Return to Headlines

An Important Message About Saint Paul Public Schools Board Chair Marny Xiong

Dear Saint Paul Public Schools Families,

You may have read in the media, or seen information on social media, that Saint Paul Public Schools Board Chair Marny Xiong has been hospitalized with COVID-19.

Our thoughts are with Chair Xiong and her family during this difficult time. 

“The SPPS community sends our support and positive thoughts for Marny Xiong and her family. We know her as a friend and fighter; a fighter for student equity, student opportunity and student achievement,” said Superintendent Joe Gothard. “Her spirit of not giving up has never been more important. We are grateful for the medical care she is receiving and we look forward to her return to health in the near future.”

We acknowledge the anxiety and fear this news may bring to students and families. The Office of School Support has resources available to help manage anxiety and stress during this pandemic.   

One of our community partners, Change, Inc., has a Support Line available for students and families during the pandemic. SPPS families may call for phone support or referrals to community resources. Calls are answered Monday through Friday, 8 a.m. to 4 p.m. by calling 651-262-5858.

Please take care of yourself and your family, and keep Chair Xiong and her family in your thoughts.

Thank you.

 


 

Nyob zoo txog Xees Phos Tsoom Fwv Tsev Kawm Ntawv cov tsev neeg,

Tej zaum nej twb nyeem hauv ntawv xov xwm los sis pom hauv social media lawm, hais tias Xees Phos Tsoom Fwv Tsev Kawm Ntawv tus Tuam Thawj Tsav Xwm uas yog Marny Xyooj tau mus pw tsev kho mob lawm vim nws raug tus kab mob COVID-19.

Peb yuav nco ntsoov Tuam Thawj Tsav Xwm Xyooj thiab nws tsev neeg rau lub sij hawm thaum muaj kev nyuaj siab no.

“Peb ib zej tsoom hauv SPPS yuav xa peb tej kev xav zoo thiab ua li ua tau los txhawb Marny Xyooj thiab nws tsev neeg. Peb paub nws tam li ib tug phooj ywg thiab ib tug neeg uas muaj peev xwm heev; ib tug neeg uas mob siab nrhiav txoj kev sib txig sib luag, cib fim thiab kev pab cuam rau cov tub ntxhais kawm ntawv kom lawv kawm tau zoo,” Superintendent Joe Gothard hais. “Nws tus cwj pwm uas ua siab ntev ntxeem yog qhov uas tseem ceeb tshaj plaws rau lub sij hawm no. Peb ua tsaug rau cov kws kho mob uas tab tom pab nws rau lub sij hawm no thiab peb cia siab tias nws yuav zoo sai sai tom ntej no.”

Peb paub tias tej zaum tsab xov no yuav ua rau cov tub ntxhais kawm ntawv thiab cov tsev neeg ntshai thiab tsis kaj siab. Chav Office of School Support muaj kev pab los tswj txoj kev txhawj thiab kev ntxhov siab rau lub caij uas muaj tus kab mob uas kis thoob plaws qhov txhia chaw no.

Change, Inc. yog ib lub koom haum uas muaj kev koom tes nrog SPPS. Lub koom haum no muaj ib tug xov tooj uas muaj kev pab rau cov tub ntxhais kawm ntawv thiab cov tsev neeg rau lub caij uas muaj tus kab mob uas kis thoob plaws qhov txhia chaw no. SPPS cov tsev neeg muaj peev xwm hu tau rau tus xov tooj no yog tias xav tau kev pab los sis xav kom xa mus rau tej khoos kas uas muaj kev pab nyob rau hauv lub zej zos. Nej hu tau tus xov tooj 651-262-5858 no hnub Monday txog Friday, thaum 8 a.m. txog 4 p.m.

Thov saib xyuas nej tus kheej thiab nej tsev neeg, thiab nco ntsoov Tuam Thawj Tsav Xwm Xyooj thiab nws tsev neeg rau nruab siab. 

Ua tsaug.

 


 

Estimadas familias de las Escuelas Públicas de Saint Paul,

Puede que ustedes hayan escuchado en los medios de comunicación o en redes sociales que la Presidenta de la Mesa Directiva de Educación Marny Xiong, ha sido hospitalizada por  COVID-19.

