo idinka iyo ilmahiinnaba 13-kii sano ee la soo dhaafay. Waan u xiisi doonaa ardayda, shaqaalaha, iyo qoysaska kuwaas oo ka dhigay shaqadii aan Como Park Elementary School ka hayay mid loo soo xiiso maalin walba.

 

Qaddarin badan,

 

Christine Vang, Maamule
Como Park Elementary School

 


 

LINK: Karen PDF