Return to Headlines

Leadership Change at Galtier Community School

Dear Galtier Community School Families,

 

With mixed emotions, I am writing to announce that after one year at Galtier Community School, I have decided to accept a new position as principal for Capitol Hill Gifted and Talented Magnet School. 

 

Please know that this decision was even more difficult because of the amazing Galtier scholars, teachers, staff, parents and community. I truly respect and appreciate you all. I loved coming to work, helping each child and family feel welcome, and working with our dedicated staff and teachers.

 

Together, we navigated through the unknowns of a global pandemic. We could not have accomplished this without your support, and for that, I am forever grateful. Galtier will always have a special place in my heart.

 

With the departure of Assistant Superintendent Joshua Delich, Assistant Superintendent Efe Ogbamu will begin the appointment search process for my replacement. Dr. Agbamu will be hosting three separate listening sessions (two for families and one for staff) for Galtier Community School on July 20-21.

 

 • Community listening session: Tuesday, July 20, at 5:30 p.m. 
  Link: Google Meet
  Phone: 385-352-0658‬
  Dial in PIN: 361 242 046#‬

 

 

 • Community listening session: Wednesday, July 21, at 10 a.m. 
  Link: Google Meet
  Phone: 402-946-0269
  Dial in PIN: 275 470 108‬#

 

The purpose of these listening sessions will be to gather meaningful feedback from families and staff about the skills, abilities, and qualities/competencies that the newly appointed building leader should possess. While the turnaround time may feel quite rapid, our district desires to have the new principal named as soon as possible in order to provide as much time for students, staff, and community time to acclimate.

 

Thank you for allowing me to work with you and your child(ren) over the last year. I will miss the community of students, staff and families that made my work at Galtier enjoyable each and every day. 

 

Sincerely,

 

Marcus Freeman, Principal
Galtier Community School


Estimadas familias de Galtier Community School,

 

Con emociones encontradas, le escribo para anunciar que después de un año en Galtier Community School, he decidido aceptar un nuevo puesto como director de Capitol Hill Gifted and Talented Magnet School..

 

Mi respeto y aprecio por los estudiantes, familias y empleados de Galtier hicieron de esta una difícil decisión. Me encanta venir a trabajar, ayudar a que cada niño y familia se sienta bienvenido y trabajar con nuestros dedicados empleados y maestros.

 

Juntos, navegamos a través de las incógnitas de una pandemia mundial. No podríamos haber logrado esto sin su apoyo, y por eso, estoy agradecido.

 

Con la salida del Asistente del Superintendente Joshua Delich, la Asistente del Superintendente Efe Ogbamu comenzará el proceso de búsqueda de mi reemplazo. La Dra. Agbamu organizará tres sesiones de la comunidad (dos para las familias y una para los empleados) para Galtier Community School el 20 y 21 de julio.

 

 

 • Sesión para la Comunidad: martes 20 de julio, a las 5:30 p.m. 
  Enlace: Google Meet

  Meeting ID: 727 8710 0265
  Password: 3Qebif

 

 • Sesión para la Comunidad: miércoles 21 de julio, a las 10 a.m. 
  Enlace: Google Meet

  Meeting ID: 727 8710 0265
  Password: 3Qebif

 

El propósito de estas sesiones será obtener comentarios significativos de las familias y empleados sobre las habilidades y cualidades/competencias que debe tener el nuevo líder. Si bien el tiempo de respuesta puede parecer bastante rápido, nuestro distrito desea que se nombre al nuevo director lo antes posible para proporcionar el mayor tiempo posible para que los estudiantes, empleados  y la comunidad se aclimaten.

 

Gracias por permitirme trabajar con ustedes y sus hijos durante el último año. Extrañaré a la comunidad de estudiantes, empleados y familias que hicieron que disfrutara a diario mi trabajo en Galtier. 

Atentamente,

 

Marcus Freeman, Director
Galtier Community School


Nyob zoo txog cov tsev neeg muaj me nyuam kawm ntawv hauv Galtier Community School, 

 

Nrog rau lub siab xav ob peb yam, kuv thiaj sau tsab ntawv no los qhia rau nej tias tom qab uas kuv tau los ua nej tus thawj xib fwb tau 1 lub xyoos hauv Galtier Community School, kuv tau txiav txim siab lees txais ib txoj hauj lwm tshiab ua tus thawj xib fwb rau Capitol Hill Gifted and Talented Magnet School lawm. 

 

Qhov nov yog ib qho kev txiav txim siab nyuaj kawg vim tias kuv hwm thiab ris tej txiaj ntsig ntawm Galtier cov tub ntxhais kawm ntawv, cov tsev neeg thiab neeg ua hauj lwm. Kuv nyiam mus ua hauj lwm, pab kom txhua tus tub ntxhais kawm ntawv muaj txoj kev tos txais zoo, thiab ua hauj lwm nrog peb cov neeg ua hauj lwm thiab cov xib fwb uas mob siab qhia.

 

Ua ke, peb tau tshais kauj ruam dhau qhov tsis tau pom dua ntawm tus kab mob kis thoob ntiaj teb. Yog tsis muaj nej cov kev txhawb nqa, peb yeej ua tsis tiav tej no, yog li kuv ua nej tsaug ntau.

 

Vim tias Assistant Superintendent Joshua Delich tawm lawd, Assistant Superintendent Efe Agbamu mam li los pib qhov txheej txheem nrhiav tus thawj xib fwb tshiab los hloov kuv qhov chaw. Dr. Agbamu yuav muaj peb lub rooj mloog cov lus thiab tswv yim los ntawm Galtier Community School (ob lub rau cov tsev neeg hos ib lub rau cov neeg ua hauj lwm hauv tsev kawm ntawv) rau thaum lub 7 Hli tim 20-21.

