Return to Headlines

All Saint Paul Public Schools Are Canceled Due to Hot Weather

In the best interest of the health and safety of our students and staff, all Saint Paul Public Schools will be closed for the rest of the school year, due to the hot weather. 

Students will not switch to distance learning for these days; however, they will be able to turn in assignments. This also means students currently enrolled in virtual learning will not have class after today, June 8.

Our buildings will remain open this week and on Monday, June 14, for students to pick up and drop off materials. School staff will be at buildings to receive assignments and complete end-of-year procedures.

Athletics, performances, activities and graduation ceremonies will continue as planned. Schools will provide more information where applicable.

Meal boxes will be available for pick up at schools. See pickup times and locations here. Families that were scheduled for meal delivery this Friday will receive delivery as normal.  

Current Discovery Club families will have care available at Rondo, Horace Mann and Expo on June 9-11.  Families must register for the care needed through their online account HERE

We are very sorry to have to end the school year in this way. We know how much students and staff look forward to this time of year. This is not how any of us wanted this school year to end. We know our families and staff have been through so much and appreciate all of your support this year.

A map of cooling centers and hot weather precautions are available on the Ramsey County website.


Español
NOTICIA: Todas las Escuelas Públicas de Saint Paul Están Canceladas Debido al Clima Caluroso

Estimada comunidad de las Escuelas Públicas de Saint Paul, 

Por la salud y seguridad de nuestros estudiantes y empleados, todas las Escuelas Públicas de Saint Paul estarán cerradas por el resto del año escolar debido al clima caluroso.

Los estudiantes no cambiarán al aprendizaje a distancia durante estos días; sin embargo, podrán entregar sus trabajos escolares. Esto también significa que los estudiantes actualmente matriculados en aprendizaje virtual no tendrán clases después del 8 de junio. 

Nuestros edificios permanecerán abiertos esta semana y el lunes 14 de junio para que los estudiantes puedan recoger y dejar materiales. Los empleados de la escuela estarán en los edificios para recibir trabajos y completar los procedimientos de fin de año.

Todas las ceremonias deportivas y de graduación continuarán según lo planeado. Las escuelas proporcionarán más información si es necesario. 

Las cajas de comida estarán disponibles para recoger en las escuelas. Vea los horarios y lugares de recogida aquí. Las familias que estaban programadas para la entrega de comida este viernes recibirán la entrega normalmente.

Las actuales familias de Discovery Club tendrán cuidado disponible en Rondo, Horace Mann y Expo del 9 al 11 de junio. Las familias deben registrarse para recibir la atención que necesitan a través de su cuenta en línea AQUÍ.

Lamentamos mucho tener que terminar el año escolar de esta manera. Sabemos cuánto esperan los estudiantes y empleados esta época del año. No es así como ninguno de nosotros quería que terminara este año escolar. Sabemos que nuestras familias y empleados han pasado por mucho y agradecemos todo su apoyo este año.

Un mapa de los centros de enfriamiento y las precauciones por clima caluroso está disponible en el sitio web del condado de Ramsey.


Hmoob
XOV TSHIAB: Tag nrho cov tsev kawm ntawv tsoom fwv hauv Saint Paul kaw lawm vim yuav kub heev

Nyob zoo txog cov tsev neeg muaj me nyuam kawm ntawv hauv Xees Phos Tsoom Fwv Tsev Kawm Ntawv,

Vim hais tias txoj kev noj qab nyob zoo thiab kev nyab xeeb ntawm peb cov tub ntxhais kawm ntawv thiab cov neeg ua hauj lwm tseem ceeb heev, peb yuav muab tag nrho peb cov tsev kawm ntawv kaw mus kom tag xyoo, vim yuav kub heev.

Cov tub ntxhais kawm ntawv yuav tsis hloov mus nyob hauv tsev kawm rau cov hnub no; tiam sis, lawv muaj peev xwm yuav ua tau lawv cov ntaub ntawv xa mus. Qhov nov txhais tau tias cov tub ntxhais uas tab tom kawm ntawv hauv tsev los yuav tsis muaj kawm ntawv tom qab hnub no thiab (lub 6 Hli tim 8).

Peb cov tsev kawm ntawv yuav qhib mus kom txog rau hnub Monday, lub 6 Hli tim 14, kom cov tub ntxhais kawm ntawv mus nqa thiab xa tau khoom mus rau tom tsev kawm ntawv. Cov neeg ua hauj lwm yuav nyob tom tsev kawm ntawv txais tub ntxhais kawm ntawv tej ntaub ntawv thiab lis kom tiav cov txheej txheem rau xyoo xaus. 

Txhua yam kev ua kis las thiab kev ua koob tsheej tiav ntawv mas yuav muaj li qub raws li twb tau npaj tseg lawd. Cov tsev kawm ntawv mam li hais los qhia rau nej ntxiv raws li tsim nyog.

