Return to Headlines

Leadership Change at Como Park Senior

Dear Como Park Senior High School Families,

 

I am writing to inform you of an upcoming change in our leadership team at Como Park Senior High School. Principal Dr. Kirk Morris has accepted another position within Saint Paul Public Schools. We are thrilled to welcome Dr. Morris as an Assistant Superintendent on our leadership team beginning this coming July. I want to thank him for his investment and dedication to our students and families at Como for the last three years.

 

As we move forward in selecting the next principal of Como Park Senior High School, we want to take time in the coming weeks to recruit all possible candidates and make sure you are informed and involved. We will miss Dr. Morris at Como Park, and SPPS is working to find an excellent leader. 

 

We will share more information about the principal selection process in the coming weeks, and the community will be kept informed as we move forward with this process. We do not expect to begin interviewing until after SPPS Spring Break in early April. As has been the case in the past, the first interview will involve a team made up of a student, two staff members and two community members, with the intention of selecting a new principal for the 2023-24 school year.  

 

Once the new leader of Como Park Senior High School is selected, we will share a simple survey with families and staff. This online survey will serve as a great opportunity for the school community to share what you believe the most important priorities are for your new leader and identify what you are most proud of about your school. 

 

Thank you for supporting Como Park Senior High School.

 

In Partnership,Dr. Adam Kunz, Assistant Superintendent


Estimadas familias de Como Park Senior High School,

 

Les escribo para informarles de un futuro cambio en el equipo de liderazgo de Como Park Senior High School. El director Dr. Kirk Morris ha aceptado otra posición dentro de las Escuelas Públicas de Saint Paul. Estamos felices de darle la bienvenida a Dr. Morris como Superintendente Asistente en nuestro equipo de liderazgo a partir del próximo mes de julio. Quiero agradecerle su inversión y dedicación a nuestros estudiantes y familias en Como durante los últimos tres años. 

 

A medida que avanzamos en la selección del próximo director de Como Park Senior High School, queremos tomarnos un tiempo en las próximas semanas para reclutar a todos los candidatos posibles y asegurarnos de que esté informado e involucrado. Extrañaremos al Dr. Morris en Como Park y SPPS está trabajando para encontrar a un excelente líder.

 

Compartiremos más información sobre el proceso de selección de directores en las próximas semanas y se mantendrá informada a la comunidad a medida que avancemos en este proceso. Esperamos comenzar las entrevistas después de las vacaciones de primavera de SPPS a principios de abril. Como ha sido el caso en el pasado, la primera entrevista consistirá de un equipo compuesto por un estudiante, dos empleados y dos miembros de la comunidad, con la intención de seleccionar a un nuevo director para el año escolar 2023-24.

 

Una vez que se seleccione al nuevo líder de Como Park Senior High School, compartiremos una simple encuesta con las familias y empleados. Esta encuesta en línea servirá como una gran oportunidad para que la comunidad escolar comparta lo que cree que son las prioridades más importantes para su nuevo líder e identifique lo que más le enorgullece de su escuela.

 

Gracias por apoyar a Como Park Senior High School.

 

En sociedad,

 

Dr. Adam Kunz, Superintendente Asistente 


Nyob zoo txog Como Park Senior High School cov tsev neeg,

 

Kuv sau ntawv los qhia rau nej paub hais tias yuav muaj kev hloov thawj coj nyob rau hauv Como Park Senior High School tom ntej no. Thawj Xib Fwb Dr. Kirk Morris yuav mus ua dua lwm txoj hauj lwm nyob rau hauv Xees Phos Tsoom Fwv Tsev Kawm Ntawv. Peb zoo siab tos txais Dr. Morris los ua tus Assistant Superintendent rau hauv peb pab thawj coj. Nws yuav pib rau thaum lub Xya Hli ntuj yuav los no. Kuv xav ua nws tsaug rau nws txoj kev pab thiab mob siab rau peb cov tub ntxhais kawm ntawv thiab cov tsev neeg ntawm Como peb lub xyoos dhau los no. 

 

Thaum peb xaiv tus thawj xib fwb tshiab tom ntej no rau Como Park Senior High School, peb yuav siv lub sij hawm ob peb lub lim tiam tom ntej no los nrhiav cov neeg uas tsim nyog tuav tau tes dej num no thiab yuav qhia los rau nej paub thiab muab kev koom tes. Peb yuav nco Dr. Morris nyob rau Como Park, thiab SPPS yuav nrhiav ib tug thawj coj kom zoo heev rau lub tsev kawm ntawv no.

