Return to Headlines

Galtier Community School Announces New Principal

Dear Galtier Community School Community, 

 

I am pleased to share with you that I have selected a new leader for Galtier Community School. Please join me in welcoming Daria Caldwell as your school’s new principal beginning in the 2021-22 school year.

 

Given the unique situation of this announcement being made so late in the summer, we are hosting a virtual meet your new principal event from 3-4 p.m. on Tuesday, August 3. The virtual meeting will be held on Google Meet.

  • Meet your new principal Google Meet link: https://meet.google.com/xei-cenw-qde
  • Join by phone at 405-649-0059‬ PIN: ‪460 670 520‬#

 

We will also work to determine other opportunities to meet with Ms. Caldwell before school starts this fall.

 

Ms. Caldwell brings a wealth of experience in helping all students feel represented and accepted for who they are. She brings 10 years of experience in educational leadership and classroom teaching. She began her career in education as an elementary physical education teacher and transitioned out of the classroom where she was Dean of Students at Burnsville High School. Ms. Caldwell has served students and families in Saint Paul Public schools in various capacities including the Office of Family Engagement and Community Partnerships, Discovery Club, and most recently as an Assistant Principal at Ramsey Middle School.

 

Ms. Caldwell understands the importance of collaborating with staff and families and embracing the unique gifts that each student brings. She values family engagement and has built relationships between students and staff to create a positive school culture.

 

Ms. Caldwell looks forward to partnering with families, students, staff and the community to continue the great work at Galtier.

 

Ms. Caldwell has excellent academic qualifications with a Bachelor of Science degree in Physical Education Teaching from the University of St. Thomas and a Masters in Applied Kinesiology from the University of Minnesota. She completed her administrative license at Hamline University where she is currently a Doctoral candidate for her Doctor of Education in Educational Leadership.

 

We will work with Ms. Caldwell to ensure a smooth transition and a strong start to the new school year. To help, please take a moment to complete a short survey (https://forms.gle/Kkbz5gf79qWTZziZ9). This survey is an opportunity to help your new principal understand the values and priorities of your school community.

 

If you have any questions, please contact me at 651-767-8152. Thank you for supporting Galtier Community School. 

 

Sincerely,

Joe Gothard
Superintendent

 


 

Estimada comunidad de  Galtier Community School, 

 

Estoy complacido de compartir con ustedes que he seleccionado a una nueva líder para Galtier Community School. Por favor acompáñenme en darle la bienvenida a Daria Caldwell como su nueva directora comenzando el año escolar 2021-22.

 

Dada la situación única de este anuncio que se hizo tan tarde en el verano, estamos organizando un evento virtual para conocer a su nueva directora de 3 a 4 p.m. el martes 3 de agosto. La reunión virtual se llevará a cabo por Google Meet.

  • Enlace para conocer a su nueva directora: https://meet.google.com/xei-cenw-qde
  • Por teléfonot 405-649-0059‬ PIN: ‪460 670 520‬#

 

También determinaremos otras oportunidades para conocer a la Sra. Caldwell antes de que comience la escuela este otoño. 

 

La Sra. Caldwell tiene mucha experiencia en ayudar a que todos los niños se sientan representados y aceptados por ser cómo son. Ella tiene 10 años de experiencia en liderazgo educativo y enseñanza en el salón de clases. Comenzó su carrera en educación como maestra de educación física de primaria y luego hizo una transición fuera del salón como Decana de Estudiantes en Burnsville High School. La Sra. Caldwell ha trabajado con estudiantes y familias en las Escuelas Públicas de Saint Paul en diferentes capacidades, incluyendo la Oficina de Participación Familiar y Sociedades con la Comunidad,  Discovery Club y recientemente como subdirectora de Ramsey Middle School.

 

La Sra Caldwell  comprende la importancia de colaborar con los empleados y las familias y acoge los talentos únicos de cada estudiante. Ella valora la participación de la familia y ha creado relaciones entre estudiantes y empleados para crear una cultura escolar positiva.

 

La Ms. Caldwell está emocionada de poder trabajar junto a las familias, estudiantes, empleados y la comunidad para continuar el gran trabajo en Galtier.

 

Ms. Caldwell tiene excelentes calificaciones académicas con un Bachillerato en Enseñanza de Educación Física de la Universidad de St. Thomas y una Maestría en Kinesiología Aplicada de la Universidad de Minnesota. Completó su licencia administrativa en la Universidad de Hamline, donde actualmente es candidata a doctorado para su Doctorado en Educación en Liderazgo Educativo. 

