Return to Headlines

A New Principal Announced for Four Seasons A+

Español  |  Hmoob  |  Soomaali  |  Karen

 

Dear Four Seasons A+ Elementary Families and Staff,

 

I am pleased to share with you that I have selected a new leader for Four Seasons A+ Elementary. Please join me in welcoming Jennifer Mickelson as your school’s new principal beginning in the 2019-20 school year.

 

Ms. Mickelson brings a wealth of experience in helping all students feel represented and accepted for who they are. She values the energy and creativity that the arts can bring to the lives of students. Ms. Mickelson has served as an elementary teacher, a leader in strengthening literacy (reading and writing), and most recently, as literacy coach for Saint Paul Public Schools (SPPS). Throughout her career, she has focused on creating equitable learning environments, collaborated with teachers and schools to strengthen reading and writing programming, and utilized student data to help staff improve their skills.

 

Ms. Mickelson looks forward to working with artists of all ages – staff, students and families – and continuing the great work at Four Seasons.

 

Ms. Mickelson has excellent academic qualifications with a Bachelor of Arts degree in sociology from Macalester College, and a Master of Education degree in teaching and learning K-12 curriculum.

 

Principal Heidi George and Ms. Mickelson will work together to ensure a smooth transition and a strong start to the new school year. To help, please take a moment to complete a short survey (https://bit.ly/2GNfhzt). This survey is an opportunity to help your new principal understand the values and priorities of your school community.

 

You will also have an opportunity to meet your new principal at a school event to be scheduled before school starts in the fall. If you have any questions, please contact me at 651-767-8152. Thank you for supporting Four Seasons A+.

 

Sincerely,

Joe Gothard
Superintendent

 


 

Estimadas familias y empleados de Four Seasons A+ Elementary,

 

Estoy complacido de compartir con ustedes que he elegido a un nuevo líder para Four  Seasons A+ Elementary. Por favor acompáñenme en darle a bienvenida a Jennifer Mickelson como su nueva directora comenzando el año escolar 2019-20.

 

La Sra. Mickelson tiene vasta experiencia en ayudar a todos los estudiantes a que se sientan representados y aceptados por ser quienes son. Ella valora la energía y creatividad que las artes le dan a la vida de los estudiantes. La Sra. Mickelson ha trabajado como maestra de primaria, una líder en el fortalecimiento en lectura y escritura y, recientemente, como capacitadora de lectura y escritura para las Escuelas Públicas de Saint Paul (SPPS). A lo largo de su carrera, ella se ha enfocado en crear ambientes de aprendizaje equitativos, colaborado con maestros y escuelas para fortalecer los programas de lectura y escritura y utilizó información de estudiantes para ayudar a los empleados a mejorar sus habilidades.

 

La Sra. Mickelson está emocionada de poder trabajar con artistas de todas las edades -empleados, estudiantes y familias- y continuar el excelente trabajo en Four Seasons.

 

La Sra. Mickelson tiene excelentes calificaciones académicas, con un Bachillerato en Artes en sociología de  Macalester College y una Maestría en Educación en enseñanza y aprendizaje de currículo K-12.

 

La directora Heidi George y la Sra. Mickelson trabajarán juntas para asegurar una transición sin contratiempos y un sólido comienzo del nuevo año escolar. Para ayudar, por favor tómense unos minutos para completar una breve encuesta (https://bit.ly/2GBO1E0). Esta encuesta es una oportunidad para ayudar a su nueva directora a comprender los valores y prioridades de su nueva comunidad escolar.

 

Ustedes también tendrán la oportunidad de conocer a su nueva directora en un evento escolar a ser programado antes de que comiencen las clases en el otoño. Si ustedes tienen  cualquier pregunta, por favor llámenme al 651-767-8152. Gracias por apoyar a Four Seasons A+.

 

Atentemente, 

Joe Gothard
Superintendent


 

Nyob zoo txog Four Seasons A+ Elementary cov tsev neeg,

 

Kuv zoo siab qhia rau nej paub tias kuv xaiv tau ib tug thawj coj tshiab rau Four Seasons A+ Elementary lawm. Thov nej nrog kuv tos txais Jennifer Mickelson uas yog nej tus thawj xib hwb tshiab pib xyoo kawm ntawv 2019-20 mus.

 

Ms. Mickelson muaj kev txawj ntau los pab txhua tus tub ntxhais kawm ntawv kom lawv mloog li lawv yog ib haiv neeg muaj nqis thiab zoo siab tias lawv yog leej twg. Nws paub hais tias txuj tsim ub no muaj peev xwm txhawb tau cov tub ntxhais kawm ntawv kom muaj siab thiab muaj tswv yim. Yav tas lo, Ms. Mickelson yog ib tug xib hwb qhia ntawv rau theem qis, ib tug thawj coj txhawb txoj kev nyeem ntawv thiab sau ntawv, thiab tsis ntev los no, nws yog tus kws cob qhia kev nyeem ntawv thiab sau ntawv rau Tsoom Fwv Tsev Kawm Ntawv Nroog Xees Phos (SPPS). Nyob rau txhua fab hauv nws txoj hauj lwm, nws tau tsom ntsoov rau txoj kev tsim kom muaj tej chaw kawm ntawv tsim nyog rau tub ntxhais kawm ntawv, sib koom tes nrog cov xib hwb thiab cov tsev kawm ntawv los txhawb txoj kev nyeem ntawv thiab sau ntawv, thiab siv tub ntxhais kawm ntawv cov ntaub ntawv los pab cov neeg ua hauj lwm kom lawv txawj tshaj qhov qub.

