Return to Headlines

Leadership Change at EXPO Elementary

March 25, 2022

John Bjoraker and Elzbieta (Ela) Murphy

 

Dear Expo Elementary Community,

 

We are excited to introduce the new administrative team at Expo Elementary School for the 2022-23 school year. Principal John Bjoraker, an experienced Saint Paul PublicSchools elementary principal, will be the new principal at Expo. Elzbieta (Ela) Murphy will be returning as an assistant principal. You can expect an introduction letter from both leaders in the near future. Principal Bjoraker was most recently at Farnsworth Aerospace PreK-4 Campus.

 

Principal Yerama will be assigned a different administrative position within Saint Paul Public Schools next year. His last day at Expo is June 30, 2022. I would like to use this opportunity to express my profound gratitude to Principal Yerama for his years of service and dedication to the Expo Elementary School community, where he served in different capacities over the years. 

 

Please join me in welcoming Principal Bjoraker and Assistant Principal Murphy as your school’s new leaders beginning in the 2022-23 school year.  

 

In partnership,

 

Joe Gothard
Superintendent


Nyob zoo txog Expo Elementary cov tsev neeg,

 

Peb zoo siab qhia los rau nej txog Expo Elementary School cov thawj coj rau xyoo kawm ntawv 2022-23. Thawj Xib Fwb John Bjoraker yog Saint Paul Public Schools ib tug thawj xib fwb rau tsev kawm ntawv theem qis uas paub ntau yam. Nws yuav los ua tus thawj xib fwb tshiab rau tsev kawm ntawv Expo. Elzbieta (Ela) Murphy yuav rov qab tuaj ua tus lwm txhawj xib fwb. Ob tug thawj coj no yuav sau ntawv los qhia txog nkawv tus kheej rau nej tsis ntev tom ntej no. Nyuam qhuav tsis ntev los no, Thawj Xib Fwb Bjoraker yog tus thawj xib fwb rau Farnsworth Aerospace PreK-4 Campus.

 

Thawj Xib Fwb Yerama yuav mus ua thawj coj rau lwm qhov chaw hauv Saint Paul Public Schools rau lwm xyoo. Hnub kawg ntawm nws kev ua hauj lwm hauv Expo yog lub Rau Hli tim 30, 2022. Kuv xav siv lub sij hawm no los ua tsaug rau Thawj Xib Fwb Yerama uas nws tau mob siab ua ntau yam dej num los pab txhawb nqa Expo Elementary School tau ntau lub xyoo. 

 

Thov nej nrog kuv tos txais Thawj Xib Fwb Bjoraker thiab Lwm Thawj Xib Fwb Murphy uas yog ob tug thawj coj tshiab rau nej lub tsev kawm ntawv pib xyoo kawm ntawv 2022-23 mus.

 

Ntawm kev koom tes,

 

Joe Gothard
Superintendent