Return to Headlines

SPPS Mask Requirement

Dear Saint Paul Public Schools Families,

The Board of Education has voted to require face masks for all teachers, staff, students and visitors (ages 2 and older) in all SPPS buildings, regardless of a person’s vaccine status. This policy will go into effect today, Wednesday, August 18.

SPPS is taking the spread of COVID-19 seriously and is acting in the best interest of our community leading up to the new school year. The mask mandate is about the health and safety of students and staff and will help us keep in-person learning possible. Read the resolution.

Find more information on COVID-19 guidelines for the 2021-22 school year, including social distancing, quarantine protocols, field trips, athletics and more, at spps.org/safelearningplan. We have also updated and will continue to revise the COVID-19 Student and Family Guidelines as needed to reflect the latest public health recommendations from the Minnesota Department of Health and Centers for Disease Control and Prevention. 

If you have not already done so, please get vaccinated and encourage others who are eligible to do the same. You can find vaccine resources at spps.org/covidvaccine.

These are challenging times for our families and community. Thank you for your attention to these important guidelines that are in place to ensure your students can learn in our schools while reducing the spread of COVID-19.

Please note, the Board also approved an expansion of the SPPS Online School to include K-8 for the 2021-22 school year. A separate message with more details will be shared with families later today.

In partnership,

 

Joe Gothard
Superintendent


Español: Requisito de Mascarillas en SPPS

Queridas Familias de las Escuelas Públicas de Saint Paul 

La Junta de Educación ha votado por requerir mascarillas para todos los maestros, personal, estudiantes y visitantes (de 2 años en adelante) en todos los edificios de SPPS, independientemente del estado de vacunación de la persona. Esta política entrará en vigencia hoy, miércoles 18 de agosto.

SPPS está tomando la propagación de COVID-19 en serio y está actuando en el mejor interés de nuestra comunidad que conduce al nuevo año escolar. El mandato de la mascarilla tiene que ver con la salud y la seguridad de los estudiantes y el personal y nos ayudará a mantener el aprendizaje en persona posible. Lea la resolución.

Encuentre más información sobre las pautas de COVID-19 para el año escolar 2021-22, incluido el distanciamiento social, los protocolos de cuarentena, las excursiones, el atletismo y más, en spps.org/safelearningplan. También hemos actualizado y continuaremos revisando las Pautas para Estudiantes y Familias de COVID-19 según sea necesario para reflejar las últimas recomendaciones de salud pública del Departamento de Salud de Minnesota y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Si aún no lo ha hecho, vacúnese y anime a otras personas elegibles a hacer lo mismo. Puede encontrar recursos sobre vacunas en spps.org/covidvaccine.

Estos son tiempos difíciles para nuestras familias y comunidad. Gracias por su atención a estas importantes pautas que existen para garantizar que sus estudiantes puedan aprender en nuestras escuelas mientras reducen la propagación de COVID-19.

Tenga en cuenta que la Junta también aprobó una expansión de la Escuela en Línea de SPPS para incluir K-8 para el año escolar 2021-22. Un mensaje separado con más detalles se compartirá con las familias más tarde hoy.

En asociación,

Joe Gothard
Superintendente


Hmoob: Yuav Tsum Tau Looj Ntaub Npog Qhov Ncauj Qhov Ntswg Hauv SPPS

Nyob zoo txog Xees Phos Tsoom Fwv Tsev Kawm Ntawv cov tsev neeg, 

Pawg Tsav Xwm Kev Kawm Ntawv tau pom zoo kom tag nrho cov xib fwb, neeg ua hauj lwm, tub ntxhais kawm ntawv thiab cov qhua (hnub nyoog 2 xyoos rov saud) yuav tsum tau looj ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg nyob rau hauv SPPS txhua lub tsev kawm ntawv, tsis hais cov uas twb txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob tag lawm los sis tau. Txoj cai nov yuav pib hnub no mus, uas yog hnub Wednesday, lub 8 Hli tim 18.

SPPS muab qhov kev kis tus kab mob COVID-19 saib ua ib qho loj thiab yuav ua txhua yam los tiv thaiv peb lub zej zog tam sim no mus kom txog rau xyoo kawm ntawv tshiab. Qhov uas yuav tsum tau siv ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg yog ua kom cov tub ntxhais kawm ntawv thiab cov neeg ua hauj lwm muaj kev noj qab haus huv thiab kev nyab xeeb thiab yuav pab kom peb muaj qhov kev kawm tim ntsej tim muag no ntxiv mus. Mus nyeem qhov resolution.

Mus saib kom paub ntxiv txog cov lus qhia txog kev tiv thaiv tus kab mob COVID-19 rau xyoo kawm ntawv 2021-22, xam tag nrho kev nyob kom sib nrug, kev cais tus kheej mus nyob ib qho, kev tawm mus kawm sab nraud, kev ua kis las thiab ntau yam ntxiv nyob rau ntawm spps.org/safelearningplan. Peb kuj tau muab cov lus qhia txog tus kab mob COVID-19 rau cov tub ntxhais kawm ntawv thiab tsev neeg (COVID-19 Student and Family Guidelines) kho dua tshiab lawm thiab tseem yuav muab kho ua ntu zus mus ntxiv raws li tsim nyog, kom raws nraim li cov lus pom zoo ntsig txog pej xeem kev noj qab haus huv los ntawm Minnesota Department of Health thiab Centers for Disease Control and Prevention. 

Yog tias nej tseem tsis tau txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob, thov nej mus txhaj thiab txhawb kom lwm cov neeg uas muaj feem mus txhaj thiab. Nej muaj peev xwm mus nrhiav tau cov chaw txhaj tshuaj nyob rau ntawm no spps.org/covidvaccine.

Nov yog lub sij hawm nyuaj rau peb cov tsev neeg thiab zej zog. Ua tsaug uas nej ua tib zoo nyeem cov lus qhia tseem ceeb no uas yog npaj los ua kom nej cov me nyuam muaj peev xwm kawm tau ntawv rau hauv peb cov tsev kawm ntawv thiab txo tau txoj kev kis tus kab mob COVID-19 kom tsawg zog. 

Thov qhia rau nej paub tias Pawg Tsav Xwm Kev Kawm Ntawv kuj tau pom zoo qhib kev kawm online hauv SPPS Online School kom muaj kawm qib K txog qib 8 rau xyoo kawm ntawv 2021-22 no lawm thiab. Peb mam li xa lwm tsab ntawv los qhia kom ntxawv rau cov tsev neeg ua ntej hnub no xaus.

Ntawm kev koom tes,

Joe Gothard
Superintendent


Soomaali: Iskoollada SPPS oo la Iska Doonayo Gafuur-xir/Maaskaro

Qoysaska Qaaliga ah ee Dugsiyada Dadweynaha Saint Paul,

Guddiga Waxbarashadu waxay u codeeyeen in gafuur-xir ay u baahan yihiin dhammaan macallimiinta, shaqaalaha, ardayda iyo booqdayaasha (da'da 2 iyo ka weyn) ku sugan gudaha dhammaan dhismayaasha SPPS, iyadoon loo eegayn xaaladda tallaal ee qofka. Xeerkan cusub ayaa dhaqangeli doonta maanta oo ah Arbaco, 18ka August.

Dugsiyada SPPS waxay si dhab ah u og yihiin halista fiditaanka COVID-19, waxayna qaadayaan tallaabooyin ka tarjumayo danaha ugu fiican bulshadeena ka hor intuusan billaaban sannad-dugsiyeedka cusub. Waajib-yeelidda gafuur-xirka waa mid ku saabsan caafimaadka iyo bedqabka ardayda iyo shaqaalaha waxayna naga caawin doontaa inaan sii wadno waxbarashada qof ahaanta iskoolka loo imanayo. Akhri qaraarka.

Ka fiiri xog dheeri ah bogga spps.org/safelearningplan. Waa xog ku saabsan tilmaamaha COVID-19 ee sannad-dugsiyeedka 2021-22, oo ay ku jiraan kala fogaanshaha dadweynaha, qawaaniinta karantiilka, safarada gaaban ee waxbarasho, ciyaaraha fudud iyo waxyaabo kaloo badan. Waxaan sidoo kale cusbooneysiinnay oo aan sii wadi doonaa inaan naqiin ku sameyno Talooyinka loogu Talagalay Ardayga iyo Qoyska ee COVID-19 marka loo baahdo si loo helo talooyinkii ugu dambeeyay ee caafimaadka dadweynaha ee ka yimid Waaxda Caafimaadka Minnesota iyo Xarumaha Xakamaynta iyo Kahortagga Cudurrada. 

Haddii aadan hore u sameyn, fadlan istallaal oo ku dhiirri geli kuwa kale ee u qalma inay sidaas oo kale istallaalaan. Waxaad ka heli kartaa xogaha tallaalka bogga spps.org/covidvaccine.

Waxaynu ku jirnaa xilli culeyskiisa u leh qoysaskeenna iyo bulshadeenna. Waad ku mahadsan tahay inaad raacdid tilmaamahan muhiimka ah ee la diyaariyay si loo xaqiijiyo in ardaydaadu ay wax ku baran karaan dugsiyadeena iyadoo isla markaana hoos loo dhigayo faafitaanka COVID-19.

Fadlan ogow, Guddiga ayaa sidoo kale ansixiyay ballaarinta iskoolka la dhaho SPPS Online School kaasoo lagu darayo fasallada K-8 sannad-dugsiyeedka 2021-22. Farriin gooni ah oo leh faahfaahin dheeraad leh ayaa lala wadaagi doonaa qoysaska aakhirka maanta.

Wada-shaqeyn wacan,

Joe Gothard
Isu Duwaha Guud


Karen: SPPS Mask Requirement