Return to Headlines

Information for parents and students to find missing iPad

Using Geolocation (Lost Mode) to Find Missing iPads

Students or their guardians should report a lost or missing iPad to the school. At that point the school’s iPad support staff will briefly turn on the iPad’s geolocation feature, identify the iPad’s location, and turn the feature off. If the iPad is located on SPPS property, on the bus or at the student’s primary address, SPPS will inform the student. If the iPad is located at any other place, parents will receive that information by phone. The geolocation feature will not be used to see where students have been.

 

Usando locación geográfica - Geolocation (Modo Perdido) para encontrar iPads perdidas
Los estudiantes o sus guardianes deben reportar a la escuela si es que tienen una iPad perdida. Los encargados de las iPads de la escuela activarán brevemente la "locación geográfica" de la iPad y luego la desactivarán. Si la iPad es ubicada en una propiedad de SPPS, en el autobús o en la dirección principal del estudiante, SPPS le informará al estudiante. Si la iPad es ubicada en cualquier otro lugar, los padres recibirán esa información por teléfono. La "locación geográfica" no será utilizada para ver dónde los estudiantes han estado.

 

Isticmaalka Geolocation (Ogaanshaha-Goobta) si loo helo iPad-yada luma

Ardayda ama waalidiintu waa inay iskuulka soo war-galiyaan marka uu iPad lumo. Shaqaalaha iskuulka ee ku leg leh iPad-ka ayaa daaraya iPad-ka si ay u ogaadaan goobta uu yaallo kadibna way daminayaan. Haddii la ogaado in iPad-ku yaallo goob ay SPPS leedahay, basksa iskuulka, ama degaanka ardayda, arrintan waxaa loo sheegayaa ardayga. Haddii la ogaado in iPad-ku yaallo goob intaa ka baxsan, waalidiinta ayaa taleefan loogu soo sheegayaa macluumaadkaas. Daaridda iyo ogaanshaha goobta uu iPad-ku ku suganyahay ma muujinayso goobaha ay ardaydu tageen ama ay joogeen laakiin waxay tilmaamaysaa oo kaliya goobta uu iPadk-ku hadda yaallo.

 

Siv Geolocation (Lost Mode) nrhiav cov iPads uas pawv lawm

Yog ua lub iPad pawv los sis ploj lawm, cov tub ntxhais kawm ntawv los sis cov neeg siab xyuas lawv yuav tsum hais mus rau tsev kawm ntawv paub. Ces tsev kawm ntawv cov neeg saib xyuas iPad mam qhib qhov taug qab (geolocation) ib pliag los nrhiav seb lub iPad nyob qhov twg, ces mam muab tua. Yog hais tias lub iPad nyob rau hauv SPPS cov tsev kawm ntawv, tsheb npav los sis tom tus tub ntxhais kawm ntawv tsev, SPPS mam hais rau tus tub ntxhais kawm ntawv paub. Yog hais tias lub iPad nyob rau lwm qhov chaw lawm, tsev kawm ntawv mam hu xov tooj qhia rau niam txiv paub. Peb yuav tsis siv lub taug iPad qab kom paub tias cov tub ntxhais kawm ntawv mus rau twg lawm.