Return to Headlines

A Change in Leadership at Como Park Senior High School

Dear Como Park Senior HIgh School Community,

 

With mixed emotions, I am writing to announce that after two years at Como Park Senior High School and 7 years in SPPS, I have decided to accept a new position as the high school principal for the Richfield School District. I will remain your principal through the end of the school year.  

 

My respect and appreciation for Como Park Senior High School students, families and staff made this a difficult decision. I love coming to work, helping each child feel welcome, and working with our dedicated staff and teachers.

 

Together, we have seen a transformation of the building through new construction and remodeling.  We have created a school community that values collaboration to help foster the talents of all students through the development of the 9th grade teaming model and increased student leadership development opportunities.  We have strengthened our community partnerships and family engagement through the implementation of the parent advisory council and launched a new daily schedule to support students.  We could not have accomplished so much without your support and for that I’m truly grateful. I  have learned so much being a part of this amazing school community and will always treasure the time spent with the Como Park team.  

 

The Como Park Senior High leadership team will identify two staff members, two parent/community members and a student to be part of a school interview team. Assistant Superintendent Andrew Collins will convene the group for principal candidate interviews in early to mid June. We will work together to determine different opportunities to meet and engage with your new principal, following state orders and health guidelines, before school starts in the fall. If you have questions about the process, please contact me.

 

Thank you for giving me the opportunity to work with you and your child over the last several years. I will miss the community of students, staff and families that made my work at Como Park Senior High School enjoyable every day. 

 

Sincerely,

 

Stacy Theien-Collins, Principal
Como Park Senior High School

 
Estimada comunidad de Como Park Senior High School,

 

Con emociones encontradas, les escribo para anunciar que luego de dos años en Como Park Senior High School y 7 años en SPPS, he decidido aceptar una nueva posición como directora de escuela secundaria del distrito escolar de Richfield. Seguiré siendo su directora hasta el final de este año escolar.  

 

Mi respeto y aprecio por los estudiantes, familias y empleados de Como Park Senior High School, hicieron que ésta fuera una difícil decisión. Me encanta venir a trabajar, ayudar a que cada estudiante se sienta bienvenido y trabajar junto a nuestros dedicados empleados y maestros.

 

Juntos, hemos visto la transformación del edificio a través de la nueva construcción y remodelación. Hemos creado una comunidad escolar que valora la colaboración para ayudar a fomentar los talentos de todos los estudiantes a través del desarrollo del modelo de equipo de 9 grado y aumentado las oportunidades de desarrollo de liderazgo estudiantil. Hemos fortalecido nuestras sociedades con la comunidad y participación familiar a través de la implementación del consejo asesor de padres y lanzado un nuevo horario diario para apoyar a los estudiantes. No podríamos haber logrado todo esto sin su apoyo, por lo que estoy muy agradecida. He aprendido mucho al ser parte de esta fantástica comunidad escolar durante el tiempo que fui parte del equipo de Como Park.  

 

El equipo de liderazgo de Como Park Senior High identificará a dos empleados,  dos padres/miembros de la comunidad y a un estudiante, para que sean parte del equipo de entrevistas de la escuela. El Superintendente Asistente Andrew Collins convocará al grupo para entrevistar a candidatos a director a principios o mediados de junio. Trabajaremos juntos para determinar diferentes oportunidades para conocer a su nuevo director, siguiendo las órdenes y pautas estatales y de salud, antes de que comience la escuela en el otoño. Si tienen preguntas sobre este proceso, por favor contáctenme.

 

Gracias por darme la oportunidad de trabajar junto a ustedes y sus niños durante los últimos años. Extrañaré la comunidad de estudiantes, empleados y familias que hicieron que disfrutara a diario mi trabajo en Como Park Senior High School. 

 

Atentamente,

Stacy Theien-Collins, Directora
Como Park Senior High School

 


 

Nyob zoo txog Como Park Senior HIgh School cov tsev neeg, 

 

Nrog rau lub siab xav ob peb yam, kuv tau txiav txim siab sau tsab ntawv no tshaj tawm tias tom qab kuv ua nej tus thawj xib hwb tau 2 xyoos rau hauv Como Park Senior High School thiab 7 xyoo rau hauv SPPS, kuv tau txiav txim siab mus ua ib txoj hauj lwm tshiab uas yog ua tus thawj xib hwb rau hauv tsev kawm ntawv theem siab nyob rau Richfield School District lawm. Txawm li ntawd los kuv tseem yuav ua nej tus thawj xib hwb mus kom txog thaum lub xyoo kawm ntawv no xaus. 

 

Qhov nov yog ib qho kev txiav txim siab nyuaj kawg vim tias kuv hwm thiab ris tej txiaj ntsig ntawm Como Park Senior High School cov tub ntxhais kawm ntawv, cov tsev neeg thiab neeg ua hauj lwm. Kuv nyiam mus ua hauj lwm, pab kom txhua tus tub ntxhais kawm ntawv muaj txoj kev tos txais zoo, thiab ua hauj lwm nrog peb cov neeg ua hauj lwm thiab cov xib hwb uas mob siab qhia.

 

Ua ke, peb tau muab lub tsev kawm ntawv no txua thiab kho dua tshiab. Peb tsim tau ib lub tsev kawm ntawv zej zos uas saib txoj kev koom tes txhawb txhua tus tub ntxhais kawm ntawv txoj kev txawj ntse muaj nqis los ntawm kev tsim qauv rau pab pawg hauv qib 9 thiab txhawb kom muaj kev kawm ua thawj coj ntxiv rau cov tub ntxhais kawm ntawv. Peb muaj kev sib koom tes zoo ntxiv nrog cov neeg zej zog thiab kev koom tes nrog cov tsev neeg vim siv tus qauv zoo ntawm pab parent advisory council thiab lub sij hawm tshiab los txhawb tub ntxhais kawm ntawv txhua hnub. Yog tsis muaj nej cov kev txhawb nqa, peb yeej ua tsis tiav tej no, yog li kuv ua nej tsaug ntau. Kev uas yog ib feem ntawm lub tsev kawm ntawv zoo no, kuv kawm tau ntau yam thiab kuv yuav nco ntsoov lub sij hawm uas kuv tau nyob ua ke nrog pab neeg ntawm Como Park. 

