Return to Headlines

A Change in Leadership for Dayton's Bluff

HmoobEspañol | SoomaaliKaren

 

Dear Dayton’s Bluff Families,

 

With mixed emotions, I am writing to announce that after seven years at Dayton’s Bluff, I have decided to accept a new position as principal for Osseo Area Schools. I will remain your principal through the end of the school year.  

 

My respect and appreciation for Dayton’s Bluff students, families and staff made this a difficult decision. I love coming to work, helping each child feel welcome, and working with our dedicated staff and teachers. Together, we have created a school community based on building strong relationships through our on-site community services and our amazing staff and teachers. We could not have accomplished so much without your support and for that I’m truly grateful.

 

My leadership team will identify two staff members and two parent/community members to be part of a school interview team. The group will then be convened for principal candidate interviews in late May. You will have an opportunity to meet your new principal at an event to be scheduled before school starts in the fall. If you have questions about the process, please contact me.

 

Thank you for giving me the opportunity to work with you and your child over the last several years. I will miss the community of students, staff and families that made my work at Dayton’s Bluff enjoyable every day.

 

Sincerely,

 

​Lena Christiansen, Principal
Dayton’s Bluff Achievement Plus Elementary


 

Nyob zoo txog Dayton’s Bluff cov tsev neeg,

 

Nrog rau lub siab xav ob peb yam, kuv tau txiav txim siab sau tsab ntawv no tshaj tawm tias tom qab kuv ua nej tus thawj xib hwb tau 7 xyoo rau hauv Dayton’s Bluff, kuv tau txiav txim siab txais ib txoj hauj lwm tshiab ua ib tug thawj xib hwb rau Koog Tsev Kawm Ntawv Osseo lawm. Kuv yuav nyob ua nej tus thawj xib hwb mus kom txog thaum lub xyoo kawm ntawv no xaus.

 

Kuv txoj kev hwm thiab nco txiaj ntsig ntawm cov tub ntxhais kawm ntawv, cov tsev neeg, thiab cov neeg ua hauj lwm hauv Dayton’s Bluff ua rau kuv txiav txim siab nyuaj heev.  Kuv nyiam tuaj ua hauj lwm, pab txhua tus tub ntxhais kawm ntawv kom lawv muaj kev tos txais zoo, thiab nrog peb cov neeg uas mob siab ua hauj lwm thiab cov xib hwb ua dej num ua ke. Txoj kev ua hauj lwm ua ke, peb tau tsim muaj ib lub tsev kawm ntawv uas muaj kev sib raug zoo los ntawm peb cov kev pab hauv zej zos thiab peb cov neeg ua hauj lwm thiab cov xib hwb uas zoo heev.

 

Kuv cov thawj coj yuav nrhiav ob tug neeg hauv peb lub tsev kawm ntawv thiab ob tug niam txiv/neeg zej zos los koom nrog pab neeg uas yuav xam phaj cov neeg tuaj sib tw ua tus thawj xib hwb tshiab. Thaum lub Tsib Hlis yuav tag peb mam hu pab neeg no tuaj sib tham txog kev xam phaj tus thawj xib hwb tshiab. Nej yuav muaj lub cib fim mus ntsib nej tus thawj xib hwb tshiab nyob rau ib lub rooj koom txoos uas tseem yuav tshwm sim ua ntej yuav pib kawm ntawv thaum lub caij nplooj zeeg. Yog hais tias nej muaj lus nug txog qhov txheej txheem no, thov hu rau kuv.

 

Ua tsaug uas nej muab lub cib fim rau kuv ua hauj lwm nrog nej thiab nej cov me nyuam ob peb xyoos dhau los.  Kuv yuav nco txhua tus tub ntxhais kawm ntawv, neeg ua hauj lwm thiab cov tsev neeg uas ua rau kuv txoj hauj lwm lom zem hauv Dayton’s Bluff txhua hnub.

 

Zoo Siab,

 

Lena Christiansen, Thawj Xib Hwb
Dayton’s Bluff Achievement Plus Elementary

 


 

Estimadas familias de Dayton’s Bluff,

 

Con sentimientos encontrados, les escribo para anunciar que he decido aceptar una nueva posición como directora en Osseo Area Schools. Seguiré siendo su directora hasta finales del año escolar.

