Return to Headlines

Galtier Community School Announces New Principal

Dear Galtier Community School Families and Staff, 

 

I am pleased to share with you that I have selected a new leader for Galtier Community School. Please join me in welcoming Marcus Freeman as your school’s new principal beginning in the 2020-21 school year.

 

Mr. Freeman brings a wealth of experience in helping all students feel represented and accepted for who they are. He has served students in Saint Paul, in both the private and public sectors, for 12 years as an educational assistant, long-term substitute teacher, a dean of students, activities director, and most recently, as assistant principal for Ramsey Middle School. Mr. Freeman understands the importance of collaborating with staff and families and embracing the unique gifts that each student brings. 

 

Throughout his career, Mr. Freeman has created schoolwide systems to improve student achievement and worked tirelessly to narrow the informational gap by engaging families of color to provide them with information to help make the best academic decisions for their child. Mr. Freeman highly values family engagement and has built relationships between students and staff to create a positive school culture.

 

Mr. Freeman looks forward to partnering with families, students, staff and the community to continue the great work at Galtier.

 

Mr. Freeman  has excellent academic qualifications with a Bachelor of Science degree in marketing from the University of Notre Dame, a Master of Educational Leadership from St. Mary’s University of Minnesota and a Educational Administration K-12 Principal Licensure from St. Mary’s University of Minnesota.

 

Principal Sharon Hendrix and Mr. Freeman will work together to ensure a smooth transition and a strong start to the new school year. To help, please take a moment to complete a short survey (https://bit.ly/2L6Qn0p). This survey is an opportunity to help your new principal understand the values and priorities of your school community.

 

We will work together to determine different opportunities to meet and engage with Mr. Freeman, following state orders and health guidelines, before school starts in the fall. If you have any questions, please contact me at 651-767-8152. Thank you for supporting your child and Galtier Community School. 

 

Sincerely,

Joe Gothard
Superintendent

 


 

Qoysaska iyo Shaqaalaha Galtier Community School, 

 

Waxaan ku faraxsanahay inaan idinla wadaago hoggaamiye cusub oo aan u xushay Galtier Community School. Fadlan ila soo dhaweeya Marcus Freeman oo noqonaya maamulaha cusub ee iskoolkaaga billawga sannad-dugsiyeedka 2020-21. 

 

Mr. Freeman wuxuu leeyahay waaya-aragnimo hodan ah oo ku aaddan in ardayda la dareensiiyo in iskoolku iyaga metelayo iyo in sida ay yihiin lagu aqbalo. Wuxuu 12 sano la soo shaqeeyay ardayda Saint Paul iyagoo joogo iskoollo gooni loo leeyahay iyo kuwa dadweynahaba macallin kalkaaliye ahaan, macallin ahaan, isagoo ah la taliyaha ardayda, marna ah agaasimaha hawlaha iskoolka ka socdo, iyo ugu dambeyn, isagoo ahaa maamule kalkaaliyaha Ramsey Middle School. Mr. Freeman wuxuu fahansan yahay muhiimmada wadashaqeynta la rabo inuu la sameeyo shaqaalaha iyo qoysaskaba iyo soo dhaweynta hibada qaaska ah ee arday walba.

 

Intii uu shaqeynayay, Mr. Freeman wuxuu abuuray nidaam iskoolka oo dhan ku baahsan si loo hormariyo guusha ardayda, wuxuuna si hagar la’aan ah uga shaqeeyay inuu yareeyo xog la’aanta heysata qoysaska ah dadka midabka leh. Wuxuuna sidan u sameeyay in qoysasku helaan xog ku aaddan sida ugu wanaagsan ee ay u qaadan lahaayeen go’aan ilmahooda ka caawinayo inay tacliinta meel sare ka gaaraan. Wuxuu aad u qiimeeyaa la shaqeynta qoysaska, oo wuxuu xiriir ka dhex dhisay ardayda iyo shaqaalaha si uu iskoolka uga abuuro jewi iyo dhaqan wanaagsan.

 

Mr. Freeman wuxuu sugi la’ yahay inuu wadashaqeyn la yeesho qoysaska, ardayda, shaqaalaha, iyo bulshada si uu u sii wado shaqadii wanaagsaneyd ee ka socotay Galtier.

