Return to Headlines

SPPS Guidance on Prom, Field Trips and Events

Dear Saint Paul Public School Families,

We are excited to have many of our high school students back in school and participating in extracurricular activities in person. As we enter the season of year-end celebrations at Saint Paul Public Schools (SPPS), we have had to make some difficult decisions regarding prom, field trips and other events that typically take place this time of year.

Due to the complexity of ensuring safety while hosting multiple large events during a continuing COVID-19 pandemic, SPPS high schools will not be hosting ​in-person prom, honors nights or scheduling field trips this school year

School-based activities will be allowed; however spectators will not be allowed to attend in person for indoor events. These events may be live streamed by the school. To learn about what events will happen at your school, please contact your school’s principal.

School leadership may move indoor activities and events outside if possible. All outdoor school-based activities must follow SPPS safety protocols for outside activities, which follow the outdoor guidelines established by the Minnesota State High School League.

SPPS is allowing a senior celebration this spring during the school day. These senior celebration events will be organized by each school, but no guests, parents or volunteers will be allowed.

Mask wearing will be required with social distancing enforced for students and staff. Please look for more information about senior celebrations in the coming weeks.

Thank you.

 


 

Estimadas familias de las Escuelas Públicas de Saint Paul, 

Estamos emocionados de tener a muchos de nuestros estudiantes de secundaria nuevamente en la escuela y que  participen en actividades extracurriculares en persona. Al entrar en la temporada de celebraciones de fin de año en las Escuelas Públicas de Saint Paul (SPPS), hemos tenido que tomar algunas decisiones difíciles con respecto al baile formal (prom), excursiones y otros eventos que normalmente tienen lugar en esta época del año.

Debido a la complejidad de garantizar la seguridad mientras se organizan múltiples eventos grandes durante la pandemia de COVID-19, las escuelas secundarias de SPPS no realizarán bailes formales, noche de honores o excursiones en persona este año escolar. 

Se permitirán actividades en la escuela; sin embargo, no se permitirá que los espectadores asistan en persona a los eventos bajo techo. La escuela puede transmitir estos eventos en vivo por internet. Para saber qué eventos sucederán en su escuela, comuníquese con el director de su escuela.

Si es posible, los líderes escolares pueden trasladar las actividades y eventos dentro del edificio al aire libre. Todas las actividades escolares al aire libre deben seguir los protocolos de seguridad de SPPS para actividades al aire libre, que siguen las pautas al aire libre establecidas por la Liga de Escuelas Secundarias del Estado de Minnesota.

SPPS está permitiendo una celebración de último año esta primavera durante el día escolar. Estos eventos de celebración para estudiantes de 12 grado serán organizados por cada escuela, pero no se permitirán invitados, padres o voluntarios.

Los estudiantes y empleados deberán usar mascarillas y practicar el distanciamiento social. Usted recibirá más información sobre las celebraciones para los estudiantes de 12 grado en las próximas semanas.

Gracias.

 


 

Nyob zoo txog cov tsev neeg muaj me nyuam kawm ntawv hauv Xees Phos Tsoom Fwv Tsev Kawm Ntawv,  

Peb zoo siab uas peb cov tub ntxhais kawm ntawv hauv theem siab coob leej rov qab tuaj kawm ntawv rau hauv tsev kawm ntawv thiab koom tes rau tej kev kawm tshaj ntxiv lawm. Thaum peb los mus rau lub caij ua kev zoo siab rau xyoo xaus nyob rau hauv Xees Phos Tsoom Fwv Tsev Kawm Ntawv (SPPS), peb tau los txiav txim siab nyuaj rau qee yam hais txog prom, kev tawm mus kawm sab nraud thiab lwm yam rooj koom txoos uas ib txwm muaj nyob rau lub caij no.

Vim ua ntau lub rooj koom txoos rau lub caij muaj tus kab mob COVID-19 thoob ntiaj teb yog ib qho uas yuav nyuaj rau kev saib xyuas kom muaj kev nyab xeeb, SPPS cov tsev kawm ntawv theem siab yuav tsis muaj cov rooj koom txoos tim ntsej tim muag rau sawv daws tuaj koom xws li prom, hmo ua kev zoo siab rau kev kawm tau zoo los sis teem caij tawm mus kawm sab nraud rau xyoo no

Yuav cia muaj tej yam uas muaj ua hauv tsev kawm ntawv; tiam sis yuav tsis pub cov neeg uas tuaj saib tuaj koom tim ntsej tim muag rau tej koom txoos uas ua rau hauv tsev kawm ntawv. Tsev kawm ntawv mam li muab cov koom txoos no tso live rau sawv daws saib. Yog xav paub tias yuav muaj cov rooj koom txoos dab tsi rau hauv nej lub tsev kawm ntawv, thov tiv tauj tus thawj xib fwb hauv nej lub tsev kawm ntawv.

