Return to Headlines

Important Update on In-Person Learning

Dear Saint Paul Public Schools Families,

Thank you for supporting your students and our community during this increasingly challenging time. Please continue to share your appreciation and support for your students’ teachers and all of our Saint Paul Public Schools staff for their tireless efforts on the front lines of this pandemic.

The reality is, there is no perfect solution for schools, families, staff or students. Without the protection of COVID-19 leave policies and essential childcare services from the state or federal government, we need to continue doing everything we can to keep our doors open.

At this time, all SPPS schools will remain open for in-person learning. Potential shifts to online learning will continue to be determined on a school-by-school basis. We continue to have more than 24,000 students attending school each day. Our collective efforts must be focused on supporting all students while doing everything we can to provide a safe place for students to learn and teachers to teach.

As a district, we are continually enhancing safety measures in all of our buildings. As part of these ongoing efforts, today we are announcing:

 • Medical grade masks are now available for all staff
 • SPPS leadership is reviewing targets for moving individual schools to online learning on a temporary basis
 • SPPS is revising our isolation and quarantine guidelines utilizing recommendations from the CDC and MDH effective Tuesday, Jan. 18. More information will be shared in a separate email.

We are aware that other districts have shifted to online learning. We continue to monitor our staffing levels, quarantines and case rates and will keep you informed of any changes if and when they become necessary. 

Some families have chosen to keep their children home to limit potential exposure to COVID-19. Although these absences will still be collected, they will not count toward any referrals to Ramsey County for educational neglect or truancy. Please continue to communicate the reasons for absences directly to your child's school.   

Thank you for your support of Saint Paul Public Schools.

In Partnership,

Joe Gothard signature

Joe Gothard, Superintendent


Español:

Estimadas familias de las Escuelas Públicas de Saint Paul, 

Gracias por apoyar a sus estudiantes y a nuestra comunidad durante este momento cada vez más desafiante. Por favor continúen compartiendo su aprecio y apoyo a los maestros de sus estudiantes y a todos los empleados de las Escuelas Públicas de Saint Paul por sus incansables esfuerzos en la primera línea de esta pandemia.

La realidad es que no existe una solución perfecta para las escuelas, familias, empleados o estudiantes. Sin la protección de las pólizas de licencia de COVID-19 y los servicios esenciales de cuidado infantil del gobierno estatal o federal, debemos continuar haciendo todo lo posible para mantener nuestras puertas abiertas.

Por ahora, todas las escuelas de SPPS permanecerán abiertas para el aprendizaje en persona. Los cambios potenciales al aprendizaje en línea se seguirán determinando escuela por escuela. Seguimos teniendo más de 24,000 estudiantes asistiendo a la escuela cada día. Todos nuestros esfuerzos deben centrarse en apoyar a todos los estudiantes mientras hacemos lo posible para proporcionar un lugar seguro para que los estudiantes aprendan y los maestros enseñen.

Como distrito, estamos mejorando continuamente las medidas de seguridad en todos nuestros edificios. Como parte de estos esfuerzos continuos, hoy anunciamos:

 • Las mascarillas de grado médico ya están disponibles para todo los empleados
 • Los líderes de SPPS está revisando los objetivos para trasladar escuelas individuales al aprendizaje en línea de forma temporal
 • SPPS está revisando nuestras pautas de aislamiento y cuarentena utilizando las recomendaciones de CDC y MDH a partir del martes 18 de enero. Se compartirá más información en un correo electrónico por separado.

Sabemos que otros distritos han cambiado al aprendizaje en línea. Continuamos monitoreando nuestros niveles de empleados, cuarentenas y tasas de casos y los mantendremos informados de cualquier cambio cuando sea necesario.

Algunas familias han optado por mantener a sus niños en casa para limitar la posible exposición al COVID-19. Aunque estas ausencias aún se registrarán, no serán reportadas al condado de Ramsey como negligencia educativa o ausentismo escolar. Continúen comunicando los motivos de las ausencias directamente a la escuela de sus niños.

Gracias por su apoyo a las Escuelas Publicas de Saint Paul. 