Peb yuav muaj cov thawv zaub mov rau cov tsev neeg mus nqa ntawm tsev kawm ntawv. Mus saib hauv nov kom paub cov sij hawm thiab chaw mus nqa zaub mov. Cov tsev neeg uas tsev kawm ntawv twb teem tias yuav thauj zaub mov tuaj rau ntawm tsev hnub Friday ces yuav muaj thauj tuaj li qub. 

Cov tsev neeg uas tam sim no muaj me nyuam nyob rau qhov khoos kas Discovery Club mas yuav tau txais kev zov me nyuam rau cov hnub tsis muaj kawm ntawv nyob rau hauv Rondo, Horace Mann, thiab Expo thaum lub 6 Hli tim 9 txog 6 Hli tim 11. Cov tsev neeg yuav tsum mus rau hauv lawv tus account es teev npe rau qhov kev pab uas lawv xav tau nyob rau ntawm nov HERE.

Peb thov txim uas yuav tau xaus xyoo kawm ntawv nov li no. Peb paub tias cov tub ntxhais kawm ntawv thiab cov neeg ua hauj lwm yeej cia siab ntsoov rau lub caij no xwb. Peb txhua tus yeej tsis xav kom xaus xyoo kawm ntawv nov li no kiag. Peb paub tias peb cov tsev neeg thiab cov neeg ua hauj lwm yeej tau ntsib ntau yam kev cov nyom thiab peb ua nej sawv daws tsaug rau nej txoj kev txhawb nqa xyoo no.

Muaj daim ntawv qhia txog cov chaw uas muaj cua txias thiab kev ceev faj thaum huab cua sov heev nyob rau hauv Ramsey County qhov website.


Soomaali
Ogeysiis:​ Dhammaan Dugsiyada Dadweynaha ee Saint Paul ​Waa la Baajiyay Cimilada oo Kulul Awgeed

Bulshada Mudnaanta leh ee Saint Paul Public Schools,

Iyadoo la eegayo danta ugu wanaagsan ee caafimaadka iyo bedqabka ardaydeenna iyo shaqaalaheenna, dhammaan Dugsiyada Dadweynaha ee Saint Paul waa la xiri doonaa inta ka dhiman sannad dugsiyeedka, sababtoo ah cimilada kulul. 

Ardayda maalmahaan uma wareegi doonaan waxbarashada durugsan; hase yeeshee, ardaydu waxay sameyn karaan inay soo diraan shaqadooda guri. Tan macnaheedu waa in ardayda hadda dhigato iskoolka waxbarashada online-ka ah (virtual) iskool uma jiro maanta ka dib oo ah June 8.

Dhismayaashayadu way sii furnaan doonaan ilaa Isniinta, June 14, si ay ardaydu u soo qaadato ama u keento wixii alaab ah. Shaqaalaha dugsigu waxay joogi doonaan dhismayaasha si ay u guddoomaan shaqada guri ee ardayda iyo dhammeystirka soo celinta alaabta ee dhammaadka sannadka.

Dhamaan ciyaaraha fudud, bandhigyada, hawlaha kale, iyo xafladaha qalin jabinta waxay u socon doonaan sidii loogu talagalay. Iskoollada ayaa xog dheeraad ah bixin doono meesha quseysa.

Cuntada baakadeysan ayaa la heli doonaa iyadoo laga qaadan karo dugsiyada.  Halkan ka eeg goobaha qaadashada iyo waqtiyada cuntada. Qoysaskii jadwalka ay ugu jirtay in Jimcahaan cunno loo keeno sidoodii ayay weli u heli doonaan cuntada.  

Qoysaska hadda ku jiro Discovery Club waxay heli doonaan daryeel caruur maalinta uusan iskoolku jirin kaasoo laga heli karo Rondo, Horace Mann, iyo Expo June 9 - June 11.  Qoysasku waa inay daryeelka ay u baahan yihiin ka diiwaangeliyaan akoonkooda internetka HALKAN

Aad iyo aad ayaan uga xunnahay in sannad-dugsiyeedka sidan ku dhammeyno. Waan ognahay sida ay ardayda iyo shaqaaluhu u xiiseeyaan xilligan sannadka. Tani ma ahan sida qof walba oo naga mid ah uu doonayey inuu sannad dugsiyeedkan ku dhammaado. Waan ognahay qoysaskeena iyo shaqaalaheenna in badan in ay soo mareen oo aan qadarinayno dhammaan taageeradiinna sanadkan.

Khariirad muujineysa meelaha qabow iyo sida looga taxaddaro cimilada kuleylka ah waxaad ka heli kartaa bogga Ramsey County.


Karen