Return to Headlines

Como Park Elementary School Announces New Principal

Dear Como Park Elementary School Community, 

 

I am pleased to share with you that I have selected a new leader for Como Park Elementary School. Please join me in welcoming Barbara Evangelist as your school’s new principal beginning in the 2020-21 school year. 

 

Ms. Evangelist brings a wealth of experience in helping all students feel represented and accepted for who they are. She has served as an elementary teacher, academic coach, administrator, and most recently, as principal for Saint Paul Music Academy. Ms. Evangelist understands the importance of collaborating with staff and families and embracing the unique gifts that each child brings. Throughout her career, she has created schoolwide systems to improve student achievement, strengthened reading, writing and math programming, and built relationships between students and staff to create a positive school culture.

 

Ms. Evangelist is proud to continue the great work of Como Park Elementary School. She is excited to join a school community that works together to ensure every child has what they need to learn.  

 

Ms. Evangelist has excellent academic qualifications with a Bachelor of Science degree in elementary education and a Master of Education degree from the University of Minnesota.

 

Principal Christine Vang and Ms. Evangelist will work together to ensure a smooth transition and a strong start to the new school year. To help, please take a moment to complete a short survey (https://bit.ly/2L6Qn0p). This survey is an opportunity to help your new principal understand the values and priorities of your school community. 

 

We will work together to determine different opportunities to meet and engage with Ms. Evangelist, following state orders and health guidelines, before school starts in the fall. If you have any questions, please contact me at 651-767-8152. Thank you for supporting Como Park Elementary School. 

 

Sincerely,

Joe Gothard
Superintendent

 


 

Nyob zoo txog cov tsev neeg muaj me nyuam kawm ntawv hauv Como Park Elementary School,

 

Kuv zoo siab qhia rau nej tias kuv xaiv tau ib tug thawj coj tshiab rau Como Park Elementary School lawm. Thov nej nrog kuv tos txais Barbara Evangelist uas yog tus thawj xib hwb tshiab rau nej lub tsev kawm ntawv pib xyoo kawm ntawv 2020-21 mus.

 

Ms. Evangelist muaj kev txawj ntau los pab txhua tus tub ntxhais kawm ntawv kom lawv mloog li lawv yog ib haiv neeg muaj nqis thiab zoo siab tias lawv yog leej twg. Yav tas los nws yog ib tug xib hwb qhia ntawv, tus kws cob qhia rau fab kev kawm, thawj coj thiab nyuam qhuav tsis ntev no, nws yog tus thawj xib hwb rau Saint Paul Music Academy. Ms. Evangelist nkag siab zoo txog qhov tseem ceeb ntawm txoj kev koom tes nrog cov neeg ua hauj lwm hauv tsev kawm ntawv thiab cov tsev neeg thiab txaus siab tias txhua txhia tus me nyuam nyias muaj nyias ib txoj kev txawj tshwj xeeb. Nyob rau txhua fab hauv nws txoj hauj lwm, nws tau tsim muaj txoj kab ke kawm ntawv thoob plaws hauv tsev kawm ntawv los ua kom cov tub ntxhais kawm tau ntawv zoo thiab txawj nyeem ntawv, sau ntawv thiab ua leb, thiab tsim txoj kev sib raug zoo nrog cov tub ntxhais kawm ntawv thiab neeg ua hauj lwm kom muaj kev sib ntseeg siab hauv tsev kawm ntawv. 

 

Ms. Evangelist zoo siab yuav los ua tes dej num uas zoo heev hauv Como Park Elementary School txuas ntxiv mus. Nws zoo siab tias yuav los koom tes ua dej num nrog cov neeg hauv tsev kawm ntawv thiab pab kom txhua tus me nyuam muaj yam uas lawv xav tau los kawm.

 

Ms. Evangelist muaj pov thawj kev peev xwm zoo heev, xws li nws kawm tiav plaub xyoos (Bachelor of Science Degree) rau fab kev qhia ntawv rau theem qis thiab kawm tiav tom qab plaub xyoos (Master of Education Degree) los ntawm University of Minnesota.

 

Thawj xib hwb Christine Vang thiab Ms. Evangelist yuav koom tes ua dej num pab kom qhov kev hloov thiab xyoo kawm ntawv tom ntej no pib tau zoo. Kom pab tau, thov siv nej lub sij hawm me ntsis los teb daim ntawv soj ntsuam luv luv nov (https://bit.ly/3cmO99r). Daim ntawv soj ntsuam no yog ib lub zoo cib fim rau nej los pab kom nej tus thawj xib hwb tshiab to taub txog tej yam uas muaj nuj nqis thiab tseem ceeb tshaj plaws rau nej lub tsev kawm ntawv.

 

Tom qab lub xeev txoj kev sam fwm ntsig txog kev noj qab nyob zoo no dhau, peb mam li koom tes nrhiav sij hawm rau nej mus ntsib thiab nrog Ms. Evangelist tham, ua ntej yuav pib kawm ntawv rau thaum lub caij nplooj zeeg. Yog hais tias nej muaj lus nug, thov hu rau kuv ntawm 651-767-8152. Ua tsaug uas nej txhawb nej tus me nyuam thiab Como Park Elementary School. 