Atentamente, 

Joe Gothard, Superintendente


Hmoob:

Nyob zoo txog Xees Phos Tsoom Fwv Tsev Kawm Ntawv cov tsev neeg,

Ua tsaug rau nej txoj kev txhawb nqa nej tus me nyuam thiab peb cov tsev kawm ntawv rau lub sij hawm nyuaj no. Thov pab txhawb nej cov me nyuam cov xib fwb thiab tag nrho peb cov neeg ua hauj lwm hauv Xees Phos Tsoom Fwv Tsev Kawm Ntawv no ntxiv mus thiab ua lawv tsaug rau qhov uas lawv tau siv zog ua hauj lwm tsis so rau lub sij hawm uas muaj phaum mob thoob ntiaj teb no.

Qhov tseeb, yeej tsis muaj ib txoj kev daws teeb meem uas zoo tshaj plaws rau cov tsev kawm ntawv, cov tsev neeg, neeg ua hauj lwm los sis tub ntxhais kawm ntawv. Yog tsis muaj txoj cai tiv thaiv kev mus so thaum mob COVID-19 thiab kev zov me nyuam rau cov neeg ua hauj lwm tseem ceeb los ntawm lub xeev los sis tsoom fwv, peb yuav tsum ua txhua yam li uas ua tau los pab kom peb cov tsev kawm ntawv qhib.

Lub sij hawm no, txhua lub tsev kawm ntawv hauv SPPS yuav muaj kawm rau tom tsev kawm ntawv ntxiv mus. Qhov uas yuav hloov mus kawm online mas peb mam li saib xyuas thiab txiav txim siab raws tsev kawm ntawv. Peb tseem muaj ntau tshaj li 24,000 tus tub ntxhais tuaj kawm ntawv txhua hnub. Peb sawv daws yuav tsum tau tsom ntsoov rau kev txhawb txhua tus tub ntxhais kawm ntawv tib lub sij hawm thaum uas ua txhua yam li peb ua tau los pab kom muaj qhov chaw nyab xeeb rau cov tub ntxhais kawm kawm thiab cov xib fwb qhia ntawv.

Xws li ib koog tsev kawm ntawv, peb yuav txhim kho cov txheej txheem saib xyuas kev nyab xeeb ua ntu zus kom zoo tshaj qub nyob rau hauv peb cov tsev kawm ntawv. Raws li ib feem ntawm tes dej num uas yuav ib sij ua ib zaug no, hnub no peb yuav qhia rau nej txog cov nram no:

 • Tam sim no muaj cov ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg uas siv rau hauv tsev kho mob rau txhua tus neeg ua hauj lwm lawm
 • SPPS cov thawj coj tab tom tshuaj xyuas cov hom phiaj rau kev muab tsev kawm ntawv hloov mus kawm online ib ntus
 • SPPS tab tom rov kho peb cov txheej txheem nyob ib leeg thiab cais tus kheej mus nyob rau ib qho thaum muaj mob kom mus raws li cov lus qhia los ntawm CDC thiab MDH pib hnub Tuesday, lub Ib Hlis tim 18. Peb mam li sau lwm tsab email los qhia rau nej paub ntxiv.

Peb paub tias lwm koog tsev kawm ntawv twb hloov mus kawm online lawm. Peb yuav soj ntsuam peb cov neeg ua hauj lwm, cov uas raug cais mus nyob ib qho thiab cov uas tau tus kab mob no es mam li qhia los rau nej paub ua ntu zus yog hais tias thaum twg muaj kev hloov. 

Qee tsev neeg tau txiav txim siab cia lawv cov me nyuam nyob hauv tsev kom tsis txhob kis tus kab mob COVID-19. Txawm peb yuav muab cov hnub qhaj ntawv nov teev tseg, los peb yuav tsis muab xa mus rau Ramsey County thiab yuav tsis suav tias yog qhaj ntawv yam tsis raug cai los sis xwb tim tsis xav tuaj kawm ntawv. Yog tias nej tus me nyuam tsis mus kawm ntawv, thov hu ncaj nraim mus qhia rau nws lub tsev kawm ntawv paub ib yam li qub. 

