Return to Headlines

George Floyd, One Year Later

Tomorrow marks the one year anniversary of the murder of George Floyd. I want to acknowledge that not everyone will have the same feelings about this date, and that everyone will process it differently.

Many things have changed during the past year, but sadly, many things have not. We are still seeing discrimination and acts of racism around the world, and right here in our Twin Cities. Our work to create change is just as critical now as it has ever been. 

At Saint Paul Public Schools, we celebrate diversity and consider it to be one of our biggest strengths. Different people, different experiences and different perspectives are all part of the fabric of our SPPS community.  

As educators, we see strength and unlimited potential in all of our young people. The dreams of our students must never be reduced by fear, intimidation, or adults’ unwillingness to stand up for what is right.  

SPPS stands against violence, discrimination and oppression in all forms. We stand with our students, staff and community to heal together as we continue to demand justice.

Below you’ll find a list of resources for you, your students and your families to help all of us reflect, cope, and turn our feelings into positive change.

Please take care of yourselves, and each other.

 

 

In Partnership,

Joe Gothard signature

Superintendent Joe Gothard


Tag kis ces txwm nkaus ib xyoos rau hnub uas George Floyd tau raug tua lawm. Kuv yeej paub tias txhua tus neeg nyias muaj nyias kev xav txog hnub no, thiab sawv daws yuav tsis xav sib xws.

Xyoo dhau los no muaj ntau yam tau hloov lawm, tiam sis tu siab uas tshuav ntau yam tseem tsis tau hloov. Niaj hnub no peb tseem pom muaj kev sib cais thiab kev ntxub ntxaug thoob ntiaj teb, thiab nyob rau hauv Twin Cities. Peb tes hauj lwm los ua kom muaj kev hloov yeej ib txwm tseem ceeb, tshwj xeeb tshaj yog tam sim no.

Nyob rau hauv Saint Paul Public Schools peb tos txais los yog ua kev zoo siab rau txhua haiv neeg thiab suav tias yog qhov peb ua tau zoo tshaj plaws. Cov neeg sib txawv, cov kev sib txawv thiab cov kev xav sib txawv yog txhua feem ntawm peb SPPS lub zej zog.

Raws li yog cov kws qhia ntawv, peb yeej pom lub dag zog thiab peev xwm ntawm tag nrho peb cov tub ntxhais hluas. Cov kev npau suav ntawm peb cov tub ntxhais kawm ntawv yuav tsum tsis txhob raug txo los ntawm txoj kev ntshai, kev hem, los sis qhov uas cov laus tsis kam tawm tsam los yog txhawb kom muaj qhov uas yog.

SPPS sawv tawm tsam kev ua nruj ua tsiv, kev ntxub ntxaug thiab txhua hom kev tsim txom. Peb sawv nres nroos nrog peb cov tub ntxhais kawm ntawv, cov neeg ua hauj lwm thiab lub zej zog los ua kom muaj kev zoo siab kaj siab ua ke thiab ua kom muaj kev ncaj ncees.

Hauv qab no yog ib co kev pab rau koj, koj cov me nyuam thiab koj tsev neeg. Nws yuav pab kom peb txhua tus muaj txoj kev xav, tiv taus, thiab tig peb txoj kev xav mus rau qhov zoo.

Thov saib xyuas koj tus kheej thiab koj tsev neeg.

 

 


Mañana se cumple el primer aniversario del asesinato de George Floyd. Quiero reconocer que no todos tendrán los mismos sentimientos sobre esta fecha y que todos la procesarán de manera diferente.

Muchas cosas han cambiado durante este último año, pero lamentablemente muchas cosas no. Seguimos viendo discriminación y actos de racismo en todo el mundo y aquí mismo en nuestras Ciudades Gemelas. Nuestro trabajo para generar cambios es tan crítico ahora como siempre.

En las Escuelas Públicas de Saint Paul, celebramos la diversidad y la consideramos una de nuestras mayores fortalezas. Diferentes personas, diferentes experiencias y diferentes perspectivas son parte de nuestra comunidad de SPPS.

Como educadores, vemos fuerza y ​​un potencial ilimitado en todos nuestros jóvenes. Los sueños de nuestros estudiantes nunca deben verse reducidos por el miedo, la intimidación o la falta de voluntad de los adultos para defender lo que es correcto.

SPPS se opone a la violencia, la discriminación y la opresión en todas sus formas. Apoyamos a nuestros estudiantes, empleados y comunidad para sanar juntos mientras continuamos exigiendo justicia.

A continuación, encontrará una lista de recursos para usted, sus estudiantes y sus familias para ayudarnos a todos a reflexionar, afrontar y convertir nuestros sentimientos en un cambio positivo.

Por favor, cuídense y cuiden de los demás.

 

 


Berri waxaa buuxsamayso sannadguuradii koowaad ee dilkii George Floyd. Waxaan rabaa inaan qiro in dadkoo dhan aysan dareen isku mid ah u laheyn taariikhdan, iyo in qof walba uu arrinkan si kala duwan ula fal geli doono.

Waxyaabo badan ayaa isbeddalay sannadkii la soo dhaafay, laakiin nasiib darro, waxyaabo badan isma beddelin. Weli waxaan ku aragnaa midabtakoor iyo falal cunsuriyad adduunka oo dhan, iyo isla magaalooyinkannaga Mataanaha ah. Hawsha inoo taallo ee lagu abuurayo isbeddel waa mid hadda muhiim ah sidii ay waligeedba ahayd. 

Dugsiyada Dadweynaha ee Saint Paul ahaan, waxaan u dabaaldegnaa kala duwanaanshaha oo waxaan u aragnaa inay tahay mid ka mid ah awooddayada ugu waaweyn. Dad kala duwan, waaya aragnimo kala duwan iyo aragtiyo kala geddisan dhammaantood waa qayb ka mid ah waxyaabaha ay ka kooban yihiin bulshadeenna SPPS.  

Barayaal ahaan, waxaan dhammaan da'yarteenna ku aragnaa awood iyo karti guul oo aan xaddidneyn. Riyooyinka ardaydeena waa in aan weligood hoos loo dhigin iyadoo la adeegsanayo cabsi, cabsi gelin, ama diidmada dadka waaweyn ee ku aaddan in ay u istaagaan waxa saxda ah.  

Dugsiyada Dadweynaha ee SPPS waxay ka soo horjeedaan rabshadaha, midabtakoorka iyo cabburinta nooc kasta ha ahaadeene. Waxaan garab taagannahay ardaydeenna, shaqaalaheenna iyo bulshada si aan u wada bogsanno annagoo sii wadayno inaan dalbanno caddaalad.

Hoos waxaad ka heleysaa xogo taxan oo anfacayo adiga, ardaydaada iyo qoysaskiinnaba xogahaas oo naga caawinayo dhammaanteen inaan ka fikirno, soo kabanno, oo aan dareenkeenna u beddelno isbeddel wanaagsan.

Fadlan daryeela naftiinna, oo midba midka kale ha daryeelo.

 

 


Karen (See PDF)