 

Trabajaremos junto con la Sra. Caldwell  para asegurar una transición sin contratiempos y un sólido comienzo el próximo año escolar. Para ayudar, por favor tómese un momento para completar una corta encuesta  (https://forms.gle/J4YdCVAXrkSVADGW9). Esta encuesta es una oportunidad para ayudar a que su nueva directora comprenda los valores y prioridades de su comunidad escolar.

 

 Si tiene preguntas, por favor contácteme en el 651-767-8152. Gracias por apoyar a su niño y a  Galtier Community School. 

 

Atentamente,

Joe Gothard
Superintendente

 


 

Bulshada Qaaliga ah ee Galtier Community School Community, 

 

Waxaan ku faraxsanahay inaan idin ogeysiiyo in aan hoggamiye cusub u magacaabay Galtier Community School. Fadlan ila soo dhaweeya Daria Caldwell ooah ah maamulaha cusub ee iskoolkaaga laga billaabo sannad dugsiyeedka 2021-22.

 

Marka la eego xaaladda gaarka ah ee ogeysiiskan lagu dhawaaqay goor dambe oo ah aakhirka xagaaga, waxaan martigalineynaa kulan ah online oo ah munaasabadda la-kulanka maamulahaaga cusub laga billaabo 3-4 galabnimo Talaadada, August 3. Kulankan online-ka ah waxaa lagu qaban doonaa Google Meet.

  • La kulan maamulahaaga cusub oo soo gal Google Meet: https://meet.google.com/xei-cenw-qde
  • Ku soo biir taleefan ahaan 405-649-0059 PIN: 460 670 520 #

 

Waxaan ka wada shaqeyn doonnaa go'aaminta fursado kale si aad ula kulantaan Ms. Caldwell ka hor intuusan iskoolku billaaban dayrtan.

 

Ms. Caldwell waxay leedahay waaya-aragnimo aad u badan oo ay ku caawinayso in ay dhammaan ardeydu dareemaan in ay metelaad haystaan oo iyagana lagu tixgelinayo sida ay yihiin. Waxay nagu soo biirin 10 sano oo ah khibradda hogaaminta waxbarashada iyo waxbaridda fasalka. Waxay shaqadeeda ka billowday dhanka waxbarashada iyada oo noqotay macallinka tacliinta jimicsiga ah, waxayna ka guurtay fasalkii ay ka aheyd Hormuudka Ardayda ee Burnsville High School. Ms. Caldwell waxay u adeegtay ardayda iyo qoysaska dhigta iskoollada dadwaynaha ee Saint Paul iyadoo soo qabatay xilal kala duwan oo ay ka mid yihiin xafiiska qoysaska iyo jaalliyadda ee Office of Family Engagement and Community Partnerships, xarunta caruur-haynta ee Discovery Club, iyo markii ugu dambaysay oo ay aheyd Maamule-ku-xigeenka Ramsey Middle School.

 

Ms. Caldwell waxay fahansan tahay fmuhiimadda ay leedahay wada-shaqeynta shaqaalaha iyo qoysaska iyo in dhug loo yeesho hibada gaarka ah ee uu arday kasta leeyahay. Ms. Caldwell waxay qiimeeysaa qoysaska oo waxbarashada laga qeybgeliyo, waxayna dhistay xiriiro u dhaxeeya ardayda iyo shaqaalaha si loo abuuro dhaqan wanaagsan oo iskool. 

 

Ms. Caldwell waxay rajeynaysaa inay iskaashi la yeelato qoysaska, ardeyda, shaqaalaha iyo bulshada oo dhan si loo sii wado shaqada wanaagsan ee Galtier.

 

Ms. Caldwell waxay heysataa shahaadooyin aqooneed oo aad u wanaagsan iyadoo Shahaadada Koowaad ee Bachelor of Science oo Cilmiga Jimicsiga ah ka soo qaadatay University of St. Thomas iyo Shahaadada Labaad ee Masterka oo ah Cilmiga Barashada Jimicsiga ee Kinesiology oo ay ka soo qaadatay University of Minnesota. Waxay ka qaadatay laysinka maamulka iskoollada Hamline University halkaas oo ay hadda ka tahay musharrax qaadanayso Shahaadaa Saddexaad ee Hoggaaminta Iskoollada oo ah Doctor of Education in Leadership Educational.

 

Waxaan la shaqeyn doonnaa Ms. Caldwell si aan u xaqiijinno kala-guur habsami leh iyo billow wanaagsan oo ku aaddan sannad-dugsiyeedka cusub. Si aad u caawisid, fadlan waqti yar qaado oo soo buuxi ra'yi ururiyahan gaaban ( (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexSFnIFWFmYYfz_jMCN181ooVu1jHBEN2T7vIbIisqTy9qrA/viewform). Ra'yi ururiyahan gaaban waaa fursad lagu caawinayo maamulaha cusub si uu fahmo waxyaabaha la qiimeynayo iyo kuwa mudnaanta koowaad u ah iskoolka.