 

Mr. Freeman wuxuu leeyahay aqoon tayo sare leh isagoo shahaadada koowaad ku soo qaatay cilmiga suuq-geynta (marketing) jaamacadda University of Notre Dame, wuxuu kale oo uu shahaadada labaad oo ah Master of Educational Leadership ka soo qaatay jaamacadda St. Mary’s University of Minnesota, iyo shatiga maamulidda iskoolka ee Educational Administration K-12 Principal Licensure oo uu ka soo qaatay St. Mary’s University of Minnesota.

 

Maamulaha iskoolka Sharon Hendrix iyo Mr. Freeman waxay ka wada shaqeyn doonaan sidii loo heli lahaa kala-guur sahlan iyo in si fiican ay u billaabato waxbarashada sannad-dugsiyeedka cusub. Si aad u caawisid, fadlan wakhti yar qaado oo soo buuxi ra’yi uruuriyahan gaaban: https://bit.ly/2SDBK92. Ra’yi uruuriyahan waa fursad lagu caawinayo inuu maamuluhu fahmo waxa ay qiimeeyaan oo ay mudnaanta siiyaan bulshada iskoolkaaga.

 

Ka hor intuusan iskoolka billaaban deyrtan, waxaynu ka wada shaqeyn inaynu isla go’aansanno fursado kala duwan oo aynu kula kulanno Mr. Freeman annagoo maanka ku hayno amarrada dowladda gobolka Minnesota iyo tilmaamaha caafimaadka. Haddii aad su’aalo qabtid, fadlan iga soo wac 651-767-8152. Waad ku mahadsan tahay sida aad u garab taagan tahay ilmahaaga iyo Galtier Community School. 

 

Qaddarin badan,

Joe Gothard
Superintendent

 


 

Estimadas familias y empleados de Galtier Community School,

 

Estoy complacido de compartir con ustedes que he seleccionado a un nuevo líder para Galtier Community School. Por favor acompáñenme en darle la bienvenida a Marcus Freeman como el nuevo director de su escuela comenzando el año escolar 2020-21.

 

El Sr. Freeman tiene vasta experiencia en ayudar a que todos los estudiantes se sientan representados y aceptados por ser como son. Él ha trabajado con estudiantes en Saint Paul, tanto en el sector público como privado, por 12 años como asistente educacional, maestro sustituto a largo plazo, decano de estudiantes, director de actividades y recientemente como subdirector en Ramsey Middle School. El Sr. Freeman comprende la importancia de colaborar con los empleados y las familias y valora los talentos únicos de cada estudiante.

 

A lo largo de su carrera, el Sr. Freeman ha creado sistemas escolares para mejorar el desempeño de los estudiantes y ha trabajado incansablemente para reducir la brecha de información, involucrando a las familias de color para proporcionarles información y ayudarlas a tomar las mejores decisiones académicas para sus niños. El Sr. Freeman valora la participación de las familias y ha construido relaciones entre los estudiantes y empleados para crear una positiva cultura escolar.  

 

El Sr. Freeman está emocionado de trabajar junto a las familias, estudiantes, empleados y comunidad para continuar el gran trabajo que se realiza en Galtier.

 

El Sr. Freeman tiene excelentes calificaciones académicas, con un Bachillerato en Ciencias en marketing de University of Notre Dame, una maestría en Liderazgo Educacional de St. Mary’s University of Minnesota y una licencia de Director en Administración Educacional K12 de St. Mary’s University of Minnesota.

 

La directora Sharon Hendrix y el Sr. Freeman trabajarán juntos para asegurar una transición sin contratiempos y un sólido comienzo del nuevo año escolar. Para ayudar, por favor tomen un momento para completar una corta encuesta (https://bit.ly/2YCdfgl). Esta encuesta es una oportunidad para ayudar a que su nuevo director comprenda los valores y prioridades de su comunidad escolar. 

 

Trabajaremos juntos para determinar diferentes oportunidades para reunirse y conversar con el Sr. Freeman, siguiendo las órdenes y pautas de salud estatales, antes de que comience la escuela en el otoño. Si tienen cualquier pregunta, por favor contáctenme en el 651-767-8152. Gracias por apoyar a sus niños y a Galtier Community School. 

