Return to Headlines

Spring Break Meal Update - April 5-9

Friday, April 2: If you are registered to pick up meals at your school on Fridays, meal box pickup will be open this Friday, April 2. Home delivery will also be operating on Friday, with one meal box per child registered.

School meal box pickup locations will be closed during spring break, April 5-9. In addition, there will be no home deliveries on Friday, April 9. The following community locations will have meal boxes available for families to pick up during that week:

Tuesday, April 6, 1-3 p.m.

 • Conway Recreation Center (2090 Conway St)

Tuesday and Thursday, April 6 & 8, 2-4 p.m.

 • El Rio Vista Community Center (179 Robie St E)
 • McDonough Recreation Center (1544 Timberlake Rd)
 • Palace Recreation Center (781 Palace Ave)

Wednesday, April 7, 2-4 p.m.

 • Hallie Q Brown Center (270 N Kent St)

Wednesday and Friday, April 7 & 9, 2-4 p.m.

 • Arlington Hills Community Center (1200 Payne Ave)
 • Rice Recreation Center (1021 Marion St)
 • Dunning Recreation Center (1221 Marshall Ave)

Los lugares para recoger las cajas de comida de la escuela estarán cerrados durante las vacaciones de primavera, del 5 al 9 de abril. Además, no habrá entregas a domicilio el viernes 9 de abril.

Las siguientes ubicaciones de la comunidad tendrán cajas de comida disponibles para que las familias las recojan durante esa semana:

Martes 6 de abril, 1-3 p.m.

 • Conway Recreation Center (2090 Conway St)

Martes y jueves 6 y 8 de abril, de 2 a 4 p.m.

 • El Rio Vista Community Center (179 Robie St E)
 • McDonough Recreation Center (1544 Timberlake Rd)
 • Palace Recreation Center (781 Palace Ave)

Miércoles 7 de abril, de 2 a 4 p.m.

 • Hallie Q Brown (270 N Kent St)

Miércoles y viernes 7 y 9 de abril, de 2 a 4 p.m.

 • Arlington Hills Community Center (1200 Payne Ave)
 • Rice Recreation Center (1021 Marion St)
 • Dunning Recreation Center (1221 Marshall Ave)

Cov chaw mus nqa tsev kawm ntawv cov thawv zaub mov noj yuav kaw thaum so rau lub caij nplooj hlav, uas yog lub Plaub Hlis tim 5 txog 9. Tsis tas li ntawd, yuav tsis muaj thauj zaub mov tuaj rau ntawm tsev rau hnub Friday, lub Plaub Hlis tim 9.

Cov chaw hauv zej zog xws li nram qab no yuav muaj cov thawv zaub mov rau cov tsev neeg mus nqa los noj nyob rau lub lim tiam ntawd:

Tuesday thiab Wednesday, lub Plaub Hlis tim 6-7, 3-5 p.m.

 • Conway Recreation Center (2090 Conway St)

Tuesday thiab Thursday, lub Plaub Hlis tim 6 & 8, 2-4 p.m.

 • El Rio Vista Community Center (179 Robie St E)
 • McDonough Recreation Center (1544 Timberlake Rd)
 • Palace Recreation Center (781 Palace Ave)

Wednesday thiab Friday, lub Plaub Hlis tim 7 & 9, 2-4 p.m.

 • Arlington Hills Community Center (1200 Payne Ave)
 • Rice Recreation Center (1021 Marion St)
 • Dunning Recreation Center (1221 Marshall Ave)

Goobaha laga qaato cuntada baakadeysan ee iskoolka waa la xiri doonaa xilliga Fasaxa Guga, April 5-9. Sidoo kale cunto guriga lama keeni doono Jimcaha, April 9.

Goobahan hoose ee bulshada waxaa laga heli doonaa cunto baakadeysan oo toddobaadkaas la qaadan karo.

Talaado April 6, 1-3 p.m.

 • Conway Recreation Center (2090 Conway St)

Talaado, April 6 iyo Khamiis, April 8, 2-4 p.m.

 • El Rio Vista Community Center (179 Robie St E)
 • McDonough Recreation Center (1544 Timberlake Rd)
 • Palace Recreation Center (781 Palace Ave)

Arbaco, April 7,  2-4 p.m.

 • Hallie Q Brown (270 N Kent St)

Arbaco, April 7 iyo Jimce, April 9, 2-4p.m.

 • Arlington Hills Community Center (1200 Payne Ave)
 • Rice Recreation Center (1021 Marion St)
 • Dunning Recreation Center (1221 Marshall Ave)

Karen (See PDF)