Return to Headlines

Thursday, May 7: Join Superintendent Joe Gothard for a Virtual Family Meeting

Dear Saint Paul Public Schools Family,

Thank you for your ongoing commitment and support of your students as we continue to engage in Distance Learning at SPPS. Please mark your calendar for a live online meeting with Superintendent Joe Gothard this Thursday, May 7, at 6:30 p.m.

During this 30-minute meeting, Dr. Gothard will provide updates on: 

 • Distance Learning evaluations and feedback
 • Virtual graduation plans
 • Questions from families and community members

Families are invited to submit questions in advance to communications@spps.org. Dr. Gothard will respond to as many questions as possible during the live meeting. Please submit your questions no later than 11 a.m. on Thursday, May 7.

Please click here to join the meeting, which will be translated live in Spanish, Hmong, Somali and Karen: https://spps.eduvision.tv/LiveEvents

We hope to see you on Thursday at 6:30 p.m. If you are unable to join the live meeting, it will be posted online at spps.org to view at your convenience.

Thank you.


Jueves: Acompañe al Superintendente Joe Gothard en una Reunión Virtual con las Familias 

Estimada familia de las Escuelas Públicas de Saint Paul,

Gracias por su continuo compromiso y apoyo a su estudiante mientras continuamos participando en Aprendizaje a Distancia en SPPS. Por favor anote en su calendario la reunión en vivo con el Superintendente Joe Gothard este jueves 7 de mayo a las 6:30 p.m.

Durante esta reunión de 30 minutos, Dr. Gothard proporcionará novedades sobre: 

 • Evaluación y opiniones recogidas sobre el Aprendizaje a Distancia 
 • Planes de graduaciones virtuales 
 • Preguntas de las familias y miembros de la comunidad 

Se invita a las familias a que envíen sus preguntas con anticipación a communications@spps.org. Dr. Gothard responderá a la mayor cantidad de preguntas que sea posible durante la reunión en vivo. Por favor envíe sus preguntas antes de las 11 a.m. del jueves 7 de mayo. 

Haga clic en este enlace para participar en la reunión: https://spps.eduvision.tv/LiveEvents

Esperamos verlo el jueves a las 6:30 p.m. Si no puede participar en la reunión en vivo, se publicará en línea en spps.org para verla a su conveniencia. 

Gracias.


Thursday: Koom Superintendent Joe Gothard kev sib tham nrog tsev neeg online 

Nyob zoo txog Xees Phos Tsoom Fwv Tsev Kawm Ntawv cov tsev neeg,

Ua tsaug uas nej mob siab pab thiab txhawb nej tus me nyuam tsis tu ncua thaum peb muaj qhov nyob hauv tsev kawm (Distance Learning) txuas ntxiv hauv SPPS. Superintendent Joe Gothard yuav los tham live rau cov tsev neeg txog ob peb yam tseem ceeb rau hnub Thursday lub Tsib Hlis tim 7, thaum 6:30 p.m. Thov cim hnub no tseg rau nej daim calendar. 

Nyob rau lub sij hawm ntawm 30 feeb uas Dr. Gothard los hais lus live, nws yuav tham txog tej yam xws li nram qab no: 

 • Kev soj ntsuam ntawm qhov Distance Learning thiab cov lus teb rov tuaj
 • Kev npaj ua lub koob tsheej tiav ntawv online 
 • Teb cov lus nug ntawm cov tsev neeg thiab lub zej zos

Yog nej muaj lus nug no xa mus ua ntej rau communications@spps.org. Dr. Gothard yuav teb sawv daws cov lus nug kom ntau li ntau tau rau lub sij hawm uas nws tawm los tham live. Thov xa nej cov lus nug mus tsis pub dhau hnub Thursday, lub Tsib Hlis tim 7 thaum 11 a.m.

Thov nias ntawm no mus mloog nws tham: https://spps.eduvision.tv/LiveEvents

Peb cia siab tias yuav ntsib nej txhua tus rau hnub Thursday thaum 6:30 p.m. Yog tias nej koom tsis tau rau lub sij hawm thaum nws tab tom los hais lus live, peb yuav muab tso online hauv spps.org rau nej mus saib thaum twg los tau.

Ua tsaug.


Khamiista - Ku Soo Biir Kulanka Qoysaska iyo Superintendent Joe Gothard oo Toos uga Dhacayo iyadoo Kombiyuutarka la iska Daawanayo

Qoyska Saint Paul Public Schools,

Waad ku mahadsan tahay taageeradaada iyo dulqaadkaaga iyadoo hadda lagu jiro toddobaadkii saddexaad ee Waxbarashada Durugsan (Distance Learning) ee SPPS. Fadlan jadwalka ku darso kulan toos uga dhacayo khadka intarnetka oo lala kulmayo Superintendent Joe Gothard Khamiista, May 7, 6:30 p.m. galabnimo.

Kulankan oo soconayo 30 daqiiqo wuxuu Dr. Gothard bixin doonaa warbixin quseysa:  

 • Waxbarashada Durugsan sida ay ku socoto iyo wixii talo-bixin ah
 • Qorshaha qalin-jebinta iyadoo kombiyuutar la iska daawanayo (virtual graduation)
 • Su’aalaha qoysaska iyo xubnaha bulshada ka tirsan

Qoysaska su’aalahooda kulanka ka hor ha ku soo diraan email-kaan: communications@spps.org. Dr. Gothard ayaa ka jawaabi doono intii uu ka gaaro su’aalahaas inta uu socdo kulanka tooska ah. Fadlan soo dir su’aalahaaga ugu dambeyn 11 a.m. aroornimo, Khamiista, May 7.

Fadlan guji halkan si aad u soo gashid kulanka khadka intarnetka ka dhacayo: https://spps.eduvision.tv/LiveEvents

Waxaynu rajeyn inaynu ku arago Khamiista iyo 6:30 p.m. galabnimo. Haddii aadan awoodin inaad soo gashid kulanka tooska ah, waxaa la soo gelin doonaa barta spps.org oo aad daawan kartaa xilliga kuu shaqeynayo.

Mahadsanid.


Karen (PDF)