Return to Headlines

VIDEO: SPPS Family Forum - March 10, 2021

Dear SPPS Secondary Families:

Last week, Saint Paul Public Schools shared more details about in-person and virtual learning for secondary students beginning Wednesday, April 14. This message included the March 11 deadline to enroll in virtual learning for the rest of the school year. 

6-12th grade students who wish to stay in distance learning for the remainder of the school year must enroll in virtual learning by Thursday, March 11. Enrollments made before March 3 will NOT carry over; every student who wants to remain in virtual learning MUST enroll. All students who are not enrolled in virtual learning will be scheduled for in-person instruction when it begins on April 14. 

Virtual Meetings This Week

Superintendent Joe Gothard and other Saint Paul Public Schools leaders answered questions from families in a live online forum. Watch a replay of the forum below. Answers to additional questions that were not answered during the forum are available in the Family Forum Q&A (PDF).

In addition, secondary schools are holding information sessions this week to help families make the best decision for their students. Please look for an invitation from your secondary student’s school.


Hnub kawg rau kev teev npe kawm rau qhov nyob hauv tsev kawm online (Virtual Learning) thiab kev sib ntsib rau tsev neeg

Nyob zoo txog cov tsev neeg muaj me nyuam kawm rau theem ob (qib 6-12):

Lub lim tiam dhau los, Xees Phos Tsoom Fwv Tsev Kawm Ntawv tau qhia ntxiv los rau nej txog kev rov qab mus kawm rau tom tsev kawm ntawv thiab nyob hauv tsev kawm online rau cov tub ntxhais kawm ntawv hauv theem ob pib Wednesday, lub Plaub Hlis tim 14. Cov lus no kuj qhia txog hnub kawg rau kev teev npe rau qhov uas nyob hauv tsev kawm online los sis virtual learning mus kom tas xyoo no thiab, uas yog lub Plaub Hlis tim 11.

Cov tub ntxhais kawm qib 6-12 uas xav nyob hauv tsev kawm mus kom tas xyoo no mas yuav tsum tau teev npe kawm rau qhov nyob hauv tsev kawm online los sis virtual learning tsis pub dhau hnub Thursday, lub Peb Hlis tim 11. Kev teev npe ua ntej lub Peb Hlis tim 3 mas peb tsis siv lawm; txhua txhia tus tub ntxhais kawm ntawv uas xav nyob hauv tsev kawm online mus kom tas xyoo no mas YUAV TSUM TAU ROV QAB TEEV NPE DUA. Txhua tus tub ntxhais kawm ntawv uas tsis teev npe kawm rau qhov nyob hauv tsev kawm online (virtual learning) mas yuav tsum tau mus kawm rau tom tsev kawm ntawv thaum pib rau lub Plaub Hlis tim 14.

Kev Sib Ntsib Online Lub Lim Tiam No

Tuam Thawj Xib Fwb Joe Gothard thiab ib txhia thawj coj hauv Xees Phos Tsoom Fwv Tsev Kawm Ntawv yuav tshwm ntsej muag teb cov tsev neeg cov lus nug online rau hnub Wednesday, lub Peb Hlis tim 10, thaum 5-6 p.m. Thov nej mus koom. Peb tos txais txhua yam lus nug ntawm cov tsev neeg ntsig txog peb cov tsev kawm ntawv theem ob (qib 6-12). Nkag ntawm txoj kab no mus koomhttps://spps.eduvision.tv/LiveEvents

Ntxiv qhov nov, cov tsev kawm ntawv theem ob (qib 6-12) yuav muaj cov rooj sib ntsib qhia txog kev kawm ntawv lub lim tiam no los pab kom cov tsev neeg paub txiav txim siab xaiv qhov zoo tshaj rau lawv cov me nyuam. Thov npaj siab tos ntawv caw los ntawm nej tus me nyuam uas kawm hauv theem ob lub tsev kawm ntawv.


