Return to Headlines

Como Park Senior High School Announces New Principal

I am pleased to share with you that I’ve selected a new leader for Como Park Senior. Please join me in welcoming Stacy Theien-Collins as your school’s new principal beginning in the 2018-19 school year. 

 

As the current Murray Middle School principal, Ms. Collins has worked to prepare her students for high school at Como and all the opportunities it has to offer. She has a wealth of experience working in high schools. She has been a classroom teacher, special education teacher, student advocacy administrator and AVID director. She is a fantastic leader who helped transform the culture at Murray into a place where everyone works together. Ms. Collins is looking forward to partnering with families, students, staff and the community to continue the great work at Como. 

 

Ms. Collins also has excellent academic qualifications with a Bachelor of Arts Degree in Specific Learning Disabilities from Moorhead State University, and a Master of Arts Degree in Leadership in Educational Administration from Capella University. 

 

Principal Theresa Neal and Ms. Collins will work together to ensure a smooth transition and a strong start to the new school year. To help, please take a moment to complete a short survey (https://bit.ly/2rGYvvj). This survey is an opportunity for staff, students and families to help their new principal understand the values and priorities of your school community. 

 

You will have an opportunity to meet your new principal at a school event to be scheduled before the start of school in the fall. If you have any questions, please contact me at 651-767-8152. 

 

Thank you for supporting your child and Como Park Senior. 

 

Sincerely, 

 

Joe Gothard
Superintendent


Hmoob

Kuv muaj lus zoo siab qhia rau nej hais tias kuv xaiv tau ib tug thawj xib fwb tshiab rau tsev kawm ntawv Como Park Senior lawm. Thov nej nrog kuv tos txais Stacy Theien-Collins uas yog tus thawj xib fwb tshiab rau nej lub tsev kawm ntawv pib xyoo kawm ntawv 2018-19 mus. 

 

Xws li tam sim no Ms. Collins yog tus thawj xib fwb rau Murray Middle School, nws tau ua hauj lwm los npaj nws cov tub ntxhais kawm ntawv mus kawm rau theem siab hauv Como thiab tas nrho tej cib fim uas lub tsev kawm ntawv no muaj rau lawv. Nws paub ntau yam txog kev ua hauj lwm rau hauv cov tsev kawm ntawv theem siab. Yav tas los nws yog ib tug xib fwb qhia ntawv, tus xib fwb qhia ntawv tshwj xeeb, tus saib xyuas kev tawm tswv yim rau tub ntxhais kawm ntawv thiab tus thawj coj rau AVID. Ms. Collins cia siab tias nws yuav tau sib koom tes nrog cov tsev neeg, tub ntxhais kawm ntawv, cov neeg ua hauj lwm hauv tsev kawm ntawv thiab lub zej zos los mus ua tes dej num uas zoo heev txuas ntxiv mus nyob rau hauv Como. 

 

Ms. Collins kuj muaj pov thawj kev peev xwm zoo heev xws li nws kawm tiav plaub xyoos (Bachelor of Arts Degree) rau fab Specific Learning Disabilities los ntawm Moorhead State University, thiab kawm tiav tom qab plaub xyoos (Master of Arts degree) rau fab kev ua thawj coj hauv tsev kawm ntawv los ntawm Capella University. 

 

Thawj xib fwb Theresa Neal thiab Ms. Collins nkawv yuav sib koom tes ua hauj lwm txhawb kom qhov kev hloov no mus tau zoo thiab xyoo kawm ntawv tom ntej no pib tau zoo. Kom pab tau, thov siv nej lub sij hawm me ntsis los teb daim ntawv soj ntsuam luv luv nov short survey (https://bit.ly/2ICh3q9). Daim ntawv soj ntsuam no yog ib lub zoo cib fim rau cov neeg ua hauj lwm hauv tsev kawm ntawv, cov tub ntxhais kawm ntawv thiab tsoom niam txiv los mus pab kom lawv tus thawj xib fwb tshiab to taub txog tej yam uas muaj nuj nqis thiab tseem ceeb tshaj plaws nyob hauv lawv lub tsev kawm ntawv. 

 

Nej yuav muaj lub cib fim mus ntsib nej tus thawj xib fwb tshiab nyob rau ib lub rooj koom txoos uas tseem yuav tshwm sim ua ntej yuav rov qab mus kawm ntawv thaum lub caij nplooj ntoos zeeg. Yog hais tias nej muaj lus nug, thov hu rau kuv ntawm 651-767-8152. 

 

Ua tsaug rau nej txoj kev txhawb nqa nej tus me nyuam thiab tsev kawm ntawv Como Park Senior. 

 

Zoo siab, 

 

Joe Gothard
Superintendent


Soomaali

Waxaan ku faraxsanahay inaan hoggaamiye cusub u soo xulay iskuulka Como Park Senior. Fadlan ila soo dhaweeya Stacy Theien-Collins oo noqon doonta maamulihiina cusub ee iskuulka oo billaabi doonta sanad-dugsiyeedka 2018-19. 

 

Maadaama ooy hadda tahay maamulaha iskuulka Murray Middle School, Ms. Collins waxay ka shaqaysaa u diyaarinta ardayda ee dugsiga sare ee Como iyo fursadaha badan ee ay halkaas ka heli karaan. Khibrad badan ayay u leedahay ka shaqaynta dugsiyada sare. Waxay horay u soo noqotay macallin waxbarashada gaarka ah, maamulaha u dooda xuquuqda ardayda iyo agaasimaha barnaamijka AVID. Waa hoggaamiye wanaagsan oo ka caawisay in iskuulka Murray uu noqdo goob ay dhammaan dadku is fahmaan islana shaqeeyaan. Ms. Collins waxay rabtaa inay la shaqeyso qoysaska, ardayda, shaqaalaha iyo dhammaan ururrada bulshada sidii loo sii wadi lahaa hawlaha fiican ee hadda ka jira iskuulka Como. 

 

Sidoo kale, Ms. Collins waxay tacliinta ka gaarta heer sare iyadoo haysata shahaadada kobaad ee jaamacadda (Bachelor of Arts Degree in Specific Learning Disabilities) oo ay ka soo qaadatay jaamacadda Moorhead State University, iyo shahaadada labaad ee jaamacadda (Master of Arts Degree in Leadership in Educational Administration) oo ay ka soo qaadatay jaamacadda Capella University. 

 

Maamule Theresa Neal iyo Ms. Collins waxay u wada shaqayn doonaan si wadajir ah si loo xaqiijiyo inay si nadaamsan ay xilka ula kala wareegaan si aan sanad-dugsiyeedka horay uga billaabanno. Si aad arrintan nooga caawiso, fadklan ka qaybqaado ra’yi-uruurintan gaaban (https://bit.ly/2rF7zAH). Ra’yi-uruurintani waxay fursad siinaysaa qoysaska, ardayda iyo shaqaaluhu inay ka caawiyaan maamulaha cusub inay ogaato waxyaabaha qiimaha u leh bulshada iskuulku ee ay ahmiyadda siinayaan. 

 

Waxaad fursad u heli doontaa inaad xaflad iskuulka lagu qaban doono kula kulanto maamulaha cusub ka hor inta uusan iskuulka billabanin xilliga dayrta. Haddii aad wax su’aal ah qabto, fadlan ila soo xiriir oo iga soo wac 651-767-8152. 

 

Waad ku mahadsantihiin inaad taageertaan ilmhiina iyo iskuulka Como Park Senior. 

 

Mahadsanidiin, 

 

Joe Gothard
Superintendent


Karen: Como Park Senior High School Announces New Principal by SPPS_News on Scribd