Return to Headlines

Winter Athletics Spectator Policy

Saint Paul Public Schools (SPPS) is pleased to continue offering athletics this winter following the latest guidance from the Minnesota State High School League (MSHSL). While SPPS students are in distance or hybrid learning, voluntary participation in athletics allows them to interact with their peers and coaches while observing social distancing and other health and safety measures. 

As guidelines continue to change at the state level, we appreciate your understanding, flexibility, and attention to any changes that may occur throughout the winter athletics season.

SPPS takes the health and safety of our athletes and staff very seriously. We have developed a comprehensive athletic preparedness plan that all teams are following. As part of this plan, we have made the decision to continue not allowing spectators at any practices or contests this winter. 

This decision was not made lightly, but is necessary to keep our students and staff as safe as possible during a continuing COVID-19 pandemic. If spectators start to congregate on SPPS property or space permitted by SPPS, we will have to make the difficult decision to stop playing that day.

We know how much friends and family members like to watch their loved ones play. We started to record and stream some sporting events this fall, and are working on plans to continue doing so this winter. 

Thank you for your support of SPPS and our student athletes and coaches. We will continue to do everything we can to ensure a safe, fun and rewarding winter athletics season.

If you have additional questions, please contact your school’s athletic director.


SPPS TXOJ CAI HAIS TXOG COV NEEG TUAJ SAIB KEV UA KIS LAS RAU LUB CAIJ NTUJ NO

Xees Phos Tsoom Fwv Tsev Kawm Ntawv (SPPS) txaus siab muaj kev ua kis las txuas ntxiv rau lub caij ntuj no raws nraim li kev qhia tshiab los ntawm Minnesota State High School League (MSHSL). Lub caij thaum SPPS cov tub ntxhais nyob hauv tsev kawm ntawv los sis kawm ib nrab tom tsev kawm ntawv thiab ib nrab hauv tsev, SPPS muaj kev ua kis las rau cov tub ntxhais kawm ntawv koom raws li lawv yeem kom lawv muaj kev ua ub no nrog lawv cov phooj ywg thiab cov kws qhia kis las. Qhov kev ua kis las no yuav tau ua raws li tej qauv qhia kom nyob sib nrug deb kom muaj kev noj qab nyob zoo thiab kev nyab xeeb.

Vim hais tias cov lus qhia hauv lub xeev no tseem yuav hloov ntxiv, peb ua tsaug uas nej to taub, hloov yooj yim, thiab mloog tej kev hloov uas tej zaum tseem yuav tshwm sim rau lub caij ntuj no uas muaj ua kis las no.

Kev noj qab nyob zoo thiab kev nyab xeeb ntawm peb cov kis las thiab cov neeg ua hauj lwm yog qhov tseem ceeb heev rau peb. Peb thiaj tau tsim ib co kev npaj ua kis las uas txhua pab kis las yuav tsum tau ua raws. Ib feem ntawm qhov kev npaj no yog yuav tsis pub cov neeg uas tuaj saib kev ua kis las tuaj koom thaum muaj kev xyaum los sis kev sib tw kis las rau thaum lub caij ntuj no.

Qhov kev txiav txim siab no tsis yog ib qho yooj yim, tab sis nws tsim nyog yuav tau ua kom peb cov tub ntxhais kawm ntawv thiab cov neeg ua hauj lwm muaj kev nyab xeeb ntau li ntau tau thaum tseem muaj phaum mob COVID-19 thoob ntiaj teb li no. Yog tias cov neeg uas tuaj saib pib sib sau rau ntawm SPPS tej chaw los sis tej chaw uas tau kev tso cai los ntawm SPPS, peb yuav tau txiav txim siab tso tseg txoj kev ua kis las rau hnub ntawd.

Peb yeej paub tias cov phooj ywg thiab tsev neeg nyiam saib cov neeg uas lawv hlub ua kis las npaum li cas. Lub caij nplooj zeeg no peb thiaj tau thaij cov rooj ua kis las tso tawm kom sawv daws tau saib, thiab peb tab tom npaj yuav ua li no txuas ntxiv rau lub caij ntuj no nov.

Ua tsaug uas nej pab txhawb SPPS thiab peb cov kis las thiab cov kws qhia. Peb yuav ua txhua yam li ua tau los pab kom kev ua kis las rau lub caij ntuj no nov muaj kev nyab xeeb, lom zem thiab muaj txiaj ntsig zoo.

Yog hais tias nej muaj lus xav nug ntxiv, thov tiv tauj tus neeg saib xyuas kev ua kis las hauv nej lub tsev kawm ntawv.