 

Ms. Mickelson npaj siab ntsoov tos yuav ua hauj lwm nrog txhua tus kws tsim ub no tsis hais hnub nyoog pes tsawg xyoo, xws li cov neeg ua hauj lwm hauv tsev kawm ntawv, tub ntxhais kawm ntawv thiab cov tsev neeg, thiab nws yuav los ua tes hauj lwm hauv Four Seasons txuas ntxiv mus.

 

Ms. Mickelson muaj pov thawj kev peev xwm zoo heev, xws li nws kawm tiav plaub xyoos (Bachelor of Arts Degree) rau fab sociology los ntawm Macalester College, thiab kawm tiav tom qab plaub xyoos (Master of Education Degree) rau fab qhia ntawv thiab kev kawm rau qib K-12.

 

Thawj xib hwb Heidi George thiab Ms. Mickelson nkawv yuav sib koom tes ua hauj lwm txhawb kom qhov kev hloov no mus tau zoo thiab xyoo kawm ntawv tom ntej no pib tau zoo. Kom pab tau, thov siv nej lub sij hawm me ntsis los teb daim ntawv soj ntsuam luv luv nov short survey (https://bit.ly/2J48GUn). Daim ntawv soj ntsuam no yog ib qho uas yuav pab kom nej tus thawj xib hwb tshiab to taub txog tej yam uas muaj nuj nqis thiab tseem ceeb tshaj plaws rau nej lub tsev kawm ntawv.

 

Nej kuj yuav muaj lub cib fim mus ntsib nej tus thawj xib hwb tshiab nyob rau ib lub rooj koom txoos uas tseem yuav tshwm sim ua ntej yuav pib kawm ntawv thaum lub caij nplooj zeeg. Yog hais tias nej muaj lus nug, thov hu rau kuv ntawm 651-767-8152. Ua tsaug rau nej txoj kev txhawb nqa tsev kawm ntawv Four Seasons A+.

 

Zoo Siab,

Joe Gothard
Superintendent

 


 

Qoysaska iyo Shaqaalaha Sharafta leh ee Iskoolka Four Seasons A+ Elementary,

 

Waxaan ku faraxsanahay inaan idinla wadaago inaan hoggaamiye cusub u magacaabay iskoolka Four Seasons A+ Elementary. Fadlan ila soo dhaweeya Jennifer Mickelson oo ah maamulahaaga cusub billowga sannad-dugsiyeedka 2019-20.

 

Waxay Ms. Mickelson hodan ka tahay xagga khibradda markay noqoto inay ardayda dareemaan inay yihiin kuwo cod leh, waxa ay yihiinna lagu aqbalo. Waxay qaddarisaa firfircoonida iyo hal-abuurka uu farshaxanku ku soo biirin karo nolosha ardaydeenna. Ms. Mickelson waxay soo noqotaay macallimad iskool, hormuud xoojiyo akhriska iyo qoraalka, iyo markii ugu dambeysay oo ay aheyd tababare aqoonta billowga ah ee Saint Paul Public Schools (SPPS). Taariikhdeeda shaqo markii la eego, waxay diiradda saartay abuuridda bey’ad waxbarasho oo loo siman yahay, waxay macallimiinta iyo iskoolka kala shaqeysay xoojinta barnaamijyada akhriska iyo qoraalka iyo xisaabta, waxay kaloo isticmaashay xog laga ururiyay ardayda si ay uga caawiso shaqaalaha inay kobciyaan xirfaddooda.

 

Ms. Mickelson waxay ku faraxsan tahay in ay la shaqeyso dhammaan farshaxaniistayaasha da’da ay doonaan ha jiraane – shaqaalaha, ardayda, iyo qoysaskaba – iyo inay sii waddo shaqada fiican ee ka socotay Four Seasons.

 

Ms. Mickelson waxay leedahay taariikh waxbarasho oo aad u tayo fiican laga soo billaabo shahaadada koowaad (BA) oo ay cilmiga bulshada ka soo baratay Macalester College, misana ay waxay soo qaadatay shahaadada heerka labaad (MA) oo ah sida wax looga dhigo, loogana barto muqararka K-12.

 

Maamule Heidi George iyo Ms. Mickelson way isla sii shaqeyn doonaan si loo helo kala-guur sahlan, dardar-gelinna loogu billaabo sannad-dugsiyeedka cusub. Si aad kaalintaada u qaadatid, fadlan waqti yar ku bixi inaad ka jawaabtid ra’yi-ururiyahan kooban (short survey (https://bit.ly/2vr4k1p). Su’aalahan ra’yi-ururiyaha ah waxay maamulaha cusub ka caawinayaan inay fahamto waxa uu iskoolkaagu qaddariyo oo mudnaanta u ah.

 

Waxaad la kulanka maamulahaaga fursad u heli doontaa kulan dhici doono intuusan iskoolku billaaban xilliga dayrta. Haddii aad su’aal qabtid, fadlan iga soo wac 651-767-8152. Waxaad ku mahadsan tahay sida aad u garab taagan tahay iskoolka Four Seasons A+.

 

Qaddarin badan,

Joe Gothard
Superintendent


 

 Karen