Return to Headlines

Have a Wonderful Summer: A Message from Superintendent Gothard

Joe Gothard headshotDear Saint Paul Public Schools Families,

It’s hard to believe another school year is coming to an end. Thank you for your continued support of your students, our staff and Saint Paul Public Schools. We have been through a lot over the past year, and I am proud of all that we have accomplished as an SPPS community.

We have incredible students in SPPS. That fact was never more clear to me than when I visited over 40 of our schools this spring. Students were so excited to share what they were learning, whether it was math, reading, an art project or a performance. I was also able to participate in several of our graduation ceremonies. Shaking hands with our graduates is one of my greatest honors. I want to thank all of our staff for teaching and guiding our students during this challenging year, and to thank you, their family members, for all you do to support their learning at home.

Whether your students are returning to the same school next year or starting a new chapter in their education, thank you for choosing Saint Paul Public Schools. Have a safe, healthy and happy summer break. We look forward to welcoming students back in September.

In partnership,

Joe Gothard


Español

Que Tengan un Excelente Verano

Estimadas familias de las Escuelas Públicas de Saint Paul,

Es difícil creer que otro año escolar está finalizando. Gracias por el contínuo apoyo a sus estudiantes, nuestros empleados y a las Escuelas Públicas de Saint Paul. Hemos pasado por mucho durante el último año y estoy orgulloso de todo lo que hemos logrado como comunidad de SPPS. 

Tenemos increíbles estudiantes en SPPS. Ésto fue incluso más evidente al visitar más de 40 de nuestras escuelas esta primavera. Los estudiantes estaban muy emocionados de compartir lo que estaban aprendiendo, ya fuera matemáticas, lectura, un proyecto de arte o una presentación artística. También pude participar en varias de nuestras ceremonias de graduación. Dar la mano a nuestros graduados es uno de mis mayores honores. Quiero agradecer a todos nuestros empleados por enseñar y guiar a nuestros estudiantes durante este desafiante año y agradecerles a ustedes, los miembros de su familia, por todo lo que hacen para apoyar su aprendizaje en casa.

Ya sea que su estudiante está regresando a la misma escuela el próximo año o comenzando un nuevo capítulo en su educación, gracias por elegir las Escuelas Públicas de Saint Paul. Que tengan unas vacaciones de verano seguras, saludables y felices. Esperamos darle la bienvenida de regreso a clases en septiembre.

Juntos, 

Joe Gothard


Hmoob

Thov kom lub caij ntuj sov no zoo rau sawv daws

Nyob zoo txog Xees Phos Tsoom Fwv Tsev Kawm Ntawv cov tsev neeg,

Tsis txaus ntseeg uas xyoo kawm ntawv no twb yuav xaus. Ua nej tsaug rau nej txoj kev txhawb nqa nej cov me nyuam kawm ntawv, peb cov neeg ua hauj lwm thiab Xees Phos Tsoom Fwv Tsev Kawm Ntawv tsis tu ncua. Peb tau ntsib ntau yam ua ke xyoo no, thiab kuv txaus siab rau txhua yam uas peb sawv daws tau koom tes ua tiav ua ke nyob rau hauv SPPS. 

Thaum lub caij nplooj ntoos hlav uas kuv tau mus ncig saib peb 40 tawm lub tsev kawm ntawv, nws ua rau kuv pom meej hais tias peb muaj cov tub ntxhais kawm ntawv zoo

heev hauv SPPS. Lawv zoo siab hlo los qhia rau kuv txog tej yam uas lawv tab tom kawm, tsis hais leb, nyeem ntawv, tej duab uas lawv tsim los sis kev ua yeeb yam. Kuv

kuj tau mus koom peb ntau lub koob tsheej tiav ntawv thiab. Kev tuav tes nrog peb cov tub ntxhais tiav ntawv yog ib qho uas ua rau kuv zoo siab tshaj plaws. Kuv thov ua

tsaug rau peb cov neeg ua hauj lwm txhua tus uas tau saib xyuas thiab qhia ntawv rau peb cov tub ntxhais kawm ntawv rau xyoo no uas yog ib xyoos muaj ntau yam kev nyuaj, thiab ua tsaug rau nej, uas yog cov tub ntxhais kawm ntawv tsev neeg, rau txhua yam uas nej ua los pab txhawb lawv txoj kev kawm hauv tsev. 

Txawm lwm xyoo nej cov me nyuam yuav rov qab mus kawm rau lub tsev kawm ntawv qub los sis mus pib kawm rau ib lub tshiab, los ua tsaug uas nej xaiv Xees phos Tsoom Fwv Tsev Kawm Ntawv. Lub caij ntuj so no, thov kom nej ntsib kev noj qab nyob zoo, kev nyab xeeb thiab kev zoo siab. Peb npaj siab ntsoov yuav tos txais nej rov qab tuaj kawm ntawv rau thaum lub Cuaj Hli.

Ntawm txoj kev koom tes,

Joe Gothard


Soomaali

Qaado Nasasho Wanaagsan Xagaagan

Qoysaska Qaaliga ah ee Dugsiyada Dadweynaha Saint Paul,

Way adag tahay in la rumaysto in sannad-dugsiyeed kale uu dhammaanayo. Waad ku mahadsan tahay taageeradaada joogtada ah ee aad u heysid ardaydaada, shaqaalaheena, iyo Dugsiyada Dadweynaha ee Saint Paul. Wax badan ayaa ina soo maray sannadkii ina dhaafay, oo waxaana ku faanayaa dhammaan wixii aynu ku guulaysannay innagoo ah bulshada SPPS.

Waxaan SPPS ku haynaa arday aad u fiican. Xaqiiqdaasi waxay ii sii caddaatay markii aan booqday in ka badan 40 ka mid ah iskoolladeena gu'gan. Ardaydu aad bay ugu faraxsanaayeen inay nala wadaagaan waxay baranayeen, hadday tahay xisaab, akhris, farshaxan ama bandhig ciyaareed. Waxa kale oo aan awooday in aan ka qaybqaato dhawr xafladood oo qalin-jebin ah. In aan gacan qaado ardaydeenna qalin-jebisay ayaa ah mid ka mid ah maamuuskii iigu weynaa. Waxaan rabaa inaan u mahadceliyo dhammaan shaqaalaheenna sida ay wax u bareen una hageen ardaydeenna sannadkan adag, iyo inaan idiinka mahadceliyo, xubnaha qoyskooda ahaan, dhammaan wixii aad u qabateen oo si aad ilmaha uga caawisaan waxbarashada guriga.

Haddii ay ardaydaadu ku soo laabanayaan isla iskoolkooda sannadka soo socdo ama haddii ay billaabayaan cutub cusub oo waxbarashadooda ah, waad ku mahadsan tahay doorashadaada aad dooratay Dugsiyada Dadweynaha ee Saint Paul. Waxaan kuu rajeyn fasaxa xagaaga oo noqdo mid leh ammaan, caafimaad iyo farxad. Waxaan sugi la'nahay inaan soo dhaweyno ardayda bisha September.

Wadashaqeyn wacan,

Joe Gothard