PÓLIZA DE ESPECTADORES DE DEPORTES DE INVIERNO EN SPPS 

Las Escuelas Públicas de Saint Paul (SPPS) se complace en continuar ofreciendo deportes este invierno, siguiendo las pautas más recientes de la Liga de Escuelas Secundarias del Estado de Minnesota (MSHSL). Mientras los estudiantes de SPPS están en aprendizaje a distancia o híbrido, la participación voluntaria en deportes les permite interactuar con sus compañeros y entrenadores mientras observan el distanciamiento social y otras medidas de salud y seguridad.

A medida que las pautas continúan cambiando a nivel estatal, agradecemos su comprensión, flexibilidad y atención a cualquier cambio que pueda ocurrir durante la temporada de deportes de invierno.

SPPS se toma muy en serio la salud y seguridad de nuestros atletas y empleados. Hemos desarrollado un plan integral de preparación deportiva que todos los equipos están siguiendo. Como parte de este plan, hemos tomado la decisión de continuar sin permitir espectadores en ninguna práctica o competencia este invierno.

Esta decisión no se tomó a la ligera, pero es necesaria para mantener a nuestros estudiantes y empleados lo más seguros posible mientras continúa la pandemia de COVID-19. Si los espectadores comienzan a congregarse en la propiedad de SPPS o en el espacio permitido por SPPS, tendremos que tomar la difícil decisión de dejar de jugar ese día.

Sabemos cuánto les gusta a los amigos y familiares ver jugar a sus seres queridos. Comenzamos a grabar y transmitir algunos eventos deportivos este otoño y estamos trabajando en planes para continuar haciéndolo este invierno.

Gracias por apoyar a SPPS y a nuestros estudiantes atletas y entrenadores. Continuaremos haciendo todo lo posible para garantizar una temporada de deportes de invierno segura, divertida y gratificante.

Si tiene preguntas adicionales, comuníquese con el director deportivo de su escuela.


SHARCIGA DAAWADAYAASHA CIYAARAHA JIILAALKA EE SPPS

Degmada Saint Paul Public Schools (SPPS) waxay ku faraxsan tahay inay sii waddo barnaamijka ciyaaraha jiilaalkan annagoo raacayno tilmaamaha u dambeeyay ee ururka dugsiyada sare ee Minnesota: Minnesota State High School League (MSHSL). Inta ay ardayda SPPS ku jirto waxbarashada durugsan ama midda isku dhafka ah, inay si khiyaarkooda ah uga qeyb galaan barnaamijka ciyaaraha waxay u oggolaaneysaa inay arkaan oo la mucaamalaan ardayda kale iyo tababarahooda iyagoo dhanka kalena ilaalinaya kala fogaanshaha dadka iyo tallaabooyinka lagu sugayo caafimaadka.

Maadaama ay tilmaamayaashu isbeddelayaan heer gobol, waxaynu idinkaga mahadnaqaynaa fahankiinna, dabacsanaantiinna, iyo ka warhayntiinna wixii isbeddel ah ee ku soo kordho ciyaaraha bilaha jiilaalka. 

Degmada SPPS waxaa dhab ka ah sugidda caafimaadka iyo bed-qabka ciyaartooydeenna iyo shaqaalaheennaba. Waxaynu diyaarinnay qorshe diyaar-garow oo ciyaaraha ah kaas oo ay dhammaan kooxuhu raacayaan. Qeyb ahaan qorshahan, waxaynu gaarnay go’aanka ah in la sii wado go’aankii ahaa in daawadayaal aan loo oggolaan goobaha ay ka dhacayaan tababarada ama tartannada ciyaaraha jiilaalkan.

Go’aankan si sahlan laguma qaadan, laakiin wuxuu muhiim u yahay bed-qabka ardaydeenna iyo shaqaalaheenna intii macquul ah inta lagu jiro saf-marka COVID-19. Haddii ay daawadayaashu soo buuxiyaan goob ama dhisme ay leedahay degmada SPPS ama goob ay degmadu fasaxday, waxaynu qaadan doonnaa go’aan qaraar leh oo ah in aynu joojinno ciyaarta maalintaas.

Waan ognahay in saaxiibbada iyo qoyskuba ay jecel yihiin inay daawadaan ciyaaryahankooda oo ciyaaraya. Waxaynu deyrtan billawnay inaynu duubno oo aan online ahaan u soo deyno dhacdooyinka ciyaaraha, waxaana inoo qorsheysan inaynu sidaas sii wadno jiilaalkan. 

Waad ku mahadsan tahay taageeraada aad u heysid SPPS iyo ardaydeenna ciyaartooyda ah iyo tababarayaasha. Waxaynu sii wadaynaa sameynta wax walba aynu sameyn karno si loo xaqiijiyo ciyaaraha bilaha jiilaalka oo noqdo kuwo leh bed-qab iyo madadaallo.

Haddii aad su’aalo qabtid, fadlan la xiriir xafiiska agaasimaha ciyaartooyda ee iskoolkaaga.


Karen (PDF)