Return to Headlines

Farnsworth PreK-4 Campus Announces New Principal

Dear Farnworth Aerospace PreK-4 Campus,

 

I am pleased to share with you that I’ve selected a new leader for Farnsworth’s PreK-4 Campus. Please join me in welcoming John Bjoraker (pronounced Byour-rahker) as your school’s new principal.

 

Mr. Bjoraker, also known as Mr. B, has worked for Saint Paul Public Schools (SPPS) for 10 years, most recently as assistant principal for The Heights Community School. He brings a wealth of experience and a strong belief that all students can achieve at high levels when given the opportunity and tools to do so. He has served SPPS as an elementary school teacher, assisted teachers in reaching their professional goals and helped school leadership teams analyze data to better serve students.

 

Mr. Bjoraker is excited to join a passionate school community with a unique aerospace program.

 

Mr. Bjoraker has excellent academic qualifications, with a Bachelor of Science degree in Elementary Education and a Master of Education degree in Curriculum and Instruction, both from the University of Minnesota.

 

Outgoing principal Laura Saatzer and Mr. Bjoraker will work together to ensure a smooth transition and a strong start to the new school year. To help, please take a moment to complete a short survey (https://bit.ly/2rGYvvj). This survey is an opportunity for staff, students and families to help their new principal understand the values and priorities of the Farnsworth PreK-4 community.

 

You will have an opportunity to meet your new principal at a school event to be scheduled soon. If you have any questions, please contact me at 651-767-8152.

 

Thank you for supporting your child and Farnsworth Aerospace.

 

Sincerely,

 

Joe Gothard
Superintendent


Nyob zoo txog cov tsev neeg muaj me nyuam kawm ntawv hauv Farnworth Aerospace PreK-4 Campus,

 

Kuv muaj lus zoo siab qhia rau nej hais tias kuv xaiv tau ib tug thawj coj tshiab rau Farnsworth PreK-4 Campus lawm. Thov nej nrog kuv tos txais John Bjoraker (hais tias Byour-rahker) uas yog tus thawj xib fwb tshiab rau nej lub tsev kawm ntawv.

 

Mr. Bjoraker los sis Mr. B, twb ua hauj lwm rau Tsoom Fwv Tsev Kawm Ntawv Nroog Xees Phos (SPPS) tau muaj 10 xyoo lawm. Tsis ntev los no nws yog tus lwm thawj xib fwb rau The Heights Community School. Nws muaj kev txawj kev paub ntau yam thiab nws ntseeg hais tias txhua tus tub ntxhais kawm ntawv yeej muaj peev xwm kawm tau mus deb yog hais tias muab lub cib fim rau lawv thiab npaj tej cuab yeej tsim nyog los pab kom lawv kawm tau. Yav tas los, nws yog ib tug xib fwb qhia ntawv rau theem qis hauv SPPS, pab cov xib fwb qhia ntawv kom ncav cuag lawv cov hom phiaj ua hauj lwm thiab pab cov thawj coj hauv tsev kawm ntawv soj ntsuam ntaub ntawv kom pab tau cov tub ntxhais kawm ntawv zoo dua qhov qub.

 

Mr. Bjoraker zoo siab uas yuav tau los koom nrog ib cov neeg ua hauj lwm, tub ntxhais kawm ntawv thiab cov tsev neeg uas mob siab hlo rau txoj kev kawm nyob rau hauv ib lub tsev kawm ntawv uas muaj qhov khoos kas aerospace uas tshwj xeeb heev.

 

Mr. Bjoraker muaj pov thawj kev peev xwm zoo heev, xws li nws kawm tiav plaub xyoos (Bachelor of Science Degree) rau fab Kev Kawm Ntawv thiab kawm tiav tom qab plaub xyoos (Master of Education Degree) rau fab npaj tej ntaub ntawv qhia rau hauv chav kawm thiab kev qhia ntawv, uas puav leej yog kawm tiav los ntawm University of Minnesota.

 

Thawj xib fwb Laura Saatzer thiab Mr. Bjoraker nkawv yuav sib koom tes ua hauj lwm txhawb kom qhov kev hloov no mus tau zoo thiab xyoo kawm ntawv tom ntej no pib tau zoo. Kom pab tau, thov siv nej lub sij hawm me ntsis los teb daim ntawv soj ntsuam luv luv nov short survey (https://bit.ly/2rGYvvj). Daim ntawv soj ntsuam no yog ib lub zoo cib fim rau cov neeg ua hauj lwm hauv tsev kawm ntawv, cov tub ntxhais kawm ntawv thiab tsoom niam txiv los mus pab kom lawv tus thawj xib fwb tshiab to taub txog tej yam uas muaj nuj nqis thiab tseem ceeb tshaj plaws rau lawv hauv Farnsworth PreK-4.

 

Nej yuav muaj lub cib fim mus ntsib nej tus thawj xib fwb tshiab nyob rau ib lub rooj koom txoos uas tseem yuav teem caij sai sai nov. Yog hais tias nej muaj lus nug, thov hu rau kuv ntawm 651-767-8152.

 

Ua tsaug rau nej txoj kev txhawb nqa nej tus me nyuam thiab tsev kawm ntawv Farnsworth Aerospace.

 

Zoo siab,

 

Joe Gothard
Superintendent