 

Zoo siab,

Joe Gothard
Superintendent

 


 

Estimadas familias y empleados de Como Park Elementary 

 

Estoy complacido de compartir con ustedes que he seleccionado un nuevo líder para Como Park Elementary. Por favor acompáñenme en darle la bienvenida a Barbara Evangelist como su nueva directora, comenzando el año escolar 2020-21.

 

La Sra.Evangelist  tiene mucha experiencia en ayudar a que todos los niños se sientan cómodos y aceptados por ser como son. Ella ha trabajado como maestra de primaria, capacitadora de primaria, administradora y recientemente, como directora de  Saint Paul Music Academy. La Sra. Evangelist comprende la importancia de colaborar con los empleados y las familias y comprende los talentos únicos de cada estudiante. A lo largo de su carrera, ella ha creado sistemas escolares para mejorar el desempeño de los estudiantes, fortalecido los programas de lectura, escritura y matemáticas y construido relaciones entre estudiantes y empleados para crear una cultura escolar escolar positiva.

 

La Sra. Evangelist está orgullosa de continuar el gran trabajo de Como Park Elementary School. Ella está emocionada de unirse a una comunidad escolar que trabaja junta para asegurar que cada niño tenga lo que necesita. 

 

La Sra. Evangelist tiene excelentes calificaciones académicas con un Bachillerato en Ciencias en educación primaria y una Maestría en Educación de la Universidad de Minnesota.

 

La directora Christine Vang y la Sra. Evangelist trabajarán juntas para asegurar una transición sin contratiempos y para un sólido comienzo del próximo año escolar. Para ayudar, por favor tomen unos momentos para completar una corta encuesta (https://bit.ly/2L6Qn0p). Esta encuesta es una oportunidad para ayudar a que su nueva directora comprenda los valores y prioridades de su comunidad escolar.

 

Trabajaremos juntos para determinar diferentes oportunidades para conocer a la Sra. Evangelist, siguiendo las órdenes del estado y las pautas de salud, antes de que comience la escuela en el otoño. Si tiene cualquier pregunta, por favor contáctenme en el 651-767-8152.  Gracias por apoyar a Como Park Elementary School. 

 

Atentamente,

 

Joe Gothard
Superintendente

 


 

 Qoysaska iyo Shaqaalaha Como Park Elementary School, 

 

Waxaan ku faraxsanahay inaan idinla wadaago hoggaamiye cusub oo aan u xushay for Como Park Elementary School. Fadlan ila soo dhaweeya Barbara Evangelist oo noqonaysa maamulaha cusub ee iskoolkaaga billawga sannad-dugsiyeedka 2020-21. 

 

Ms. Evangelist waxay leedahay waaya-aragnimo hodan ah oo ku aaddan in ardayda la dareensiiyo in iskoolku iyaga metelayo iyo in sida ay yihiin lagu aqbalo. Waxay soo noqotay macallin dugsi hoose, tababaraha macallimiinta, maamule, iyo ugu dambeyn maamulaha iskoolka Saint Paul Music Academy. Ms. Evangelist waxay fahansan tahay muhiimmada wadashaqeynta la rabo inay la sameyso shaqaalaha iyo qoysaskaba iyo soo dhaweynta hibada qaaska ah ee uu arday walba iskoolka la yimaado. Intii ay shaqeynaysay, waxay abuurtay nidaam heer iskool ah si loo hormariyo guusha ardayda, loona tayeeyo barnaamijyada akhriska, qoraalka, iyo xisaabta. Waxay xiriir ka dhex dhistay ardayda iyo shaqaalaha si ay iskoolka uga abuurto jewi iyo dhaqan wanaagsan

 

Ms. Evangelist waxay ku faraxsan tahay inay sii waddo shaqadii wanaagsaneyd ee ka socotay Como Park Elementary School. Waxay xiisaynaysaa inay ku soo biirto bulshada iskoolka kuwaasoo ka wada shaqeeyo hubinta in cunug walba uu helo waxa uu u baahan yahay inuu barto 

  

Ms. Evangelist waxay leedahay aqoon tayo sare leh iyadoo jaamacadda University of Minnesota ka soo wada qaadatay shahaadada koowaad oo ah cilmiga waxbarashada dugsiga hoose iyo sidoo kale shahaadada labaadba.

 

Maamule Christine Vang iyo Ms. Evangelist waxay ka wada shaqeyn doonaan sidii loo heli lahaa kala-guur sahlan iyo in si fiican ay u billaabato waxbarashada sannad-dugsiyeedka cusub. Si aynu sannad-dugsiyeedka meel fiican uga wada billawno, fadlan wakhti yar qaado oo soo buuxi ra’yi uruuriyahan gaaban: short survey (https://bit.ly/2SDBK92). Ra’yi uruuriyahan waa fursad lagu caawinayo in maamulaha cusub fahamto waxa ay qiimeeyaan oo ay mudnaanta siiyaan bulshada iskoolkaaga.

 

Ka hor intuusan iskoolka billaaban deyrtan, waxaynu ka wada shaqeyn inaynu isla go’aansanno fursado kala duwan oo aynu kula kulanno Ms. Evangelist annagoo maanka ku hayno amarrada dowladda gobolka Minnesota iyo tilmaamaha caafimaadka. Haddii aad su’aalo qabtid, fadlan iga soo wac 651-767-8152. Waad ku mahadsan tahay sida aad u garab taagan tahay Como Park Elementary School.Qaddarin badan,

 

Joe Gothard
Superintendent

 


 

Link: Karen Translation