Yog tias ua tau, tsev kawm ntawv cov thawj coj muaj peev xwm coj tau tej uas muaj ua hauv tsev kawm ntawv thiab cov rooj koom txoos coj mus ua rau nraum zoo. Txhua yam uas yuav ua nraum zoo mas yuav tsum ua raws li SPPS cov txheej txheem saib xyuas kev nyab xeeb rau kev ua ub no nraum zoo, uas yog ua raws nraim li cov lus qhia los ntawm Minnesota State High School League.

SPPS yuav pub tsev kawm ntawv muaj ib lub rooj ua kev zoo siab rau cov tub ntxhais kawm rau xyoo xaus nyob rau thaum lub caij nplooj hlav no, rau lub caij kawm ntawv. Cov rooj ua kev zoo siab rau cov tub ntxhais kawm rau xyoo xaus no mas txhua txhia lub tsev kawm ntawv yuav yog cov npaj, tiam sis tsis pub cov neeg sab nraud, cov niam cov ntxiv los sis cov neeg tuaj pab dawb tuaj koom.

Cov tub ntxhais kawm ntawv thiab neeg ua hauj lwm yuav tsum tau looj ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg thiab nyob kom sib nrug. Thov npaj siab tos kev qhia ntxiv txog cov rooj ua kev zoo siab rau cov tub ntxhais uas kawm rau xyoo xaus ob peb lub lim tiam yuav los tom ntej no.

Ua tsaug.

 


 

Qoysaska Mudnaanta leh ee Saint Paul Public School,

Waxaan ku faraxsannahay in qaar badan oo ka mid ah ardaydeenna dugsiyada sare ay dib ugu soo laabteen iskoolka oo ay si shakhsi ah uga qaybgalaan hawlaha ka baxsan manhajka ee dhaco iskoolka ka dib. Maadaama aan gelayno xilligii dabaaldegyada dhammaadka sannadka ee Dugsiyada Dadweynaha ee Saint Paul (SPPS), waxaan go'aanno adag ka gaarnay xafladda prom, safarada gaaban ee waxbarasho, iyo dhacdooyinka kale ee sida caadiga ah xilligan oo kale dhaco.

Maadaama ay tahay arrin cakiran in la sugo bed-qabka ardayda iyadoo isla markaana la qabanayo munaasabado badan oo ballaaran inta lagu gudajiro Cudurka saf-marka ah ee COVID-19, Dugsiyada sare ee SPPS shakhsi ahaan uma martigalin doonaan xafladda prom, habeennada lagu sharfo ardayda tacliinta ku fiican, sidoo kalena ma jiri doono jadwal loo dejinayo safarrada waxbarasho sannad-dugsiyeedkan

Hawlaha ka dhacayo iskoolka waa la oggolaan doonaa; hayeeshee lama oggolaan doono daawadayaal qof ahaan uga soo qeybgalo munaasabadaha lagu qabanayo gudaha iskoolka. Munaasabadahaan iskoolka ayaa si toos ah u soo deyn karo. Si aad u ogaatid nooca munaasabado ee ka dhici doono iskoolkaaga, fadlan la xiriir maamulaha iskoolkaaga.

Haddii ay macquul tahay, hoggaanka iskoolku wuxuu bannaanka ku qaban karaa hawlihii iyo munaasabadihii gudaha ka dhici lahaa. Dhammaan hawlaha iskoolka ee ka dhacayo bannaanka waa inay raacaan baratakoolka bed-qabka ee loo dejiyay hawlaha ka dhaco bannaanka, kuwaas oo raaco hagaha hawlaha ka dhaco bannaanka ee uu dejiyay ururka dugsiyada sare ee Minnesota (Minnesota State High School League).

SPPS waxay oggoshahay dabaaldegga ardayda fasalka 12-aad gugan iyagoo joogo iskoolka oo ay socoto waxbarashada maalinta. Dhacdooyinkan dabaaldegga ardayda fasalka 12-aad waxaa qabanqaabin doono iskool walba, laakiin martida, waaliddiinta ama mutadawiciinta looma oggolaan doono.

Xirashada gafuur-xir ayaa loo baahan doonaa iyadoo la dabaqayo kala fogaanshaha ardayda iyo shaqaalaha. Fadlan filo xog dheeraad ah oo ku saabsan dabaaldegyada ardayda fasalka 12-aad toddobaadyada soo socda.

Mahadsanidiin.

 


 

Karen translation