Return to Headlines

False Threats at Schools

09/21/2022

Dear Saint Paul Public Schools Community,

SPPS is aware of false threats being made across the country (called “swatting”) regarding an active shooter in specific schools. On September 21, several schools in Minnesota, including one in SPPS (Johnson Senior High School), were targeted with this false threat. As of this writing, every school referenced in the active shooter reports has been cleared without incident.

We want to thank the Saint Paul Police Department for acting swiftly to ensure the safety of our students. While there was no active threat or weapon, we want to clearly reinforce that weapons are not allowed in any Saint Paul Public School. False threats of acts of violence are also prohibited, and there are serious consequences. In situations of real or false threats, the district will follow our discipline procedures as outlined in the Student Rights and Responsibilities Handbook

Students are often aware of situations before adults, so please remind your child that it is important for them to immediately report concerns to a trusted adult. This helps us take quick action to ensure the safety of all students. Concerns may also be submitted on the Tipline on the MySPPS app or online at spps.org/safety

In Partnership,

 

Joe Gothard, Superintendent


Falsas amenazas en escuelas

Estimada comunidad de las Escuelas Públicas de Saint Paul,

SPPS está al tanto de las amenazas falsas que han hecho en todo el país (llamadas "swatting" en inglés) con respecto a un tiroteo en escuelas específicas. El 21 de septiembre, varias escuelas en Minnesota, incluida una en SPPS, fueron atacadas con esta falsa amenaza. Al momento de escribir esta comunicación, todas las escuelas a las que se hace referencia en los informes de tiroteos activos han sido desalojadas sin incidentes.

Queremos agradecer al Departamento de Policía de Saint Paul por actuar rápidamente para garantizar la seguridad de nuestros estudiantes. Si bien no hubo amenaza activa o arma, queremos reforzar claramente que las armas no están permitidas en ninguna escuela pública de Saint Paul. Las falsas amenazas de actos de violencia también están prohibidas y tienen graves consecuencias. En situaciones de amenazas reales o falsas, el distrito seguirá nuestros procedimientos disciplinarios como se describen en el Manual de Derechos y Responsabilidades del Estudiante.

Los estudiantes a menudo están al tanto de las situaciones antes que los adultos, así que recuérdenles a sus niños que es importante que informen de inmediato las inquietudes a un adulto de confianza. Esto nos ayuda a tomar medidas rápidas para garantizar la seguridad de todos los estudiantes. Las inquietudes también se pueden enviar en la línea de consejos en la aplicación MySPPS o en línea en spps.org/safety.

Atentamente,

 

Joe Gothard, Superintendente


Kev tso hem thawj cuav rau tsev kawm ntawv 

 Nyob zoo txog Xees Phos Tsoom Fwv Tsev Kawm Ntawv cov tsev neeg,

SPPS paub txog cov kev tso hem thawj cuav thoob plaws hauv lub teb chaws (hu ua “swatting”) hais txog qhov tias muaj ib tug neeg tua neeg nyob rau hauv tsev kawm ntawv. Thaum lub 9 Hli tim 21, ntau lub tsev kawm ntawv hauv Minnesota, xam tag nrho Johnson High School tib si, tau raug qhov kev tso hem thawj cuav no. Thaum kuv sau tsab ntawv no, twb soj ntsuam tas lawm txhua lub tsev kawm ntawv uas tau raug qhov kev tso hem thawj cuav no kuj tsis muaj xwm txheej dab tsi

 Peb xav ua tsaug rau cov neeg ceev xwm hauv nroog Saint Paul uas lawv tau mus soj ntsuam qhov xwm txheej no ceev heev kom cov tub ntxhais kawm muaj kev ruaj ntseg. Txawm tsis muaj tus neeg tua neeg los sis riam phom los peb xav qhia kom meej rau sawv daws tias peb txwv tsis pub muaj tej yam no rau hauv Xees Phos Tsoom Fwv Tsev Kawm Ntawv ib lub tsev kawm ntawv twg hlo. Kev tso hem thawj cuav uas yuav ua phem los kuj txwv tsis pub muaj, thiab yog leej twg tsis ua raws li hais mas yuav raug lub txim hnyav. Nyob rau tej tsam thawj uas muaj kev tso hem thawj tseeb thiab cuav, hauv paus tsev kawm ntawv yuav ua raws nraim li cov txheej txheem saib xyuas kev ruaj ntseg uas nyob rau hauv phau ntawv Student Rights and Responsibilities Handbook

Feem ntau, cov tub ntxhais kawm yog cov uas xub paub txog tej xwm txheej dua cov laus, yog li thov hais rau nej tus me nyuam kom nws nco ntsoov mus hais qhia rau ib tug neeg laus uas nws ntseeg siab yog tias nws pom tej yam uas tsim nyog ua rau nws txhawj xeeb. Qhov nov yuav pab kom peb pab tau cov tub ntxhais kawm kom ceev kom lawv muaj kev nyab xeeb. Yog muaj kev txhawj xeeb, nej kuj muab xa tau ntawm qhov Tipline hauv qhov MySPPS app tuaj los sis online ntawm spps.org/safety.

Ntawm kev koom tes,

 

Joe Gothard, Superintendent


Hanjabaado Been ah oo ka Dhacay Iskoollada

Bulshada Mudnaanta leh ee Saint Paul Public Schools,

SPPS waxay ka warqabtaa hanjabaado been abuur ah oo dalka oo dhan laga sameeyo (loona yaqaan "swatting") taasoo ku saabsan toogasho ka socoto dugsiyo gaar ah. Maalintan ah September 21, dugsiyo badan oo ku yaal Minnesota, oo uu ku jiro Johnson High School, ayaa lala beegsaday hanjabaaddan beenta ah. Xilligan oo aynu qoreyno warqaddan, iskool walba oo lagu xusay warbixinnada toogashada dhaceyso waa la beeniyay iyadoo aysan wax shil ah dhicin.

Waxaan rabnaa inaan u mahadcelinno Waaxda Booliska ee Saint Paul sida dhakhsaha leh ee ay u soo jawaabeen si ay u sugaan amniga ardaydeena. Inkastoo aysan jirin hanjabaad socoto ama hub la helay, misana waxaan rabnaa inaan si cad carrabka ugu xoojino inaan hubka laga oggolayn gudaha iskoollada Saint Paul Public School. Hanjabaadaha beenta ah ee ku aaddan falalka rabshadaha leh sidoo kale waa mamnuuc, waxaana ka dhalan karo cawaaqib xumo.  Markay soo baxaan xaalado hanjabaado oo dhab ama been ah, waxay degmadu raaci doontaa nidaamkeenna edbinta sida ku qeexan  Buugga Xuquuqda iyo Mas'uuliyadaha Ardayga

Ardaydu badanaa waxay ka war helaan xaaladaha jiro ka hor dadka waaweyn, markaa fadlan xusuusi ilmahaaga inay muhiim u tahay inay si degdeg ah qof weyn oo lagu kalsoon yahay ugu soo sheegaan waxyaabaha ay tuhmaan/ka shakiyaan. Tani waxay naga caawinaysaa inaan tallaabo degdeg ah qaadno si loo xaqiijiyo badbaadada dhammaan ardayda. Wixii tuhun/shaki ah waxaa lagu soo diri karaa app-ka Tipline ee MySPPS app ama online ahaan bogga spps.org/safety

Wadashaqeyn Wacan,

 

Joe Gothard, Isu Duwaha Guud