Return to Headlines

SNOW DAY: School Canceled February 8

Dear Saint Paul Public Schools Family,

All schools will be closed, and programs, activities and events canceled TOMORROW, Friday, February 8 because of the weather.

Please note:

 • Athletics cancellations are decided on a case-by-case basis. Go to spps.org/sports.

Please visit spps.org/weather, social media or your school's website for the latest information.

Thank you.

Cancellations include:

 • Classes and programs at all PreK-12 schools
 • Early Childhood Special Education
 • After-school programs and extra-curricular activities
 • Extended Day for Learning (EDL)
 • Flipside
 • Field trips
 • School events
 • Evening High School
 • Area Learning Centers
 • Early Childhood Family Education
 • Youth Community Education classes
 • Alternative to Expulsion program (A2E)
 • Family Engagement activities (Parent Academy, open house, conferences, etc.)
 • Athletics cancellations are decided upon on an individual basis. Schedule changes are posted on spps.org/sports.
 • Community Education cancellations are decided on an individual basis.
 • Contact your specific program or visit spps.org/commed.
  • Discovery Club
  • Youth and adult classes and programs
  • Hubbs Center
  • East Side Hub@Harding
  • Early Childhood Family Education
  • SEED (Supportive Experiential Education)
  • Como Planetarium
 • Permits held by outside organizations (YMCA, Girl Scouts, tutoring, etc.) for meetings and activities in a school building are canceled. Contact the organizer with questions.

Español 

Todas las escuelas estarán cerradas y los programas, actividades y eventos cancelados  MAÑANA, debido a la cantidad de nieve.

Atención:

 • Las cancelaciones deportivas se deciden caso a caso. Visite spps.org/sports.

Para ver los procedimientos de días de nieve, por favor visite spps.org/weather.

Las cancelaciones incluyen:

 • Clases y programas en todas las escuelas PreK-12
 • Educación Pre-Escolar de Educación Especial
 • Programas y actividades extracurriculares después de la escuela
 • Extended Day for Learning (EDL)
 • Programa Después de la Escuela Flipside
 • Excursiones
 • Eventos escolares
 • Escuela Secundaria Nocturna
 • Clases Juveniles de Educación Para la Comunidad
 • Programa Alternativo a la Expulsión (A2E)
 • Actividades de Participación Familiar (Academia de Padres, presentaciones escolares, conferencias, etc.)
 • Las cancelaciones de atletismo se deciden en forma individual. Los cambios en el horario son publicados en spps.org/sports
 • Las cancelaciones de Educación Comunitaria son decididas en forma individual, Contacte a su programa específico o visite spps.org/commed.
  • Discovery Club
  • Programas y clases para jóvenes y adultos
  • Hubbs Center
  • East Side Hub@Harding
  • Early Childhood Family Education
  • SEED (Supportive Experiential Education)
  • Como Planetarium
 • Se mantendrán los permisos obtenidos por organizaciones externas (YMCA, Girl Scouts, tutores, etc.) para reuniones y actividades en un edificio escolar, a menos que esa organización cancele. Si tiene preguntas, contacte al organizador. 

Soomaali

Maadaama oo hawadu xuntahay baraf badana uu jiro, iskuulladu way xiranyihiin, barnaamijyadii kale iyo kulamada oo dhanna waa la baajiyay BARRI.

Fadlan ogow:

 • Baajinta barnaamijyada ciyaaraha waxaa loo go’aamiyaa si gaar-gaar ah. Si aad u ogaato kuwa la baajiyay, booqo spps.org/sports.

Fadlan booqo spps.org/weather, si aad u hesho macluumad ku saabsan marka lagu jiro xaaladaha barafka.

Mahadsanidiin.