 

Mi respeto y aprecio por los estudiantes, familias y empleados hicieron que esta fuera una difícil decisión. Me encanta venir a trabajar, ayudar a que cada niño se sienta bienvenido y trabajar con nuestros dedicados empleados y maestros. Juntos, hemos creado una comunidad escolar basada en la construcción de sólidas relaciones a través de nuestros servicios para la comunidad dentro de la escuela y nuestros increíbles maestros y empleados. No podríamos haber logrado todo esto sin su apoyo, por lo que estoy realmente agradecida. 

 

Mi equipo de liderazgo identificará a dos empleados y a dos padres/miembros de la comunidad para que sean parte del equipo de entrevista de la escuela. Este grupo se reunirá para las entrevistas a los candidatos a director a finales de mayo. Ustedes tendrán la oportunidad de conocer a su nuevo director en un evento a ser programado antes de que comience la escuela en el otoño. Por favor contáctenme si tienen preguntas sobre el proceso.

 

Gracias por darme la oportunidad de trabajar junto a ustedes y su niño durante los últimos años. Extrañaré a la comunidad de estudiantes, empleados y familias que hicieron de disfrutara a diario mi trabajo en Dayton’s Bluff.

 

Atentamente,

 

Lena Christiansen, Directora
Dayton’s Bluff Achievement Plus Elementary


 

Qoysaska Qaaliga ah ee Iskuulka Dayton’s Bluff,

 

Kaddib markii aan ka shaqeeyanayay iskuulka Dayton’s Bluff muddo dhan toddobo sano, waxaan rabaa inaan idin ogeysiiyo inaan go'aansaday inaan aqbalay inaan maamule iskuul ka noqdo degmada Osseo Area Schools. Inta ka dhiman sanad-dugsiyeedka waxaan sii ahaan doonaa maamulaha iskuulka.

 

Ixtiraamka iyo qadarinta aan u hayo ardayda, qoysaska, iyo shaqaalaha Iskuulka Dayton’s Bluff ayaa go'aankayga ka dhigays mid adag. Waxaan jeclahay inaan ku hawlanaado, ka caawinta cunug kasta inuu dareemo soo dhaweyn, iyo la shaqeynta shaqaalaheena, iyo macallimiinteena. Si wadajir ah, waxaan uga shaqeynay sidii aan iskuulkeena uga abuuri lahayn jawi wanaagsan isla markaana la hubiyo ardayda iyo bulshadu isku-xirnaadaan iyadoo shaqaalaheena iyo macalliminteenu ay ka shaqanaynaan arrinkaas. Taageeradiina la’aanteed maanaan guuleysan-kari lahayn, waana idinkamahad-celinaynaa.

 

Hoggaanka degmadeenu waxay aqoonsan doonaan labo xubnood ka tirsan shaqaalaha/bulshada iskuulkeena inay qayb ka noqdaan koox yar oo qaadi doonta waraysiga shaqaalaynta. Marka la gaaro dhamaadka bisha Maajo (May) ayay kooxdani kulmi doonaan si ay u qiimeeyaan ashkhaasta soo dalbaday shaqada. Waxaad sidoo kale fursad u heli doontaan inaad la kulantaan maamulihiina cusub munaasabad lagu qaban doono iskuulka ka hor inta uusan bilaabmin iskuulka xilliga dayrta. Haddii aad qabtaan su'aalo ku saabsan geeddi-socodkan, fadlan ila soo xiriira.

 

Waad ku mahadsantihiin inaad I’siiseen fursad aan kula shaqeeyo adinka iyo ilmhiina dhowrkii sano ee la soo dhaafay. Waxaan in badan tabi doonaa ardayda, shaqaalaha, iyo qoysaska oo shaqada aan ka hayay iskuulka Dayton’s Bluff ku yeeshay saamayn wanaagsan.

 

Mahadsanidiin,

 

Lena Christiansen, Maamulaha
Iskuulka Dayton’s Bluff Achievement Plus Elementary


Karen Letter