Return to Headlines

SPPS Back to School Update - August 5, 2021

Dear Saint Paul Public Schools Community,

As the 2021-22 school year approaches, we know you have a lot of questions about what the COVID-19 protocols will be at Saint Paul Public Schools (SPPS). Please know that we are carefully monitoring the latest guidance from the Centers for Disease Control (CDC) and Minnesota Department of Health (MDH) about masking and other health and safety recommendations for schools this fall. 

Without a state mandate, it is up to each school district to make decisions based on what is best for their students, staff and families. Superintendent Joe Gothard will introduce a resolution requiring masks for all children ages 2 and older, staff and visitors at the Committee of the Board meeting on Tuesday, August 10, to be voted on during the regularly scheduled Board of Education meeting on Tuesday, August 17. Public comment for the August 17 meeting will begin at 5:30 p.m.

You will be informed of the decision regarding masks as soon as it is made. Other health protocols and back-to-school information will be shared in the weeks leading up to the first day of school (September 9 for grades 1-12 and September 13 for Pre-K and kindergarten).

If you haven't already, please consider getting the COVID-19 vaccine if you are eligible. Three SPPS schools are hosting COVID-19 vaccine clinics that are open to students and their family members, as well as anyone in the community who needs a vaccine. For more information, visit spps.org/covidvaccine.

Thank you.


Español: Noticias Sobre el Regreso a Clases SPPS - 5 de agosto, 2021

Estimada comunidad de las Escuelas Públicas de Saint Paul, 

A medida que se acerca el año escolar 2021-22, sabemos que ustedes tienen muchas preguntas sobre cuáles serán los protocolos de COVID-19 en las Escuelas Públicas de Saint Paul (SPPS). Por favor sepan que estamos monitoreando cuidadosamente las últimas pautas del Centro de Control de Enfermedades (CDC por su sigla en inglés) y del Departamento de Salud de Minnesota (MDH) sobre el uso de mascarillas, y otras recomendaciones de salud y de seguridad para las escuelas este otoño.

Sin un mandato estatal, depende de cada distrito escolar tomar decisiones basadas en lo que es mejor para sus estudiantes, empleados y familias. El superintendente Joe Gothard presentará una resolución que requiere el uso de mascarillas para todos los niños de 2 años en adelante, empleados y visitas durante la reunión del Comité de la Mesa Directiva de Educación el martes 10 de agosto, y que se votará durante la reunión de la Mesa Directiva de Educación programada regularmente el martes 17 de agosto.  Los comentarios públicos para la reunión del 17 de agosto comenzarán a las 5:30 pm.

Usted será informado respecto al uso de mascarillas apenas se tome la decisión. Se compartirá información sobre otros protocolos de salud e información de regreso a la escuela  en las próximas semanas a medida que nos acercamos al primer día de clases (9 de septiembre para estudiantes entre 1 y 12 grado y 13 de septiembre para estudiantes en Pre-K y kindergarten).

Si aún no lo ha hecho, considere recibir la vacuna de COVID-19 si es que califica. Tres escuelas de SPPS tienen clínicas de vacunación de COVID-19 que están abiertas a los estudiantes y sus familiares, así como a cualquier persona de la comunidad que necesite una vacuna. Para obtener más información, visite spps.org/covidvaccine.

Gracias.


Hmoob: SPPS Qhia Txog Rov Mus Kawm Nawv – Lub Yim Hli Tim 5, 2021

Nyob Zoo Txog Xees Phos Tsoom Fwv Tsev Kawm Ntawv Tsoom Zej Zos,

Xyoo kawm ntawv 2021-22 los yuav txog, peb paub tias nej muaj lus nug ntau txog qhov uas yuav coj li cas rau tus kab mob COVID-19 rau hauv Xees Phos Tsoom Fwv Tsev Kawm Ntawv.  Peb yuav ua tib zoo coj raws li qhov chaw tswj kab mob Centers for Disease Control thiab Minnesota Department of Health cov lus qhia coj hnab looj qhov ncauj qhov ntswg masking thiab lwm seem kev noj qab haus huv health and safety recommendations for schools rau lub caij nplooj zeeg no. 