Ua tsaug rau nej txoj kev txhawb nqa Xees Phos Tsoom Fwv Tsev Kawm Ntawv.

Ntawm kev koom tes,

Joe Gothard, Superintendent


Soomaali:

Qoysaska Qaaliga ah ee Dugsiyada Dadweynaha Saint Paul,

Waad ku mahadsan tihiin taageeridda ardayda iyo bulshada inta lagu jiro wakhtigan adag ee ka sii daraya. Fadlan sii wada inaad u mahad naqdaan oo aad iyo taageertaan macalimiinta, ardayda, iyo dhammaan shaqaalaha Dugsiyada Dadweynaha ee Saint Paul dadaalka hagar la'aanta ah ee ay ka wadaan safka hore ee masiibadan iyo xanuunkan.

Xaqiiqdu waxay tahay, ma jiro xal degdega ah ama ku habboon iskuullada, qoysaska, shaqaalaha ama ardayda xilligan. Maadaama oo aysan jirin shuruuc dammanad-qaadaysa shqo-ka firiisi ku aaddan xanuunka COVID-19 iyo adeegyada daryeelka ilmaha ee muhiimka ah ee gobolka ama dawladda dhexe, waxaan u baahanahay inaan sii wadno wax kasta oo aan kari karno si albaabbadayada u furnnaadaan.

Waqtigan xaadirka ah, dhammaan dugsiyada SPPS waxay ahaan doonaan kuwo u furnaan doona waxbarashada iyadoo la imanayo iskuulka. Ka tashiga iyo Suurto-galnimada ah in waxbarashada loo baddalo khadka tooska ah ayaa la sii wadi doonaa iyadoo iskuul walba xaaladdiisa si gaar ah looga fiirsan doono. Hadda waxaan sii wadnaa inaan u adeegno in ka badan 24,000 oo arday oo soo xaadira iskuullada maalin kasta.  Dadaalkeena wadajirka ah waa inaan diiradda ku saarnaa taageeridda dhammaan ardayda innagoo samaynayna wax kasta oo aan awoodno si aan u siinno meel ammaan ah oo ay ardaydu wax ku bartaan, macallimiintuna ay wax ku baraan.

Degmo ahaan, waxaanu si joogto ah u wadaynaa tallaabooyinka aan ku xaqiijinayno amaanka dhammaan dhismayaasheena. Iyada oo qayb ka ah dadaallada socda, waxaan maanta ku dhawaaqaynaa:

 • Maaskarada darajada caafimaadka ayaa hadda diyaar u ah dhammaan shaqaalaha
 • Hoggaaminta SPPS waxay dib u eegis ku samaynaysaa yoolalka si ku meel gaar ah iskuullada qaarkood loogu baddali lahaa Khadka (online)
 • SPPS waxay dib u eegis ku samaynaysaa go'doominta iyo tilmaamaha karantiil iyadoo adeegsanaysa talooyinka CDC iyo MDH laga billaabo Talaadada, Jan. 18. Macluumaad dheeraad ah ayaa email kale la’idin kula wadaagi doonaa.

Waxaan la soconaa in degmooyinka kale ay waxarashadii u wareejiyeen habka Khadka ee internetka. Waxaan sii wadeynaa la socodka baaxadda shaqaalahanaga, karantiilka iyo heerka kiisaska waxaana idin la socodsiin doonaa wixii isbeddel ah marka ay lagama maarmaan noqoto. 

Qoysaska qaarkood waxay doorteen inay carruurtooda ku hayaan guriga si loo xaddido suurtagalnimada inuu ku dhoco COVID-19. Inkastoo maqnaanshahan la ururin doono, looma gudbin doono Degmada Ramsey loomana xisaabi ddono dayac dhinaca waxbarashada ama ka baaqsi. Fadlan si toos ah ula socodsii sababaha maqnaanshaha ilmahaaga ee iskuulka. 

Waad ku mahadsan tihiin taageeradiina Dugsiyada Dadweynaha ee Saint Paul.

Wadashaqeyn,

Joe Gothard, Kormeeraha Guud


Karen: