Return to Headlines

A Change in Leadership at Crossroads Elementary

Dear Crossroads Families,

 

With mixed emotions, I am writing to announce that after 2 years as your principal, I have decided to retire at the end of June.

 

My respect and appreciation for Crossroads students, families and staff made this a difficult decision.

 

I love coming to work, helping each student feel welcome, and working with our dedicated staff and teachers. 

 

My leadership team will identify members of our school community to be part of a small interview team. Assistant Superintendent Andrew Collins will convene the group for principal candidate interviews. You will receive a communication from Assistant Supt. Collins detailing the hiring process and timeline in the coming weeks.

 

We will work together to determine different opportunities to meet and engage with your new principal, following state orders and health guidelines. If you have questions about the process, please contact me.

 

Thank you for giving me the opportunity to work with you and your child over the last 2 years. I am always thankful when I hear from former students and staff about their time at Crossroads. I will miss everyone who made my work so enjoyable. 

 

Thank you.

 

Sincerely,

 

Melisa Rivera, Principal
Crossroads Elementary Science + Montessori Schools


Estimadas familias de Crossroads,

 

Con emociones encontradas, les escribo para anunciarles que después de 2 años como su directora, he decidido jubilarme a fines de junio.

 

Mi respeto y aprecio por los estudiantes, familias y empleados de Crossroads hicieron de esta una difícil decisión.

 

Me encanta venir a trabajar, ayudar a que cada estudiante se sienta bienvenido y trabajar con nuestros dedicados empleados y maestros.

 

Mi equipo de liderazgo identificará a los miembros de nuestra comunidad escolar para que formen parte de un pequeño equipo de entrevistas. El superintendente asistente Andrew Collins convocará al grupo para entrevistas con los candidatos a director. En las próximas semanas, el superintendente asistente Collins se contactará con ustedes para detallar el proceso de contratación y el cronograma.

 

Trabajaremos juntos para determinar diferentes oportunidades para conocer e interactuar con su nuevo director, siguiendo las órdenes estatales y las pautas de salud. Si tienen preguntas sobre el proceso, por favor comuníquense conmigo.

 

Gracias por darme la oportunidad de trabajar con ustedes y sus hijos durante los últimos 2 años. Siempre estoy agradecida cuando escucho de ex alumnos y empleados sobre su tiempo en Crossroads. Extrañaré a todos los que hicieron que mi trabajo fuera tan agradable.

 

Gracias.

 

Atentamente,

 

Melisa Rivera, Directora 
Crossroads


Nyob zoo txog cov tsev neeg muaj me nyuam kawm ntawv hauv Crossroads,

 

Nrog rau lub siab xav ob peb yam, kuv thiaj sau tsab ntawv no los qhia rau nej tias tom qab uas kuv tau los ua nej tus thawj xib fwb tau 2 xyoos, kuv yuav mus so hauj lwm thaum lub 6 Hli xaus.

 

Qhov nov yog ib qho kev txiav txim siab nyuaj kawg vim tias kuv hwm thiab ris tej txiaj ntsig ntawm Crossroads cov tub ntxhais kawm ntawv, cov tsev neeg thiab neeg ua hauj lwm.

 

Kuv nyiam mus ua hauj lwm, pab kom txhua tus tub ntxhais kawm ntawv muaj txoj kev tos txais zoo, thiab ua hauj lwm nrog peb cov neeg ua hauj lwm thiab cov xib fwb uas mob siab qhia.

 

Kuv cov thawj coj yuav nrhiav ob peb tug neeg hauv peb lub tsev kawm ntawv los koom nrog pab neeg uas yuav xam phaj cov neeg tuaj sib tw ua tus thawj xib fwb tshiab. Andrew Collins uas yog tus Assistant Superintendent mam li hu pab neeg no tuaj ua ke tham txog kev xam phaj cov neeg tuaj sib tw. Assistant Supt. Collins mam li sau ntawv los qhia rau nej txog tus txheej txheem thiab lub caij nyoog nrhiav tus thawj xib fwb tshiab ob peb lub lim tiam tom ntej no. 

 

Peb mam li sib koom tes los nrhiav ob peb lub sij hawm rau nej mus ntsib thiab nrog nej tus thawj xib fwb tshiab tham, raws nraim li lub xeev cov lus sam fwm thiab cov lus qhia txog txoj kev noj qab haus huv. Yog nej muaj lus nug txog tus txheej txheem no thov hu rau kuv.

 

Ua tsaug uas nej muab lub cib fim rau kuv ua hauj lwm nrog nej thiab nej cov me nyuam 2 xyoos dhau los. Kuv zoo siab heev txhua zaus thaum kuv hnov cov tub ntxhais kawm ntawv thiab neeg ua hauj lwm yav dhau los tham txog lawv lub sij hawm nyob rau Crossroads. Kuv yuav nco txhua tus uas ua rau kuv txoj hauj lwm txaus nyiam.

 

Ua tsaug.

 

Ntawm lub siab dawb paug,

 

Melisa Rivera, Thawj Xib Fwb
Crossroads 


Qoysaska Qaaliga ah ee Crossroads Families,

 

Shucuur kala duwan anigoo dareemayo ayaa waxaan idin ogeysiinayaa ka dib 2 sano oo aan ahaa maamulahaaga inaan go'aansaday inaan shaqada ka fariisto dhammaadka bisha June.

 

Xushmadda iyo wanaagga aan u hayo ardayda, qoysaska, iyo shaqaalaha Crossroads awgeed waxaa igu adkaatay inaan qaato go’aankan.

 

Waxaan jeclahay imaatinka shaqada, caawinta arday kasta inuu dareemo soo dhaweyn, iyo la shaqeynta shaqaalaheenna iyo macallimiinteenna dedaalka badan.

 

Kooxda hoggaanka ii qaabilsan waxay aqoonsan doonaan xubno ka tirsan bulshada iskoolkeena inay qayb ka noqdaan koox yar oo qaadi doonta waraysiga shaqaalaynta. Kaaliyaha Isu Duwaha Guud ee Iskoollada Andrew Collins ayaa isugu yeeri doono kooxda qaadaysa wareysiga maamulaha. Waxaad toddobaadyada soo socda farriin ka heli doontaan Kaaliyaha Isu Duwaha Guud Collins taasoo faahfaahinaysa habka shaqaalaynta iyo wakhtiga hawshan ay qaadaneyso.

 

Waxaan ka wada shaqeyn doonnaa go'aaminta fursado kala duwan si aad ula kulantaan oo isu wareysataan maamulihiinna cusub annagoo raaceyna amarrada gobolka iyo talooyinka caafimaadka. Haddii aad wax su’aal ah ka qabtaan hawshan, fadlan ila soo xiriira.

 

Waad ku mahadsan tihiin inaad ii oggolaateen inaan idinla shaqeeyo idinka iyo ilmahiinnaba  2-dii sannadood ee la soo dhaafay. Waan ka mahadnaqaa mar walba oo aan farriin ka helo ardaydii hore iyo shaqaalihii hore iyagoo ka warramayo waayihii ay joogeen Crossroads. Waan tebi doonaa qof kasta oo shaqadayda ka dhigay mid lagu farxo. 

 

Mahadsanidiin.

 

Qaddarin badan,

 

Melisa Rivera, Maamule
Crossroads