 

Atentamente,

Joe Gothard
Superintendente

 


 

Nyob zoo txog Galtier Community School cov tsev neeg, 

 

Kuv zoo siab qhia rau nej paub tias kuv xaiv tau ib tug thawj coj tshiab rau Galtier Community School lawm. Thov nej nrog kuv tos txais Marcus Freeman uas yog nej tus thawj xib hwb tshiab pib xyoo kawm ntawv 2020-21 mus.

 

Mr. Freeman muaj kev txawj ntau los pab txhua tus tub ntxhais kawm ntawv kom lawv mloog li lawv yog ib haiv neeg muaj nqis thiab zoo siab tias lawv yog leej twg. Nws twb ua hauj lwm pab cov tub ntxhais kawm ntawv hauv Xees Phos, hauv cov tsev kawm ntawv ntiav thiab cov tsev kawm ntawv tsoom fwv, tau 12 xyoos lawm uas nws yog ib tug pab rau fab kev kawm, tus xib fwb hloov mus ntev, tus thawj tswj hwm tub ntxhais kawm ntawv, tus coj kev ua ub no, thiab nyuam qhuav tsis ntev no, nws yog tus lwm thawj xib hwb rau Ramsey Middle School. Mr. Freeman nkag siab zoo txog txoj kev koom tes nrog cov neeg ua hauj lwm hauv tsev kawm ntawv thiab cov tsev neeg thiab txaus siab tias txhua txhia tus me nyuam nyias muaj nyias ib txoj kev txawj tshwj xeeb.

 

Nyob rau txhua fab hauv nws txoj hauj lwm, Mr. Freeman tau tsim txoj kab ke kawm ntawv los txhawb cov tub ntxhais txoj kev kawm tau ntawv thiab rau siab ntso txhawb kom cov tsev neeg uas txawv nqaij tawv muaj kev koom tes tsis tu ncua lawv thiaj paub txiav txim siab rau txoj kev kawm uas zoo tshaj rau lawv tus me nyuam. Kev koom tes ntawm tsev neeg yog ib qho uas muaj nuj nqis heev rau Mr. Freeman thiab nws tsim tau txoj kev sib raug zoo hauv tsev kawm ntawv los ntawm txoj kev cog phooj ywg nrog cov tub ntxhais kawm ntawv thiab cov neeg ua hauj lwm.

 

Mr. Freeman npaj siab ntsoov yuav los koom tes ua tes dej num zoo hauv Galtier nrog cov tsev neeg, tub ntxhais kawm ntawv, neeg ua hauj lwm thiab cov neeg zej zog txuas ntxiv mus.

 

Mr. Freeman muaj pov thawj kev peev xwm zoo heev, xws li nws kawm tiav plaub xyoos (Bachelor of Science Degree) rau fab marketing los ntawm University of Notre Dame, kawm tiav tom qab plaub xyoos (Master of Educational Leadership) rau fab kev ua thawj coj rau kev kawm los ntawm St. Mary’s University hauv Minnesota thiab tau daim ntawv pov thawj los ua ib tug thawj xib hwb rau qib K12 los ntawm St. Mary’s University hauv Minnesota.

 

Thawj xib hwb Sharon Hendrix thiab Mr. Freeman yuav koom tes ua dej num pab kom qhov kev hloov thiab xyoo kawm ntawv tom ntej no pib tau zoo. Kom pab tau, thov siv nej lub sij hawm me ntsis los teb daim ntawv soj ntsuam luv luv nov https://bit.ly/3cmO99r. Daim ntawv soj ntsuam no yog ib lub zoo cib fim rau nej los pab kom nej tus thawj xib hwb tshiab to taub txog tej yam uas muaj nuj nqis thiab tseem ceeb tshaj plaws rau nej lub tsev kawm ntawv.

 

Tom qab lub xeev txoj kev sam fwm no dhau, peb mam li koom tes nrhiav sij hawm rau nej mus ntsib thiab nrog Mr. Freeman tham, ua ntej yuav pib kawm ntawv rau thaum lub caij nplooj zeeg. Yog hais tias nej muaj lus nug, thov hu rau kuv ntawm 651-767-8152. Ua tsaug uas nej txhawb nej tus me nyuam thiab tsev kawm ntawv Galtier Community  School.  

Zoo siab, 

Joe Gothard
Superintendent

 


LINK: Karen PDF