Return to Headlines

Crossroads Announces New Principal

karen  |  Hmoob 

 

Dear Crossroads Science and Montessori Families and Staff,

 

I am pleased to share with you that I have selected a new leader for Crossroads Science and Crossroads Montessori. Please join me in welcoming Melisa Rivera as your school’s new principal beginning in the 2019-20 school year.

 

Ms. Rivera has worked for Saint Paul Public Schools (SPPS) for 20 years and brings a wealth of experience in helping our youngest students succeed. She is excited about the two distinct programs at Crossroads where she can use her passion in science and Montessori programming. Ms. Rivera currently serves as principal for Cherokee Heights Montessori where she transformed the community school into a destination for strong Montessori programming. As a bilingual educator and Montessori certified teacher, she values the importance of encouraging students to ask questions and expand their natural curiosity.

 

Ms. Rivera looks forward to returning to Crossroads where she previously served as an early childhood Montessori teacher and assistant principal early in her SPPS career.

 

Ms. Rivera has excellent academic qualifications with a Bachelor of Arts degree in literature from Metro State University, a Master of Arts degree in education, curriculum and instruction from Tennessee State University and a Master of Arts degree in gifted and talented education from St. Thomas University.

 

Principal Celeste Carty and Ms. Rivera will work together to ensure a smooth transition and a strong start to the new school year. To help, please take a moment to complete a short survey (https://bit.ly/2GNfhzt). This survey is an opportunity to help your new principal understand the values and priorities of your school community.

 

You will have an opportunity to meet your new principal at a school event to be scheduled before school starts in the fall. If you have any questions, please contact me at 651-767-8152.

 

Thank you for supporting your child and Crossroads Science and Montessori.

 

Sincerely,

Joe Gothard signature

Joe Gothard
Superintendent


 

 

Crossroads principal announcement karen translation   


 

 

Nyob zoo txog Crossroads Science thiab Montessori cov tsev neeg,

 

Kuv zoo siab qhia rau nej tias kuv xaiv tau ib tug thawj coj tshiab rau Crossroads Science thiab Crossroads Montessori lawm. Thov nej nrog kuv tos txais Melisa Rivera uas yog tus lwm thawj xib hwb tshiab rau nej lub tsev kawm ntawv pib xyoo kawm ntawv 2019-20 mus.

 

Ms. Rivera twb ua hauj lwm rau Saint Paul Public Schools (SPPS) tau muaj 20 xyoo lawm thiab nws muaj kev txawj ntau los pab peb cov me nyuam uas hnub nyoog me tshaj kom kawm tau zoo. Nws txaus siab heev rau ob qho khoos kas txawv hauv Crossroads vim nws nyiam keeb txuj thiab tus qauv Montessori. Tam sim no Ms. Rivera yog tus thawj xib hwb nyob rau Cherokee Heights Montessori. Nws tau hloov lub tsev kawm ntawv hauv zej zos no mus ua ib qhov chaw kawm uas muaj tus khoos kas Montessori zoo heev lawm. Raws li nws yog ib tug xib hwb uas txawj ob hom lus thiab ib tug xib hwb Montessori uas kawm tawm los thiab muaj ntaub ntawv tso cai los qhia ntawv, nws pom tias txoj kev txhawb kom cov tub ntxhais kawm ntawv nug tej yam uas lawv tsis paub los sis tsis to taub thiab nthuav lawv txoj kev xav paub yog ib qho uas tseem ceeb heev.

 

Ms. Rivera npaj siab tos ntsoov yuav rov qab los rau Crossroads, vim tias yav tas los thaum nws nyuam qhuav pib ua hauj lwm rau SPPS nws yog ib tug xib hwb qhia ntawv rau cov me nyuam uas tseem yau nyob rau hauv nov thiab yog ib tug lwm thawj xib hwb.

 

Ms. Rivera muaj pov thawj kev peev xwm zoo heev, xws li nws kawm tiav plaub xyoos (Bachelor of Arts) rau fab ntaub ntawv los ntawm Metro State University, thiab kawm tiav tom qab plaub xyoos (Master of Arts) rau fab kev kawm ntawv, qauv kawm thiab kev qhia ntawv los ntawm Tennessee State University thiab kawm tiav tom qab plaub xyoos (Master of Arts) rau fab kev kawm txawj nruab siab ntse nruab thiab los ntawm St. Thomas University.

 

Thawj xib hwb Celeste Carty thiab Ms. Rivera nkawv yuav sib koom tes ua hauj lwm txhawb kom qhov kev hloov no mus tau zoo thiab xyoo kawm ntawv tom ntej no pib tau zoo. Kom pab tau, thov siv nej lub sij hawm me ntsis los teb daim ntawv soj ntsuam luv luv nov short survey (https://bit.ly/2J48GUn). Daim ntawv soj ntsuam no yog ib qho uas yuav pab kom nej tus thawj xib hwb tshiab to taub txog tej yam uas muaj nuj nqis thiab tseem ceeb tshaj plaws rau nej lub tsev kawm ntawv.

 

Nej yuav muaj cib fim mus ntsib nej tus thawj xib hwb tshiab nyob rau ib lub rooj koom txoos uas tseem yuav tshwm sim ua ntej yuav pib kawm ntawv thaum lub caij nplooj zeeg. Yog hais tias nej muaj lus nug, thov hu rau kuv ntawm 651-767-8152.

 

Ua tsaug rau nej txoj kev txhawb nej tus me nyuam thiab tsev kawm ntawv Crossroads Science thiab Montessori.

 

Zoo Siab,

Joe Gothard signature

Joe Gothard

Superintendent