Return to Headlines

Leadership Change Announcement at Farnsworth PreK-4 Campus

March 25, 2022

 

Dear Farnsworth Community,

Christine Vang

 

I am writing to inform you of some upcoming changes to our leadership team at Farnsworth Aerospace Lower Campus. Principal John Bjoraker is taking a different administrative position with Saint Paul Public Schools next year. Principal Bjoraker’s last day at Farnsworth Aerospace is June 30, 2022. I’d like to personally thank Principal Bjoraker for his years of service in supporting the Farnsworth Aerospace community.

 

For the 2022-23 school year, I am pleased to announce that Christine Vang will be the principal at Farnsworth Aerospace Lower Campus. Principal Vang has many years of service with Saint Paul Public Schools, most recently as principal at Central High School. You can expect an introduction letter from Principal Vang in the near future.

 

Please join me in welcoming Principal Vang as your school’s new leader beginning in the 2022-23 school year.  

 

In partnership,

 

Dr. Joe Gothard
Superintendent


Lub Peb Hlis Tim 25, 2022 

 

Nyob zoo txog Farnsworth cov tsev neeg,

 

Kuv sau ntawv los qhia rau nej paub hais tias yuav muaj qee yam kev hloov rau peb kev thawj coj nyob rau hauv Farnsworth Aerospace Lower Campus tom ntej no. Thawj Xib Fwb John Bjoraker yuav mus ua lwm txoj hauj lwm hauv Saint Paul Public Schools rau lwm xyoo. Hnub kawg ntawm nws kev ua hauj lwm hauv Farnsworth Aerospace yog lub Rau Hli tim 30, 2022. Kuv thov ua tsaug rau Thawj Xib Fwb Bjoraker uas nws tau ua hauj lwm pab txhawb Farnsworth Aerospace tsoom zej zos tau ntau xyoo.

 

Rau xyoo kawm ntawv 2022-23, kuv zoo siab qhia rau nej hais tias Christine Vang yuav los ua tus thawj xib fwb tshiab rau Farnsworth Aerospace Lower Campus. Thawj Xib Fwb Vang twb ua hauj lwm rau hauv Saint Paul Public Schools tau ntau xyoo lawm, nyuam qhuav tsis ntev no nws yog tus thawj xib fwb hauv Central High School. Tsis ntev tom ntej no Thawj Xib Fwb Vang yuav sau ntawv los qhia txog nws tus kheej rau nej.

 

Thov nej nrog kuv tos txais Thawj Xib Fwb Vang uas yog tus thawj xib fwb tshiab rau nej lub tsev kawm ntawv pib xyoo kawm ntawv 2022-23 mus.

 

Ntawm kev koom tes,

 

Dr. Joe Gothard
Superintendent


25 de marzo, 2022

 

Estimada comunidad de Farnsworth Community,

 

Les escribo para informarles sobre algunos cambios en nuestro equipo de liderazgo en Farnsworth Aerospace Lower Campus. El director John Bjoraker tomará un puesto administrativo diferente en las Escuelas Públicas de Saint Paul el próximo año. El último día del director Bjoraker en Farnsworth Aerospace es el 30 de junio del 2022. Me gustaría agradecer personalmente al director Bjoraker por sus años de servicio apoyando a la comunidad de Farnsworth Aerospace.

 

Para el año escolar 2022-23, me complace anunciar que Christine Vang será la directora de Farnsworth Aerospace Lower Campus. La directora Vang tiene muchos años de servicio en las Escuelas Públicas de Saint Paul, recientemente como directora en Central High School. Pueden esperar una carta de presentación de la directora Vang próximamente.

 

Acompáñenme en darle la bienvenida a la directora Vang como nueva líder de su escuela a partir del año escolar 2022-23.

 

Juntos,

 

Dr. Joe Gothard
Superintendente


March 25, 2022

 

Bulshada Mudnaanta leh ee Farnsworth,

 

Waxaan warqaddan idnkugu soo qorayaa inaan idin ogeysiiyo isbeddellada ku soo socdo kooxdeenna hoggaanka ee Farnsworth Aerospace Lower Campus. Maamule John Bjoraker wuxuu sannadka soo socda aqbalay jago kale oo maamul taasoo ah isla Dugsiyada Dadweynaha ee Saint Paul. Maamule Bjoraker maalinta ugu dambeysa ee shaqadiisa Farnsworth Aerospace waa June 30, 2022. Waxaan jeclaan lahaa inaan shakhsi ahaan uga mahadceliyo maamule  Bjoraker sannadihii uu u adeegay oo uu taageerayayna bulshada Farnsworth Aerospace.

 

Sannad-dugsiyeedka 2022-23, waxaan ku faraxsanahay inaan ku dhawaaqo in Christine Vang ay noqon doonto maamulaha Farnsworth Aerospace Lower Campus. Maamule Vang waxay sannado badan u adeegtay Dugsiyada Dadweynaha ee Saint Paul, taasoo ay ugu dambeysay iyadoo maamule ka aheyd dugsiga Central High School. Waxaad naga filan kartaan warqad isbarasho oo idiin kaga timaadda Maamule Vang mustaqbalka dhow.

 

Fadlan ila soo dhaweeya Maamule Vang oo noqonayso hoggaanka cusub ee iskoolkiinna laga billaabo sannad-dugsiyeedka 2022-23.  

 

Wadashaqeyn Wacan,

 

Dr. Joe Gothard
Isu Duwaha Guud