 

 

 • Lub rooj mloog cov lus thiab tswv yim los ntawm cov tsev neeg: Tuesday, lub 7 Hli tim 20, thaum 5:30 p.m. 
  Koom Kev Sib Tham Hauv Google Meet

  Meeting ID: 727 8710 0265
  Password: 3Qebif

 

 

 • Lub rooj mloog cov lus thiab tswv yim los ntawm cov tsev neeg: Thursday, lub 7 Hli tim 21, thaum 10 a.m. 
  Koom Kev Sib Tham Hauv Google Meet

  Meeting ID: 727 8710 0265
  Password: 3Qebif

 

Lub hom phiaj ntawm cov rooj mloog sawv daws cov lus thiab tswv yim no yog yuav mloog kom paub tias sawv daws xav kom tau tus thawj xib fwb uas yuav tsum muaj kev txawj thiab kev peev xwm dab tsi. Txawm lub sij hawm ntawm qhov txheej txheem no sai heev, los twb yog vim hauv paus tsev kawm ntawv xav kom nrhiav tau tus thawj xib fwb tshiab kom sai li sai tau, kom cov tub ntxhais kawm ntawv, neeg ua hauj lwm, thiab cov tsev neeg swm tus thawj xib fwb tshiab los yog qhov kev hloov no.

 

Ua tsaug uas nej muab lub cib fim rau kuv ua hauj lwm nrog nej thiab nej cov me nyuam lub xyoo dhau los no. Kuv yuav nco cov tub ntxhais kawm ntawv, neeg ua hauj lwm thiab cov tsev neeg uas ua rau kuv txoj hauj lwm hauv Galtier txaus nyiam txhua hnub.

 

Los ntawm lub siab dawb paug,

 

Marcus Freeman, Principal
Galtier Community School


Qoysaska Mudnaanta leh ee Galtier Community School,

 

Shucuur kala duwan anigoo dareemayo ayaa waxaan idin ogeysiinayaa ka dib hal sano oo aan ka shaqeynayay Galtier Community School, waxaan go aansaday inaan aqbalo jago cusub oo ah maamulaha Capitol Hill Gifted and Talented Magnet School. 

 

Fadlan ogow in go'aankan uu xitaa sii dhib badnaa taasoo ay ugu wacan tahay bulshadeenna wanaagsan ee Galtier oo kala ah ardayda, macallimiinta, shaqaalaha, waaliddiinta iyo bulshada. Runtii waxaan idiin hayaa ixtiraam iyo qaddarin. Waxaan jeclahay imaatinka shaqada, caawinta cunug kasta iyo qoys walba inay dareemaan soo dhaweyn, iyo la shaqeynta shaqaalaheenna, iyo macallimiinteena dedaalka badan. 

 

Si wada jir ah, waxaynu isla aragnay oo na wada saameeyay cudur ah safmar caalami kaasoo aan wax badan laga aqoonin. Tan kuma aynaan guulaysan laheyn la’aanta taageeradiinna – weligeyna taas waan idinkaga mahadnaqayaa. Iskoolka Galtier waligiis xasuus gaar ah ayuu ku yeelan doonaa qalbigayga.

 

Maadaama uu shaqada ka tegay Kaaliyaha Isu Duwaha Guud Joshua Delich, waxaa hawshiisa sii wadaysa Kaaliyaha Isu Duwaha Guud Efe Ogbamu taasoo billaabi doonto raadinta ciddii i beddeli laheyd. Dr. Agbamu waxay martigalin doontaa saddex kulan oo dhagaysi oo kala duwan (labo qoysaska ah iyo mid shaqaalaha ah) oo loogu talagalay Galtier Community School July 20-21.

 

 

 • Kulanka dhageysiga bulshada: Talaado, July 20, 5:30 pm 
  Lifaaqa: Google Meet

  Lambarka Kulanka: 727 8710 0265
  Ereyada Sirta ah ee lagu galo (password): 3Qebif

 

 

 • Kulanka dhageysiga bulshada: Arbaco, July 21, 10 am 
  Lifaaqa: Google Meet

  Lambarka Kulanka: 727 8710 0265
  Ereyada Sirta ah ee lagu galo (password): 3Qebif

 

Ujeeddada kulannadan dhegeysiga ah waxay noqon doontaa in qoysaska iyo shaqaalaha laga soo uruuriyo fikrado macno leh oo ku saabsan xirfadaha, awoodaha, iyo tayada/kartida laga doonayo hoggaamiyaha cusub ee loo magacaabi doono dhismaha. In kastoo wakhtiga hawshan lagu qabanayo loo dareemi karo mid xawli ku socdo, misana degmadeennu waxay rabtaa in maamule cusub loo magacaabo sida ugu dhakhsaha badan si ay u siiso wakhti badan ardayda, shaqaalaha, iyo bulshada si ay ula qabsadaan.

 

Waad ku mahadsantahay inaad ii oggolaatay inaan kula shaqeeyo adiga iyo ilmahaaga sannadkii la soo dhaafay. Waana tebi doonaa ardayda, shaqaalaha iyo qoysaska oo shaqadayda Galtier ka dhigay mid lagu farxo maalin walba. 

 

Qaddarin badan,

 

Marcus Freeman, Maamulaha
Galtier Community School