Waxa la joojinaya/ la baajinayo waxaa ka mid ah:

 • Fasallada iyo barmaamijyada dhammaan dugsiyada PreK-12
 • Wax-barashada khaaska ah ee dhallaanka
 • Extended day for learning (EDL)
 • Field trips
 • Dugsiyada sare ee fiidkii
 • Fasallada waxbarashada bulshada ee dhalin-yarada
 • Howlaha qoysaska lagaga qayb-galinayo arimaha iskuulada (sida Machadka Parent Academy, Open house iyo shirarka iyo wixii la mid ah)
 • Joojinta ku saabsan ciyaaraha waxaa go’aan looga gaaraa si gaar ah. Jadwadlka isbadellada waxaa lagu daabacaa bogga spps.org/sports
 • Baajinta Barnaamiyada Waxbarashada Bulshada waxaa go’aan looga gaaraa si gaar ah. Si aad u hesho macluumaad dheeraad ah, si toos ah ula xiriir barnaamijkaaga ama booqo spps.org/commed.
  • Discovery Club (Barnaamijka Discovery Club)
  • Youth and adult classes and programs (Barnaamijyada dhallin-yarada iyo dadka waaweyn)
  • Hubbs Center (Xarunta Hubbs)
  • East Side Hub@Harding (Xarunta Dhanka Bari ee Hub@Harding)
  • Early Childhood Family Education (Waxbarashada Carruurta iyo qoyska)
  • SEED (Supportive Experiential Education) – Barnaamijka SEED
  • Como Planetarium (Barnaamijka Como Planetarium)
 • Haddii ururro iskuulka ka baxsan (sida YMCA, Girl Scouts, tutoring) ay oggololaansho hasytaan in ay dhismaha iskuulka ku qabsadaan shirar ama howlo.

Hmoob

TAG KIS tag nrho cov tsev kawm ntawv hauv SPPS yuav tsis qhib, thiab cov khoos kas, tej yam uas muaj ua thiab cov rooj koom txoos rau tag kis los yuav tsis muaj vim los daus loj heev.

Thov nco ntsoov:

 • Qhov yuav kaw kev ua kis las yog yuav muab xyuas seb yam kis las twg thiaj tsim nyog kaw. Mus saib hauv spps.org/sports.

Thov mus saib hauv spps.org/weather kom paub txog cov txheej txheem rau tej hnub los daus loj.

Ua tsaug.

Cov Khoos Kas Yuav Kaw Muaj Raws Li Nram Qab No:

 • Cov kev kawm thiab khoos kas hauv txhua lub tsev kawm ntawv qib PreK txog 12.
 • Khoos kas qhia ntawv tshwj xeeb rau cov me nyuam uas tseem yau
 • Cov khoos kas tom qab lawb ntawv thiab tej yam uas muaj kawm tom qab lawb ntawv
 • Khoos kas Extended Day for Learning (EDL)
 • Khoos kas Flipside  Kev tawm mus kawm sab nraud
 • Tsev kawm ntawv cov rooj koom txoos
 • Khoos kas qhia ntawv theem siab thaum yav tsaus ntuj (Evening High School)
 • Khoos kas qhia ntawv rau cov hluas hauv zej zos.
 • Lwm yam kev cheem pab uas tsis yog muab ncua ntawv los sis Alternative to Expulsion Program (A2E)
 • Tej yam uas tsev neeg muaj ua (Kev kawm rau niam txiv, qhib tsev kawm ntawv rau sawv daws mus saib, kev sib tham, lwm yam)
 • Qhov yuav kaw kev ua kis las yog yuav muab xyuas seb yam kis las twg thiaj tsim nyog kaw. Cov sij hawm uas raug pauv lawd muaj nyob rau hauv spps.org/sports.
 • Qhov yuav kaw cov kev kawm hauv zej zos yog yuav muab xyuas seb yam twg thiaj tsim nyog kaw. Yog xav paub, hu ncaj nraim rau qhov khoos kas los sis mus saib hauv spps.org/commed.
  • Discovery Club
  • Youth and adult classes and programs
  • Hubbs Center
  • East Side Hub@Harding
  • Early Childhood Family Education
  • SEED (Supportive Experiential Education)
  • Como Planetarium
 • Cov rooj sib tham thiab kev ua ub no ntawm cov koom haum (YMCA, Girl Scouts, kev pab qhia ntawv, thiab ntau yam ntxiv) uas tau kev tso cai siv tsev kawm ntawv cov chaw raug muab ncua lawm. Yog muaj lus nug, hu rau tus neeg khiav dej num.

Karen

Snow Day Cancellation Karen Translation

List of Snow Day cancellations - Karen translation

sadfsdfsf