Return to Headlines

Leadership Change at Harding High School

Dear Harding High School Community,

 

I am writing to let you know that Principal Be Vang has accepted another principal position within Saint Paul Public Schools for the 2023-24 school year. I’d like to thank Principal Vang for her four years of service at Harding, especially her leadership during a difficult year. Principal Vang will remain at Harding High School throughout the remainder of this school year.

 

As we move forward in selecting the next principal of Harding, we want to make sure you are informed and involved. We will miss Principal Vang, and SPPS will find an excellent leader for this community.

 

The principal position will be posted soon. After submitting their applications, the candidates’ applications will be reviewed. Qualified candidates will be invited to a school-level interview. These school-level interviews will include two Harding parents, two Harding staff members, a Harding student, myself and a member of our Human Resources staff. 

 

A Harding administrator will work with your school community to select the student, parent/community and staff representatives and two site-specific questions to be included in the interview. 

 

Thank you for supporting your child and Harding High School. If you have any questions you may contact me at nancy.paez@spps.org.

 

In Partnership,

 

Nancy Páez, Assistant Superintendent


Cambio de liderazgo en Harding High School

Estimada comunidad de Harding High School,

 

Les escribo para informarles que la directora Be Vang ha aceptado otra posición de directora dentro de las Escuelas Públicas de Saint Paul para el año escolar 2023-24. Me gustaría agradecer a la directora Vang por sus cuatro años de servicio en Harding, especialmente por su liderazgo durante un difícil año. La directora Vang permanecerá en Harding High School por lo que queda del año escolar.

 

A medida que avanzamos en la selección del próximo director de Harding, deseamos asegurar que ustedes se mantengan informados e involucrados. Extrañaremos a la directora Vang y SPPS encontrará a un excelente líder para esta comunidad.  

 

El anuncio de la posición de director será publicado pronto. Luego de enviar sus postulaciones, las aplicaciones de los candidatos serán revisadas. Los candidatos calificados serán invitados a una entrevista escolar. Estas entrevistas escolares incluirán a dos padres, dos empleados, un estudiante de la escuela, a mí y a un miembro del equipo de Recursos Humanos.

 

Un administrador de Harding trabajará con su comunidad escolar para seleccionar a los representantes del estudiante, los padres/ comunidad y empleados y en la selección de dos preguntas específicas sobre la escuela para ser incluídas en la entrevista. 

 

Gracias por apoyar a su niño y a Harding High School. Si usted tiene preguntas, me puede contactar en  nancy.paez@spps.org.

 

Juntos, 

 

Nancy Páez, Assistant Superintendent


Isbeddel Dhanka Hoggaanka ee Harding High School

 

Bulshada Qiimaha leh ee Harding High School,

 

Waxaan warqaddan kuugu soo qorayaa inaan ku ogeysiiyo in Maamule  Be Vang ay jago kale oo maamule ah ka aqbashay gudaha Saint Paul Public Schools sannad-dugsiyeedka 2023-24. Waxaan jeclaan lahaa inaan uga mahadceliyo Maamule Vang afartii sano ee ay ka adeegtay Harding, gaar ahaan hoggaaminteeda intii lagu jiray sannad xaaladdu adkeyd. Maamule Vang waxay sii joogi doontaa Harding High School inta ka dhiman sannad-dugsiyeedkan.

 

Haatan oo maamule cusub loo xuli doono Harding, waxaan rabnaa inaan xaqiijinno in waalid ahaan lagu wargeliyo oo aad ku lug lahaatid xulashadan. Waynu tebi doonnaa Maamule Vang, oo degmada SPPS waxay heli doontaa hoggaan u wanaagsan bulshadan.

 

Booska maamulaha dhawaan ayaa la soo dhejin doonaa. Ka dib markii ay soo diraan codsiyadooda, araajida musharixiinta waa la eegi doonaa. Musharrixiinta buuxiyo shuruudda shaqadan waxaa lagu casuumi doonaa wareysi ka dhacayo iskoolka.  Wareysiyadan heerka iskoolka ah waxaa qeyb ka noqon doono laba waalid oo Harding ah, laba xubnood oo ka tirsan shaqaalaha Harding, hal arday oo dhigto Harding, naftayda, iyo xubin ka mid ah shaqaalaheenna degmada ee qaabilsan shaqaalaysiinta (Human Resources).

 

Qof ka tirsan maamulka Harding ayaa waxay la shaqeyn doono bulshada iskoolkaaga si loo xusho qof ah arday, waalid ama cid ka tirsan bulshada iyo dad metelo shaqaalaha. Laba su'aalood oo iskoolka qaas u ah ayaa lagu dari doonaa wareysiga.

 

Waad ku mahadsan tahay sida aad u garab taagan tahay ilmahaaga iyo Harding High School. Haddii aad wax su'aalo ah qabtid waxaad igala soo xiriiri kartaa nancy.paez@spps.org.

 

Wadashaqeyn Wacan,

 

Nancy Páez, Kaaliyaha Isu Duwaha Guud


Kev hloov thawj coj hauv Harding High School

 

Nyob zoo txog cov tsev neeg muaj me nyuam kawm ntawv hauv Harding High School,

 

Kuv sau ntawv los qhia rau nej paub hais tias Thawj Xib Fwb Be Vang yuav mus ua thawj xib fwb rau lwm lub tsev kawm ntawv hauv SPPS rau xyoo 2023-24. Kuv ua Thawj Xib Fwb Vang tsaug uas nws tau los ua hauj lwm pab tsev kawm ntawv Harding tau muaj plaub lub xyoos, tshwj xeeb yog nws kev thawj coj rau ib lub xyoos uas nyuaj kawg. Thawj Xib Fwb Vang tseem yuav ua hauj lwm ntawm Harding High School mus kom txog thaum xyoo kawm ntawv no xaus.

 

Thaum peb xaiv tus thawj xib fwb tom ntej no rau Harding, peb xav kom nej paub thiab muaj kev koom tes. Peb yuav nco Thawj Xib Fwb Vang, thiab SPPS yuav nrhiav kom tau ib tug thawj coj zoo heev rau lub tsev kawm ntawv no.

 

Peb yuav muab txoj hauj lwm ua thawj xib fwb nov tso tawm sai sai no. Tom qab xa lawv cov ntawv hauj lwm tuaj, peb yuav muab cov neeg tso ntawv hauj lwm cov ntawv los saib thiab yuav caw cov uas tsim nyog tuaj xam phaj rau hauv tsev kawm ntawv. Cov neeg uas yuav xam phaj cov neeg tso ntawv hauj lwm tuaj muaj xws li ob tug niam txiv hauv Harding, ob tug neeg ua hauj lwm hauv Harding, ib tug tub ntxhais kawm ntawv hauv Harding, kuv tus kheej thiab ib tug neeg ua hauj lwm hauv Human Resources.

 

Ib tug thawj coj hauv Harding mam li koom tes nrog nej lub tsev kawm ntawv los xaiv ib tug tub ntxhais kawm ntawv, niam txiv/neeg zej zog thiab neeg ua hauj lwm los sawv cev nej lub tsev kawm ntawv thiab npaj ob nqe lus nug tshwj xeeb txog nej lub tsev kawm ntawv los siv rau hauv kev xam phaj. 

 

Ua tsaug uas nej txhawb nej tus me nyuam thiab Harding High School. Yog tias nej muaj lus nug, nej tiv tauj kuv tau ntawm nancy.paez@spps.org.

 

 

Ntawm Kev Koom Tes,

 

Nancy Páez, Assistant Superintendent