Nuestros pensamientos están con la Presidenta Xiong y su familia en estos difíciles momentos. 

“La comunidad de SPPS envía nuestro apoyo y pensamientos positivos a Marny Xiong y a su familia. Ella es una amiga y una luchadora; una luchadora por la equidad de los estudiantes, acceso a oportunidades y desempeño de los estudiantes”, señala el Superintendente Joe Gothard. “Hoy, su espíritu de no dejarse derrotar es muy importante. Estamos agradecidos por el cuidado médico que está recibiendo y esperamos que esté saludable en el futuro cercano.”

Reconocemos la ansiedad y temores que esta noticia puede causar en los estudiantes y sus familias. La Oficina de Apoyo Escolar tiene recursos disponibles para ayudar a manejar  la ansiedad y el estrés durante esta pandemia. 

Uno de nuestros socios de la comunidad, Change, Inc., tiene una Línea de Apoyo disponible para estudiantes y sus familias durante esta pandemia. Las familias de SPPS pueden llamar para recibir apoyo telefónico, ser referido a recursos de la comunidad o para servicios continuos de salud mental. Las llamadas se reciben de lunes a viernes de 8 a.m. a 4 p.m. en el teléfono 651-262-5858.

Por favor cuídense y cuiden a sus familias y tengan a la Presidenta Xiong y a su familia en sus pensamientos. 

Gracias.

 


 

Qoysaska Saint Paul Public Schools,

Waxaa laga yaabaa inaad xogtaan warbaahinta ka akhrisay ama ku aragtay baraha bulshada in COVID-19 dartiisa cisbitaal loo seexiyay Marny Xiong oo ah guddoomiyaha Guddiga Waxbarashada Saint Paul Public Schools (Board Chair).

Qalbigeennu wuxuu la jiraa Guddoomiye Xiong iyo qoyskeeda xilligan ay ku jiraan duruuf adag. 

“Shaqaalaha degmada SPPS waxay taageero iyo niyad wanaagsan u dirayaan Marny Xiong iyo qoyskeeda. Waynu naqaan saaxiib ahaan iyo halgamaa ahaanba. Waa halgamaa u doodo in ardayda si siman oo caddaalad ah u helaan waxbarasho, in ardaydu hesho fursado, iyo in ardaydu gaarto guul waxbarasho,” ayuu yiri Superintendent Joe Gothard. “Kartideeda ah inaysan quusan maanta maalin looga baahi badan yahay ma jirto si ay ula dagaallanto xanuunkan. Waxaynu bogaadinaynaa daryeelka caafimaad ee ay helayso, waxaynuna rajeyn inay caafimaad hesho mustaqbalka dhow.”

Waynu garowsannahay walaaca iyo cabsida uu warkan u keeni karo ardayda iyo qoysaska. Xafiiska qaabbilsan caawinta iskoollada ee Office of School Support waxaad ka helaysaa macluumaad dadweynaha caawinayo si loo maareeyo walaaca iyo welwelka inta lagu jiro xaaladdan xanuunka saf-marka ah.

Change, Inc. oo ka mid ah hay’adaha wadashaqeynta nala leh ayaa ardayda iyo qoysaska u furtay khadka taleefanka (Support Line) inta uu socdo xanuunkan saf-marka ah. Qoysaska SPPS way soo wici karaan si loo caawiyo, ama loogu diro meelo ay macluumaad ka heli karaan, ama helidda adeegyo joogto ah oo caafimaadka dhimirka la xiriiro. Taleefankan 651-262-5858 haddii aad soo wacdid waxaa lagaa qaban maalmaha Isniinta ilaa Jimcaha, saacadaha 8:00 am ilaa 4:00 pm.

Fadlan daryeel naftaada iyo tan qoyskaagaba, oo niyadda ku haay Guddoomiye Xiong iyo qoyskeedaba.

Mahadsanidiin

 


 

Karen: An Important Message About Saint Paul Public Schools Board Chair Marny Xiong