Plazo de Inscripción para Aprendizaje Virtual y Reuniones Para las Familias Esta Semana

Estimadas familias de secundaria:

La semana pasada, las Escuelas Públicas de Saint Paul compartieron más detalles sobre el aprendizaje virtual y en persona para los estudiantes de secundaria a partir del miércoles 14 de abril. Este mensaje incluía la fecha límite del 11 de marzo para inscribirse en el aprendizaje virtual para el resto del año escolar.

Los estudiantes de 6 a 12 grado que deseen permanecer en el aprendizaje a distancia durante el resto del año escolar, deben inscribirse en el aprendizaje virtual antes del jueves 11 de marzo. Las inscripciones realizadas antes del 3 de marzo NO se transferirán; todo estudiante que quiera permanecer en el aprendizaje virtual DEBE inscribirse.

Las escuelas están llevando a cabo sesiones de información esta semana para ayudar a las familias a tomar la mejor decisión para sus estudiantes. A todos los estudiantes que no estén inscritos en el aprendizaje virtual, se les programará instrucción en persona comenzando el 14 de abril.

Reuniones Virtuales Esta Semana

Únase al Superintendente Joe Gothard y otros líderes de las Escuelas Públicas de Saint Paul mientras responden las preguntas de las familias en un foro en línea en vivo. El evento está programado para el miércoles 10 de marzo de 5 a 6 p.m. Todas las preguntas de las familias son bienvenidas, con un enfoque en preguntas relacionadas con nuestras escuelas secundarias. Únase a la reunión aquí: https://spps.eduvision.tv/LiveEvents

Además, las escuelas secundarias están llevando a cabo sesiones informativas esta semana para ayudar a las familias a tomar la mejor decisión para sus estudiantes. Busque una invitación de la escuela de su estudiante secundario.


Wakhtiga kama Dambaysta ah ee Codsiga Waxbarashada Virtual Learning iyo Kulamada Qoyska ee Toddobaadkan

Qoysaska Dugsiyada Sare ee SPPS:

Toddobaadkii hore, degmada Saint Paul Public Schools waxay idinla wadaagtay faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan waxbarashada qof ahaanta iskoolka la imanayo iyo midda khadka intarnet-ka ee ardayda dugsiyada sare u billaabaneysa Arbacada, April 14. Farriintaan waxaa la socotay taariikhda kama dambeysta ah ee March 11 oo ah marka la isku qori karo waxbarashada khadka intarnetka inta ka hartay sannad-dugsiyeedka. 

Ardayda dhigata fasallada 6-12 ee rabta inay sii wataan waxbarashada durugsan ilaa inta ka harsan sannad-dugsiyeedka waa inay isku qoraan waxbarashada online-ka ah ugu dambeyn Khamiista, March 11. Diiwaangelinta la sameeyay ka hor March 3 LAMA TIXGELIN doono; arday kasta oo raba inuu ku sii jiro waxbarashada online-ka ah WAA INUU isqoro. Dhammaan ardayda aan isku qorin waxbarashada online-ka ah waxaa loo qorsheyn doonaa inay galaan waxbarashada qof ahaanta iskoolka la imanayo markay billaabato April 14. 

Kulamo Khadka Intarnetka ah ee Toddobaadkan

Fadlan ku soo biir Isu Duwaha Guud Joe Gothard iyo hoggaamiyeyaasha kale ee Saint Paul Public Schools iyagoo uga jawaabaya su'aalaha qoysaska kulan toos oo online ah. Munaasabadda kulankan waxaa loo qorsheeyay Arbaco, March 10, laga billaabo 5 ilaa 6 galabnimo. Dhammaan su'aalaha ka imanaya qoysaska waa la soo dhaweynayaa, iyadoo diiradda la saarayo su'aalaha la xiriira dugsiyadeenna sare. Halkan kaga soo biir kulanka: https://spps.eduvision.tv/LiveEvents

Intaa waxaa sii dheer, dugsiyada sare waxay qoysaska u qabanayaan kulanno xog-bixineed todobaadkan si qoysaska looga caawiyo inay qaataa go'aanka u wanaagsan ardaydooda. Fadlan la soco martiqaad ka imaan doono dugsiga sare ee ardaygaaga.


Karen (PDF)