Return to Headlines

Deadline Extended: Fall Planning Survey from the MN Department of Education

The Minnesota Department of Education (MDE) wants to hear from families about their distance learning experience as they plan for the 2020-21 school year. Families can share their experience by taking this Fall Planning Survey available in English, Hmong, Somali, and Spanish.

What school will look like in the fall will largely be determined by the direction set by the Minnesota Department of Education. We encourage you to take part and share your feedback with state leaders. The survey deadline has been extended to July 6, 2020.

MDE will announce their decision about the 2020-21 school year the week of July 27, 2020.  


Encuesta de Planificación del Otoño del Departamento de Educación de Minnesota

EL Departamento de Educación de Minnesota (MDE) desea recibir información de las familias sobre su experiencia de aprendizaje a distancia mientras planifican para el año escolar 2020-21. Las familias pueden compartir su experiencia a través de la Encuesta de Planificación del Otoño disponible en inglés, hmong, español y somalí.  

Cómo se verá la escuela en el otoño dependerá en gran parte de la dirección establecida por el Departamento de Educación de Minnesota. Lo animamos a que tome parte de la encuesta y a que comparta su opinión con los líderes estatales. Esta encuesta cerrará el 6 de julio del 2020. 

MDE anunciará su decisión sobre el año escolar 2020-21 la semana del 27 de julio, 2020.


MN Department of Education daim ntawv soj ntsuam kev npaj rau lub caij nplooj zeeg

Minnesota Department of Education (MDE) xav paub seb cov tsev neeg xav li cas txog qhov nyob hauv tsev kawm (distance learning) thaum lawv npaj rau lub xyoo kawm ntawv 2020-21. Thov nej mus teb Daim Ntawv Soj Ntsuam Kev Npaj Rau Lub Caij Nplooj Zeeg ntawm nov uas twb muaj ua lus Hmoob lawm.

Kev kawm ntawv lub caij nplooj zeeg yuav zoo li cas mas nyob ntawm seb Minnesota Department of Education pom zoo li cas. Peb xav kom nej koom tes thiab qhia nej cov tswv yim rau cov thawj coj hauv lub xeev no. Daim ntawv soj ntsuam no yuav xaus rau thaum lub Xya Hli tim 6, 2020.

MDE mam tshaj tawm tias lawv txiav txim siab li cas txog xyoo kawm ntawv 2020-21 rau lub lim tiam ntawm lub Xya Hli tim 27, 2020.


Feker-ururinta Qorshaha Deyrta ee Wasaaradda Waxbarashada Minnesota

Waaxda Waxbarashada ee Minnesota waxay rabtaa inay waalidiinta ka maqasho waxa ku saabsan (wixii aad kala kulantay) waayo-aragnimada ay kala kulmeen waxbarashada masaafada marka ay qorsheynayaan sanad dugsiyeedka 2020-21. 

Sida ay iskoolladu noqon doonaan deyrta waxaa go’aamin doona Wasaaradda Waxbarashada ee Minnesota (MDE). Waxaynu kugu boorin inaad ka qeyb-gashid feker-ururintaan oo aad fikirkaaga la wadaagtid hoggaanka gobolka. Feker-ururiyahan wuxuu xirmayaa July 6, 2020.

Wasaaradda (MDE) waxay go’aankeeda ku aaddan sannad-dugsiyeedka 2020-21 sheegi doontaa qiyaas ahaan toddobaadka July 27, 2020.


Karen (PDF)