 

Cov thawj coj hauv Como Park Senior High yuav nrhiav ob tug neeg ua hauj lwm hauv tsev kawm ntawv thiab ob tug niam txiv/neeg zej zog thiab ib tug tub ntxhais kawm ntawv mus koom nrog pab neeg uas yuav xam phaj cov neeg tuaj sib tw ua tus thawj xib hwb tshiab. Andrew Collins uas yog tus Assistant Superintendent mam hu pab neeg no tuaj sib ntsib rau thaum lub Rau Hli xiab mus rau thaum lub Rau Hli yuav tag. Tom qab dhau qhov uas lub xeev kom sawv daws nyob hauv tsev kom muaj kev noj qab nyob zoo, peb mam li koom tes nrhiav sij hawm rau nej mus ntsib thiab tham nrog nej tus thawj xib hwb tshiab, ua ntej yuav pib kawm ntawv rau thaum lub caij nplooj zeeg. Yog hais tias nej muaj lus nug txog qhov txheej txheem no, thov hu rau kuv. 

 

Ua tsaug uas nej muab lub cib fim rau kuv ua hauj lwm nrog nej thiab nej cov me nyuam ob peb xyoos dhau los. Kuv yuav nco txhua tus tub ntxhais kawm ntawv, neeg ua hauj lwm hauv tsev kawm ntawv thiab cov tsev neeg uas ua rau kuv txoj hauj lwm lom zem hauv Como Park Senior High School txhua hnub. 

 

Zoo siab, 

Stacy Theien-Collins, Thawj Xib Hwb
Como Park Senior High School

 


 

Bulshada Como Park Senior HIgh School, 

 

Shucuur kala duwan anigoo dareemayo ayaan qorayaa ogeysiis ah labo sano ka dib anigoo maamule ka ahaa Como Park Senior High School iyo 7 sano oo aan SPPS ka shaqeynayay, inaan hadda go’aansaday inaan aqbalo shaqo cusub anigoo maamule ka noqon doono dugsi sare oo ka tirsan Richfield School District. Waxaan sii ahaan doonaa maamulihiinna inta ka hartay sannad-dugsiyeedka iskoolka. 

 

Xushmadda iyo wanaagga aan u hayo ardayda, qoysaska, iyo shaqaalaha Como Park Senior High School awgeed waxaa igu adkaatay inaan qaato go’aankan. Waan jeclahay inaan imaado shaqada, oo aan arday walba dareensiiyo in la soo dhaweynayo, iyo la shaqeynta shaqaalaheena iyo macallimiinteena. 

 

Wadajir ahaan, waxaynu u soo joognay isbeddelka dhismaha iyadoo lagu daray dhisme cusub, kii horena la dayactiray. Waxaynu abuurnay bulsho qiimaysa wadashaqeyn si loo kobciyo xirfadaha dhammaan ardaydeenna annagoo u mareyno dhisidda kooxda wadashaqeyso ee fasalka 9-aad, iyo annagoo sidoo kalena kor u qaadayno fursadaha kobcinta hoggaanka ardayda. Waxaynu xoojinnay xiriirkeenna bulshada iyo la shaqeynta qoysaska annagoo meel-marinnay guddiga talobixinta ee waalidka, sidoo kalena waxaynu aasaasnay jadwal cusub oo maalinle ah si loo caawiyo ardayda. Wax badan kuma aynaan guulaysan laheyn la’aanta taageeradiinna – aad ayaana taa idinkaga mahadnaqayaa. Waxaan bartay wax badan intii aan ka mid ahaa bulshada iskoolkan ee wanaagsan, weligeyna waan qiimayn doonaa wakhtiga aan la shaqeeyay kooxda Como Park. 

 

Kooxda hoggaanka ila haysa ee Como Park Senior High waxay xulan doonaan labo shaqaale iyo labo qof oo ah waalid/xubin bulshada ka tirsan iyo hal arday si ay uga mid noqdaan dadka su’aalaha ka qaadayo maamulaha imaan doono iskoolka. Mudane Andrew Collins oo ah Assistant Superintendent ayaa horraanta ama dhexda bisha June isku keeni doono kooxdan su’aalaha ka qaadi doona dadka u tartamayo jagada maamulaha. Ka hor intuusan iskoolka billaaban deyrtan, waxaynu ka wada shaqeyn doonnaa inaynu isla go’aansanno fursado kala duwan oo aynu kula kulanno maamulaha cusub annagoo maanka ku hayno amarrada dowladda gobolka Minnesota iyo tilmaamaha caafimaadka. Haddii aad su’aalo ka qabtid waddada loo marayo xulashada maamule cusub, fadlan ila soo xiriir. 

 

Waad ku mahadsan tihiin inaad ii oggolaateen inaan idinla shaqeeyo idinka iyo ilmahiinnaba sannadihii la soo dhaafay. Waan u xiisi doonaa ardayda, shaqaalaha, iyo qoysaska kuwaas oo ka dhigay shaqadii aan Como Park Senior High School ka hayay mid loo soo xiiso maalin walba. 

 

Qaddarin badan, 

Stacy Theien-Collins, Maamule
Como Park Senior High School

 


 

Read this letter in Karen