 

Ob peb lub lim tiam tom ntej no peb mam li qhia los rau nej ntxiv txog qhov txheej txheem xaiv thawj xib fwb, thiab thaum peb pib xaiv tus thawj xib fwb tom ntej no los peb yuav qhia los rau sawv daws ua ntu zus. Tom qab so rau lub caij nplooj hlav uas yog thaum lub Plaub Hlis xiab, peb mam li pib xam phaj tib neeg rau txoj hauj lwm no. Raws li tau muaj yav tas los, pab neeg uas yuav xam phaj thawj lwm muaj xws li ib tug tub ntxhais kawm ntawv, ob tug neeg ua hauj lwm thiab ob tug neeg hauv zej zos. Lub hom phiaj yog yuav xaiv ib tug thawj xib fwb tshiab rau xyooo kawm ntawv 2023-24.

 

Thaum xaiv tau tus thawj xib fwb tshiab rau Como Park Senior High School lawm, peb yuav hais los kom cov tsev neeg thiab cov neeg ua hauj lwm teb ib co lus soj ntsuam yooj yooj yim. Qhov kev soj ntsuam online no yog ib qho uas yuav pab kom nej tus thawj xib fwb tshiab to taub txog tej yam uas muaj nuj nqis thiab tseem ceeb tshaj plaws rau nej lub tsev kawm ntawv.

 

Ua tsaug uas nej txhawb nqa Como Park Senior High School.

 

Ntawm kev koom tes, Dr. Adam Kunz, Assistant Superintendent


Qoysaska Mudnaanta leh ee Como Park Senior High School,

 

Waxaan warqaddan kuugu soo qorayaa inaan ku ogeysiiyo isbeddel ku soo socdo ee kooxdeenna hoggaanka ee Como Park Senior High School. Maamule Dr. Kirk Morris ayaa aqbalay jago kale oo ah isla gudaha degmada Saint Paul Public Schools. Aad ayaan ugu faraxsannahay inaynu kooxdeenna hoggaaminta ku soo dhaweyno Dr. Morris  oo noqonayo Kaaliyaha Isu Duwaha Guud laga billaabo bisha July ee soo socota. Waxaan rabaa inaan ka mahadceliyo heellanaantiisa iyo dedaalkiisa ku aaddanaa ardayda iyo qoysaska Como saddexdii sannadood ee u dambeysay.

 

Haatan oo maamule cusub loo xuli doono Como Park Senior High School, waxaan rabnaa in aan wakhti qaadano toddobaadyada soo socda si aynu u qorno dhammaan musharrixiinta suurtagalka ah isla markaana aan xaqiijinno in lagu soo wargeliyo oo lagaa qeyb-geliyo hawshaan. Waynu tabi doonnaa hoggaamintii Dr. Morris  ee Como Park, oo degmada SPPS waxay ka shaqaynaysaa sidii ay u heli lahayd hoggaamiye wanaagsan. 

 

Waxaynu idinla wadaagi doonnaa xog dheeraad ah oo ku saabsan habka xulashada maamulaha toddobaadyada soo socda, oo bulshadana waa lala socodsiin doonaa inta aan ku sii guda jirno hawshan. Ma fileyno inaynu billaabi doonno wareysiga shaqo ilaa laga soo noqdo fasaxa gu'ga (Spring Break) ee SPPS horraanta April. Sidii horeba u dhacday, waraysiga shaqo ee koowaad waxa ku lug yeelan doono koox ka kooban hal arday, laba xubnood oo shaqaale ah, iyo laba qof oo bulshada ka tirsan iyada oo uu qasadku yahay in la doorto maamule cusub sannad-dugsiyeedka 2023-24.  

 

Markii hoggaamiye cusub loo xusho Como Park Senior High School, feker-ururiye yar ayaan la wadaageynaa qoysaska iyo shaqaalaha. Feker-ururiyahan khadka internetka lagu qaadnayo waxay fursad weyn u tahay inay bulshada iskoolka nala wadaagaan waxa ay rumeysan yihiin inay mudnaanta koowaad u tahay hoggaamiyahooda cusub iyo inay noo sheegaan waxyaabaha ay iskoolkooda ku jecel yihiin. 

 

Waad ku mahadsan tahay sida aad u garab taagan tahay Como Park Senior High School.

 

Wadashaqeyn Wacan,Dr. Adam Kunz, Kaaliyaha isu Duwaha Guud