Return to Headlines

Snow Day: No School April 16

Published by Saint Paul Public Schools on Sunday, April 15

All schools will be closed, and programs, activities and events canceled on Monday, April 16, because of the weather.

Please note:

  • Athletics cancellations are decided on a case-by-case basis. Go to spps.org/sports.

Please visit spps.org, social media or your school's website for the latest information.

Thank you.


Estimadas Familias de las Escuelas Públicas de Saint Paul,

Todas las escuelas estarán cerradas y los programas, actividades y eventos cancelados MAÑANA, debido a condiciones climáticas.

Atención:

Para actualizaciones, favor visiten spps.org, redes sociales o el sitio de internet.

Gracias


Nyob zoo txog cov tsev neeg uas muaj me nyuam kawm ntawv hauv Tsoom Fwv Tsev Kawm Ntawv Nroog Xees Phos,

TAG KIS peb yuav kaw tag nrho cov tsev kawm ntawv, thiab khoos kas, tej yam uas muaj ua thiab cov rooj koom txoos vim huab cua tsis zoo.

Thov nco ntsoov:

  • Qhov yuav kaw kev ua kis las yog yuav muab xyuas seb yam kis las twg thiaj tsim nyog kaw. Mus saib hauv spps.org/sports.

Yog xav paub txog xov tawm tshiab, mus saib hauv spps.org, social media los sis nej tus me nyuam lub tsev kawm ntawv qhov website.

Ua tsaug.


Qoysaska Dugsiyada Dadweynaha ee Saint Paul,

Xaalado la xiriira hawada awgood, iskuulladu way xiranyihiin barnaamijyada intooda badanna waa la baajiyey barri.

Fadlan ogow:

  • Baajinta barnaamijyada ciyaaraha waxaa go’aan looga gaaraa si gooni gooni ah. Fadlan booqo spps.org/sports.

Si aad u hesho macluumaadkii ugu dambeeyay, fadlan booqo spps.org, baraha bulshada ama barta internetka ee sikuulkaaga.

Mahadsanidiin.


No School - Karen Translation