Lub xeev tsis muaj lus sam fwm li cas, yog li nyob ntawm cov hauv paus tsev kawm ntawv txiav txim siab seb qhov twg yog qhov zoo rau tub ntxhais kawm, neeg hauj lwm thiab cov tsev neeg.   Tuam Thawj Xib Fwb Joe Gothard li mam tawm ib qhov kev pom zoo txog kev coj hnab looj qhov ncauj qhov ntswg rau cov me nyuam uas muaj 2 xyoos rov saud, cov neeg ua hauj lwm thiab cov qhua rau kev sib tham hnub Tuesday, lub Yim Hli tim 10, thiab coj los xaiv rau thaum cov tsav xwm kev sib tham hnub Tuesday, lub Yim Hli tim 17.  Yog leej twg muaj dab tsi hais Public comment rau thaum lub Yim Hli tim 17 ces yuav pib thaum 5:30 p.m.

Peb yuav qhia los rau nej paub txog qhov uas yuav coj hnab looj qhov ncauj qhov ntswg sai sai tom qab uas peb txiav txim siab tas.  Li mam qhia lwm yam thiab yuav coj li cas rau thaum rov tuaj kawm ntawv los rau nej paub ua ntej kiag uas yuav rov mus kawm thawj hnub ntawv (lub Cuaj Hli tim 9 rau qib 1-12 thiab lub Cuaj Hli tim 13 rau cov PreK thiab qib K 

Yog koj tsis tau txhaj tshuaj, thov ua zoo xav txog qhov uas mus txhaj tshuaj rau tus kab mob COVI-19 yog tias lawv kam koj txhaj.  Xees Phos Tsoom Fwv Tsev Kawm Ntawv muaj peb lub tsev kawm ntawv qhib txhaj tshuaj rau tub ntxhais kawm thiab lawv cov tsev neeg thiab lwm tus hauv zej zos uas xav txhaj.  Xav paub ntxiv, mus saib hauv spps.org/covidvaccine.

Ua tsaug.


Soomaali: Warka Cusub ee Dib ugu Noqoshada Iskoollada SPPS - August 5, 2021

Bulshada Mudnaanta leh ee Saint Paul Public Schools,

Maadaama uu soo dhowaaday sannad-dugsiyeedka 2021-22, waxaan ognahay inaad qabtid su'aalo badan oo ku saabsan waxa uu noqon doono borotokoolka COVID-19 ee Saint Paul Public Schools (SPPS). Fadlan ogow inaan si taxaddar leh ula soconno tilmaamaha ugu dambeeyay ee Xarumaha Xakamaynta Cudurrada (CDC) iyo Waaxda Caafimaadka Minnesota (MDH) ee quseeyo gafuur-xirka iyo talooyinka kale ee ku aaddan caafimaadka iyo bedqabka iskoollada dayrtaan. 

Iyadoo aan la helin amar dowladeed, waxay ku xirantahay degmo kasta inay go'aan ka gaarto waxa ugu wanaagsan ardaydooda, shaqaalahooda, iyo qoysaskooda. Isu Duwaha Guud Joe Gothard wuxuu soo bandhigi doonaa qaraar uga baahan gafuur-xir dhammaan carruurta jirta 2 sano iyo ka weyn, shaqaalaha iyo booqdayaasha degmada markii maalinka Talaadada ee August 10 la qabto kulanka Guddiga Gudoonka. Waxaa maalinkaas loo codeyn qaraarka cusub inta lagu jiro kulanka Guddiga Waxbarashada ee caadiyan horey u sii qorsheysnaa Talaadada, August 17. Faallada dadweynaha ee kulanka August 17-ka wuxuu billaaban doonaa 5:30 pm galabnimo

Waa laguu sheegi doonaa go'aanka ku saabsan gafuur-xirka isla durbadiiba markii la gaaro. Borotokoollada kale ee caafimaadka iyo xogta dib-ugu-noqoshada iskoolka ayaynu idinla wadaagi doonnaa toddobaadyada ka horreeya maalinta koowaad ee iskoolka la furayo (oo ah September 9 ee fasallada 1-12 iyo September 13 ee fasallada Pre-K iyo Kindergarten).

Haddii aadan horey u qaadan, fadlan ka feker qaadashada tallaalka COVID-19 haddii aad u-qalantid da' ahaan. Saddex iskool oo SPPS ah ayaa martigelinaya rugaha tallaalka COVID-19 oo u furan ardayda iyo xubnaha qoyskooda, iyo sidoo kale qof kasta oo bulshada ka tirsan oo tallaal u baahan. Wixii xog dheeraad ah, booqo spps.org/covidvaccine.

Mahadsanidiin.


Karen: