Return to Headlines

Leadership Update at Frost Lake Elementary

Dear Frost Lake Elementary Community,

 

You’ll remember that we recently learned that Principal Melissa Kalinowski will be leaving Frost Lake at the end of the school year. The position was posted for several weeks, and we are ready to start moving forward with the interview process.

 

After submitting their applications, the candidates’ applications were reviewed. Qualified candidates will be invited to a school-level interview. This school-level interview will be conducted with a small team, including two Frost Lake parents, two Frost Lake staff members, myself and a member of our Human Resources staff. 

 

Principal Kalinowski worked with your school community to select the parent/community and staff representatives and two site-specific questions to be included in the interview. Our goal is to be able to announce the new leader to the staff and community before the end of the school year.

 

Finally, once the new leader of Frost Lake Elementary is selected, we will share a simple survey with families and staff. This online survey will serve as a great opportunity for the school community to share what you believe the most important priorities are for your new leader and identify what you are most proud of about your school. 

 

Thank you for supporting Frost Lake Elementary.

 

Sincerely,Dr. Adam Kunz

Assistant Superintendent


Ncauj lus tshiab txog kev hloov thawj coj hauv Frost Lake Elementary

 

Nyob zoo txog Frost Lake Elementary cov tsev neeg,

 

Xws li tej zaum nej yuav nco tau tias Thawj Xib Fwb Melissa Kalinowski yuav tawm hauv Frost Lake mus thaum lub xyoo kawm ntawv no xaus. Peb twb muab txoj hauj lwm no tso tawm nrhiav neeg ua hauj lwm tau ob peb lub lim tiam lawm, thiab peb twb npaj txhij yuav pib xam phaj neeg lawm.

 

Tom qab xa lawv cov ntawv hauj lwm tuaj, peb twb muab cov neeg tso ntawv ua hauj lwm cov ntawv los saib tag lawm thiab yuav caw cov uas tsim nyog tuaj xam phaj rau hauv tsev kawm ntawv. Cov neeg uas yuav xam phaj cov tso ntawv hauj lwm tuaj muaj xws li, ob tug niam txiv thiab ob tug neeg ua hauj lwm hauv Frost Lake, kuv tus kheej nrog rau ib tug neeg ua hauj lwm hauv Human Resources.

 

Thawj Xib Fwb Kalinowski twb nrog nej lub tsev kawm ntawv xaiv tus niam txiv/neeg zej zog thiab neeg ua hauj lwm los sawv cev nej lub tsev kawm ntawv thiab npaj ob nqe lus nug tshwj xeeb txog nej lub tsev kawm ntawv los siv rau hauv kev xam phaj lawm. Peb lub hom phiaj yog yuav tshaj tawm tus thawj coj tshiab rau cov neeg ua hauj lwm thiab neeg zej zog ua ntej xyoo kawm ntawv no xaus.

 

Thaum kawg, thaum uas xaiv tau tus thawj coj tshiab rau Frost Lake Elementary lawm, peb yuav xa ib co lus nug (survey) uas yooj yooj yim los rau cov tsev neeg thiab cov neeg ua hauj lwm. Qhov kev soj ntsuam no yog ib lub zoo cib fim rau nej los pab kom nej tus thawj xib fwb tshiab to taub txog tej yam uas muaj nuj nqis thiab tseem ceeb tshaj plaws rau nej lub tsev kawm ntawv thiab paub tias yam uas nej txaus siab tshaj txog nej lub tsev kawm ntawv yog dab tsi.

 

Ua tsaug uas nej txhawb nqa Frost Lake Elementary.

 

 

Zoo Siab,

 

Dr. Adam Kunz
Assistant Superintendent