Return to Headlines

Important Information about Changes to EDL Start Date

The start date for Extended Day for Learning (EDL) has been moved back two weeks due to a statewide shortage of bus drivers.

The revised start date for EDL programs will be the week of Oct. 21, and it will end the week of May 11. The original start date for EDL programs was the week of Oct. 7.

To fulfill the focused, alternative learning opportunities that EDL provides to support student achievement, we have added a week of EDL programming in May.

Please review the revised EDL calendars:

We are optimistic that bus drivers can be found within the next couple of weeks to provide EDL transportation. Our Transportation Department is working hard to secure additional contracts with other transportation vendors for the revised start of EDL.

A list of community resources that offer after school programming can be found at this link.

We apologize for any inconvenience this issue may cause. If you have questions, please contact the Department of Alternative Education at 651-744-8020.


 

Español 

La fecha de comienzo del programa Extended Day for Learning (EDL) ha sido retrasada dos semanas debido a la escasez estatal de conductores de autobuses.  

La nueva fecha de comienzo de los programas de EDL será la semana del 21 de octubre y terminará la semana del 11 de mayo. La fecha original de comienzo de los programas de EDL era el 7 de octubre.

Para cumplir con las oportunidades de aprendizaje de enfoque y alternativas que proporciona EDL para apoyar en el desempeño de los estudiantes, hemos agregado una semana al programa de EDL en mayo.

Por favor revise los calendarios revisados de EDL:

Estamos optimistas que se encontrarán conductores en las próximas semanas para proporcionar transporte para EDL. Nuestro Departamento de Transporte está trabajando arduamente para asegurar contratos adicionales con otros proveedores de transporte para el nuevo comienzo de EDL.

Usted puede ver una lista de recursos de la comunidad que ofrecen programas después de la escuela en este enlace.

Nos disculpamos por cualquier inconveniente que esto pueda causar. Si tiene preguntas, por favor contacte al Departamento de Educación Alternativa en el 651-744-8020.


 

Hmoob 

Hnub pib kawm ntawv rau qhov khoos kas Extended Day for Learning (EDL) tau hloov lawm vim tsis muaj neeg tsav tsheb txaus thoob plaws hauv lub xeev no los tsav npav. Peb yeej tau npaj tseg tias yuav pib kawm EDL rau lub lim tiam thaum lub Kaum Hli tim 7 tiam sis tsis muaj neeg tsav tsheb los tsav npav, peb thiaj tau muab hloov mus pib rau lub lim tiam thaum lub Kaum Hli tim 21 lawm, thiab yuav xaus rau lub lim tiam thaum lub Tsib Hlis tim 11.

Yuav ua kom tiav raws li lub hom phiaj uas EDL tau npaj tseg los pab rau cov tub ntxhais kawm ntawv, peb thiaj ntxiv ib lim tiam ntxiv rau kev kawm EDL thaum lub Tsib Hlis.

Thov nej rov saib EDL daim ntawv teev caij nyog tshiab nram no:

Peb cia siab tias ib ob lim tiam tom ntej no yuav nrhiav tau neeg tsav tsheb los tsav npav rau qhov kev kawm EDL. Peb fab uas tuav kev thauj mus los tab tom rau siab ntso nrhiav thiab ntiav kom tau lwm qhov chaw tsheb npav los thauj rau thaum pib kawm EDL.

Nyob rau kab txuas no yog cov kev pab hauv zej zos uas muaj cov khoos kas tom qab lawb ntawv.

Peb thov txim rau qhov uas ua rau tsis yooj yim rau sawv daws. Yog tias nej muaj lus nug, thov hu rau fab Department of Alternative Education ntawm 651-744-8020.


 

Soomaali

Taariikhda uu billaabanayay barnaamijkii Extended Day for Learning (EDL) dib ayaa loo dhigay illaa labo isbuuc sababtoo ah waxaa yaraaday darawallada basaska illaa heer gobol. 

Taariikhda cusub ee uu billaabanayo barnaamijka EDL waa October 21, wuxuuna dhammaan toddobaadka May 11, 2020. Taariikhdii horey u qorsheysneyd in la billaabo EDL waxay aheyd October 7. 

Si loo haqabtiro fursadaha waxbarashada diiradda ku hayo ee uu barnaamijka EDL siiyo, kuna taageero ardayda, waxaynu bisha May ku darnay toddobaad dheeri oo ah barnaamijka EDL. 

Fadlan isha mari jadwal-sannadeedkan cusub ee EDL-ka:

Waxaynu ku rajo weynnahay in la heli doono darawallada basaska labada toddobaad ee soo socdo si loogu helo ardayda gaadiidkii EDL. Waaxdeenna Gaadiidka ee Transportation Department waxay ku dedaalaysaa in qandaraasyo dheeraad ah laga helo basas kale billowga taariikhdan cusub ee EDL. 

Lifaaqan ka fiiri liiska macluumaadka jaalliyadda ee quseeya wixii barnaamij ah ee la bixiyo iskoolka markuu dhammaado ka dib: community resources that offer after school programming can be found at this link. 

Waynu ka xunnahay wixii carqalado yar yar ee ay arrintani keeni karto. Haddii aad su’aal qabtid, fadlan ka wac 651-744-8020 xafiiska Department of Alternative Education. 

Waad ku mahadsan tahay taageerada aad u heysid cunuggaaga iyo Degmada Saint Paul Public Schools.


 

Karen

EDL Message to Families - Karen translation