 

Haddii aad wax su'aalo ah qabto, fadlan igala soo xiriir 651-767-8152. Waad ku mahadsantahay sida aad u garab taagan tahay Galtier Community School. 

 

Qaddarin badan,

Joe Gothard
Isu Duwaha Guud

 


 

Nyob zoo txog cov tsev neeg hauv Galtier Tsev Kawm Ntawv,  

 

Kuv zoo siab qhia rau nej tias kuv xaiv tau ib tug thawj coj tshiab rau Galtier Community Tsev Kawm Ntawv lawm.  Thov nej nrog kuv tos txais Daria Caldwell uas yog tus thawj xib fwb tshiab rau nej lub tsev kawm ntawv pib xyoo kawm ntawv 2021-22 mus.

 

Ib qhov tshwj xeeb ntxiv rau qhov uas tau tshaj tawm los lig heev twb yuav dhau lub caij ntuj sov no, peb yuav muaj nyob ib cag ntsib nej tus thawj xib fwb tshiab thaum 3-4 teev yav tav su dua rau hnub Tuesday, lub Yim Hli tim 3.  Peb yuav nyob ib cag sib ntsib rau hauv Google Meet.

 

Peb yuav nrhiav kom tau lwm lub cib fim ntsib Ms. Caldwell ua ntej tsev kawm ntawv pib rau lub caij nplooj zeeg no.

 

Ms. Caldwell muaj kev txawj ntau los pab txhua tus tub ntxhais kawm ntawv kom lawv mloog li lawv yog ib haiv neeg muaj nqis thiab zoo siab tias lawv yog leej twg.  Nws muaj 10 xyoo kev txawj rau seem ua thawj rau fab kev kawm thiab qhia ntawv hauv chav.  Nws pib nws txoj hauj lwm rau fab kev kawm uas ua ib tug kws qhia xyaum cev thiab hloov hauv chav kawm mus ua ib tug Dean of student rau Burnsville High School.  Ms. Caldwell tau ua hauj lwm pab rau tub ntxhais kawm thiab cov tsev neeg rau hauv Xees Phos Tsoom Fwv Tsev Kawm Ntawv ntau seem xws li hauv Office of Family Engagement thiab Community Partnership, Discovery Club, thiab dhau los no yog ua lwm thawj xib fwb rau Ramsey Middle Tsev Kawm Ntawv.

 

Ms. Caldwell to taub qhov tseem ceeb ntawm kev sib koom tes nrog cov neeg ua hauj lwm thiab cov tsev neeg thiab txhawb txoj kev txawj uas tub ntxhais kawm muaj.  Nws saib txoj kev sib koom tes ntawm niam txiv muaj nqis heev, nws thiaj li tau tsim kom muaj kev sib raug zoo ntawm cov tub ntxhais kawm thiab neeg ua hauj lwm kom tsev kawm ntawv yog ib qhov chaw muaj kev lis kev cai zoo.

 

Ms. Caldwell saib ntsoov rau yav tom ntej yuav sib koom tes nrog cov tsev neeg, tub ntxhais kawm, neeg ua hauj lwm thiab lub zej zos ua tes dej num zoo hauv Galtier txuas ntxiv mus.

 

Ms. Caldwell muaj kev kawm zoo heev los ntawm qhov uas tau nws daim Bachelor of Science Degree rau fab xyaum cev hauv University of St. Thomas thiab daim Master rau fab Kinesiology hauv University of Minnesota.  Nws kawm tiav nws daim lai xee ua thawj hauv Hamline University uas tam sis no nws tab tom kawm nws daim doctor rau fab thawj coj seem kev kawm ntaub ntawv.

 

Peb yuav koom tes nrog Ms. Caldwell ua hauj lwm txhawb kom qhov kev hloov no mus tau zoo thiab xyoo kawm ntawv tom ntej no pib tau zoo.  Kev pab, thov siv nej lub sij hawm me ntsis los teb daim ntawv soj ntsuam luv luv nov https://forms.gle/TqQ4xj7wMdNwSrV87.  Daim ntawv soj ntsuam no yog ib qho uas yuav pab kom nej tus thawj xib fwb tshiab to taub txog tej yam uas muaj nuj nqis thiab tseem ceeb tshaj plaws rau nej lub tsev kawm ntawv. 

 

Yog nej muaj lus nug, thov tiv tauj kuv ntawm 651-767-8152.  Ua tsaug uas nej txhawb Galtier Tsev Kawm Ntawv

 

Zoo Siab,

Joe Gothard
Tuam Thawj Xib Fwb