Return to Headlines

Leadership Change at Como Park Elementary

Dear Como Park Elementary Community,

 

I am writing to inform you of an upcoming change in our leadership team at Como Park Elementary. Principal Barbara Evangelist will be retiring after serving as the principal of Como Park Elementary for the past 2 ½  years. Her last day with SPPS will be Dec. 30. I want to thank her for her investment and dedication to our students and families in Saint Paul for the past 38 years and wish her all the best in retirement!

 

As we move forward in selecting the next principal of Como Park Elementary, we want to make sure you are informed and involved. We will miss Principal Evangelist at Como Park Elementary, and SPPS is working to find an excellent leader for this community.

 

We will share more information about the principal selection process in the coming weeks, and the community will be kept informed as we move forward with this process. As has been the case in the past, the first interview will involve an interview team that includes two staff members and two community members, with the intention of selecting a new principal who will start before we return to school after the holiday break. 

 

Once the new leader of Como Park Elementary is selected, we will share a simple survey with families and staff. This online survey will serve as a great opportunity for the school community to share what you believe the most important priorities are for your new leader and identify what you are most proud of about your school. 

 

Thank you for supporting Como Park Elementary.

 

Sincerely,

 

Billy Chan

Assistant Superintendent


Nyob Zoo Txog Tsev Kawm Ntawv Como Park Theem Qis Cov Tsev Neeg,

 

Kuv sau ntawv los qhia rau nej txog tej yam uas yuav hloov kev thawj coj rau hauv Tsev Kawm Ntawv Como Theem Qis.  Thawj xib fwb Barbara Evangelist yuav so hauj lwm tom qab uas nws ua thawj xib fwb rau hauv Como Park Theem Qis tau ob xyoos ntau dhau los.  Nws hnub xaus yog lub Kaum Ob Hlis tim 30.  Kuv xav ua nws tsaug rau tej uas nws tau kub siab lug pab peb cov tub ntxhais kawm thiab cov tsev neeg hauv Xees Phos no tau li 38 xyoo dhau los lawm, thiab xav kom nws ntsib txoj kev noj qab nyob zoo rau thaum nws so hauj lwm no.

 

Nyob rau lub sij hawm uas peb yuav xaiv dua ib tug thawj xib fwb rau hauv Como Park Tsev Kawm Theem Qis, peb xav qhia kom nej paub thiab muaj sij hawm koom tes.  Peb yuav nco thawj xib fwb Evangelist hauv Como Park Tsev Kawm Theem Qis, thiab peb yuav ua zoo xaiv kom tau ib tug thawj coj zoo rau hauv lub tsev kawm ntawv.

 

Lim tiam puav tom ntej no peb li qhia txog tus txheej txheem xaiv thawj xib fwb los rau nej, thiab yuav qhia los rau sawv dawb paub tsis tu ncau rau thaum peb pib tus txheej txheem mus lawm.  Tib yam li yav tag los, thawj zaug uas nrog tus neeg tuaj txais hauj lwm ntawd tham ces yuav muaj li ob tug neeg hauj lwm thiab ob tug neeg hauv zej zog nrog tham, thiab yuav xaiv kom tau ib tug thawj xib fwb tuaj ua hauj lwm ua ntej peb so lub caij ntuj no rov qab tuaj kawm ntawv.

 

Thaum xaiv tau tus thawj coj tshiab rau hauv Como Park Theem Qis lawm, peb yuav muaj ib qhov kev soj ntsuam me me rau cov tsev neeg thiab cov neeg hauj lwm sawv daws.  Qhov kev soj ntsuam online no yuav pub lub cib fim rau sawv daws qhia seb yam twg yog yam uas sawv daws xav kom tus thawj coj tshiab xub ua rau hauv tsev kawm ntawv thiab qhia tej yam uas nej muaj kev zoo siab tshaj rau nej lub tsev kawm ntawv.

 

Ua tsaug rau nej txoj kev txhawb nqa Tsev Kawm Como Park Theem Qis.

 

Ntawm Txoj kev Zoo Siab,Billy Chan

Lwm Tuam Thawj Xib Fwb


Bulshada Qaaliga ah ee Como Park Elementary,

 

Waxaan warqaddan kuugu soo qorayaa inaan ku ogeysiiyo isbeddel ku soo socdo ee kooxdeenna hoggaanka ee Como Park Elementary. Maamule Barbara Evangelist waxay noqon doontaa hawlgab ka dib markii ay maamule Como Park Elementary aheyd 2 ½ sano ee la soo dhaafay. Maalinteeda ugu dambeysa ee SPPS waa December 30. Waxaan rabaa inaan uga mahadceliyo heellanaanteeda iyo dadaalkeeda ku aaddanaa ardaydeena iyo qoysaskeena Saint Paul 38-kii sannadood ee la soo dhaafay oo waxaana markay hawl-gab noqoto u rajeyn wanaag!

 

Haatan oo maamule cusub loo xuli doono Como Park Elementary, waxaan rabnaa inaan xaqiijinno in waalid ahaan lagu wargeliyo oo aad ku lug lahaatid xulashadan. Waynu tebi doonnaa Maamule Evangelist ee Como Park Elementary, annaga SPPS ahaanna waxaynu ka shaqaynayaa sidii aynu bulshadan ugu heli lahayn hoggaamiye wanaagsan.

 

Waxaynu idinla wadaagi doonnaa xog dheeraad ah oo ku saabsan habka xulashada maamulaha toddobaadyada soo socda, oo bulshadana waa lala socodsiin doonaa inta aan ku sii guda jirno hawshan. Sidii horeba caadadu aheyd, waraysiga shaqo ee koowaad waxa ku lug yeelan doono koox waraysiga qaaddo oo ka kooban laba xubnood oo shaqaale ah iyo laba xubnood oo ka tirsan bulshada, iyada oo uu qasadku yahay in la doorto maamule cusub oo billaabaya shaqada ka hor inta aynaan ku soo laaban iskoolka xilliga fasaxa ka dib. 

 

Markii Como Park Elementary loo xusho hoggaamiye cusub, feker-ururiye yar ayaan la wadaageynaa qoysaska iyo shaqaalaha. Feker-ururiyahan khadka internetka lagu qaadnayo waxay fursad weyn u tahay inay bulshada iskoolka nala wadaagaan waxa ay rumeysan yihiin inay mudnaanta koowaad u tahay hoggaamiyahooda cusub iyo inay noo sheegaan waxyaabaha ay iskoolkooda ku jecel yihiin. 

 

Waad ku mahadsan tahay sida aad u garab taagan tahay Como Park Elementary.

 

Qaddarin badan,Billy Chan

Kaaliyaha Isu Duwaha Guud