Return to Headlines

Information about Leadership Change Process at Humboldt High School

March 25, 2022

 

Dear Humboldt Community,

 

I am writing to inform you of the leadership selection process at Humboldt High School for the 2022-23 school year.

 

I’d like to personally thank Interim Principal Steve Aeilts for his support of the Humboldt community, especially his willingness to step up up during a mid-year transition. We will open this position up for interviews as we search for a new principal for Humboldt High School. Mr. Aeilts will continue to be an asset in helping to make a smooth leadership transition for next year. 

 

We will share more information about the principal selection process in the coming weeks, and the community will be kept informed as we move forward. As has been the case in the past, the first interview will involve an interview team made up of a student, two staff members and two community members, with the intention of selecting a new principal for the 2022-23 school year.  

 

Please join me in thanking Mr. Aeilts for his willingness to support Humboldt and provide a positive end to this school year. Assistant Superintendent Dr. Yeu Vang will continue to work closely with the administrative team at Humboldt to support the community throughout this process and transition. Feel free to reach out to Mr. Aeilts, steven.aeilts@spps.org or Dr. Vang, yeu.vang@spps.org, with questions or concerns.

 

In partnership,

 

Joe Gothard
Superintendent


25 de marzo,, 2022

 

Dear Humboldt Community,

 

Les escribo para informarles sobre el proceso de selección de liderazgo en Humboldt High School para el año escolar 2022-23.

 

Me gustaría agradecer personalmente al director interino Steve Aeilts por su apoyo a la comunidad de Humboldt, especialmente por su voluntad de trabajar como director sustituto durante la transición de mitad de año. Abriremos este puesto para entrevistas mientras buscamos un nuevo director para la Humboldt Senior High School.. El Sr. Aeilts seguirá ayudando  durante la transición de liderazgo para el próximo año.

 

Compartiremos más información sobre el proceso de selección de director en las próximas semanas y se mantendrá informada a la comunidad a medida que avancemos. Como ha sido el caso en el pasado, la primera entrevista involucrará a un equipo compuesto por un estudiante, dos miembros del personal y dos miembros de la comunidad, con la intención de seleccionar a un nuevo director para el año escolar 2022-23.

 

Acompáñenme en darle las gracias al Sr. Aeilts por su voluntad de apoyar a Humboldt y proporcionar un final positivo para este año escolar. La Superintendente Asistente, Dr. Yeu Vang, continuará trabajando de cerca con el equipo administrativo de Humboldt para apoyar a la comunidad durante este proceso y transición. Si tiene preguntas o inquietudes, no dude en comunicarse con el Sr. Aeilts, steven.aeilts@spps.org o Dr. Vang, yeu.vang@spps.org.

 

juntos,

 

Joe Gothard
Superintendente


Lub Peb Hlis Tim 25, 2022

 

Nyob zoo txog Humboldt cov tsev neeg,

 

Kuv sau ntawv los qhia rau nej paub txog tus txheej txheem xaiv thawj coj hauv Humboldt High School rau xyoo kawm ntawv 2022-23.

 

Kuv xav ua tsaug rau Thawj Xib Fwb Steve Aeilts uas nws tau los ua tus thawj xib fwb ib ntus txhawb nqa tsev kawm ntawv Humboldt, tshwj xeeb tshaj qhov uas nws txaus siab hlo los ua tes dej num no rau thaum ib nrab xyoo. Peb yuav qhib txoj hauj lwm no thiab nrhiav neeg tuaj xam phaj thaum peb nrhiav thawj xib fwb tshiab rau Humboldt High School. Mr. Aeilts tseem yuav pab kom qhov kev hloov no mus tau zoo rau lwm xyoo.

 

Nyob rau ob peb lub lim tiam tom ntej no peb yuav qhia ntxiv los rau nej txog tus txheej txheem xaiv thawj xib fwb, thiab thaum peb pib xaiv tus thawj xib fwb peb yuav qhia los rau tsoom zej zos ua ntu zus. Raws li ib txwm ua dhau los, thawj qhov kev xam phaj yog yuav xam phaj nrog ib pab neeg uas muaj ib tug tub ntxhais kawm ntawv, ob tug neeg ua hauj lwm hauv tsev kawm ntawv thiab ob tug neeg hauv zej zos, uas lub hom phiaj yog yuav xaiv kom tau ib tug thawj xib fwb tshiab rau xyoo kawm ntawv 2022-23. 

 

Thov nej nrog kuv ua Mr. Aeilts tsaug uas nws tau txaus siab hlo los pab txhawb nqa Humboldt thiab pab kom txhua yam mus tau zoo rau thaum lub xyoo no xaus. Assistant Superintendent Dr. Yeu Vang yuav ua dej num nrog pawg thawj coj hauv Humboldt txuas ntxiv thiab yuav pab txhawb lub tsev kawm ntawv no kom tus txheej txheem thiab qhov kev hloov no mus tau zoo. Yog hais tias nej muaj lus nug los sis kev txhawj xeeb, thov tiv tauj Mr. Aeilts, steven.aeilts@spps.org los sis Dr. Vang, yeu.vang@spps.org.

 

Ntawm kev koom tes,

 

Joe Gothard
Superintendent


March 25, 2022

 

Bulshada Mudnaanta leh ee Humboldt,

 

Waxaan warqaddan idinkugu soo qorayaa inaan idin ogeysiiyo qaabka xulashada hoggaanka cusub ee dugsiga Humboldt High School sannad-dugsiyeedka 2022-23.

 

Waxaan jeclaan lahaa inaan shakhsi ahaan ugu mahadceliyo maamulaha ku meel gaarka ah Steve Aeilts iyo taageeradii uu siin jiray bulshada Humboldt, gaar ahaan siduu ugu heellanaa inuu buuxiyo kaalin bannaanaatay xilli lagu jiray kala guur bartamaha sannadka. Waxaan jagadan u furi doonnaa wareysiyo shaqaalaysiin maadaama aynu raadineyno maamulaha cusub ee Humboldt High School. Mr. Aeilts waxa uu laf-dhabar u ahaan doonaa oo uu gacan ka geysanayaa caawin ku aaddan kala-guur hoggaamineed oo hufan sannadka soo socda. 

 

Waxaynu idinla wadaagi doonnaa xog dheeraad ah oo ku saabsan habka xulashada maamulaha toddobaadyada soo socda, oo bulshadana waa lala socodsiin doonaa inta aan ku sii guda jirno hawshan. Sidii horeba u dhacday, waraysiga shaqo ee koowaad waxa ku lug yeelan doono koox waraysiga qaaddo oo ka kooban hal arday, laba xubnood oo shaqaale ah, iyo laba qof oo bulshada ka tirsan iyada oo uu qasadku yahay in la doorto maamule cusub sannad-dugsiyeedka 2022-23.  

 

Fadlan igu soo biir si aan uga mahadceliyo Mr. Aeilts siduu ugu heellanaa inuu taageero Humboldt oo uu sannad-dugsiyeedkan ku soo gabagabeeyo dhammaad wanaagsan. Kaaliyaha Isu Duwaha Guud Dr. Yeu Vang ayaa sii wadi doonto inay si dhow ula shaqeyso kooxda maamulka ee Humboldt si loo caawiyo bulshada iskoolka inta lagu jiro hawshan iyo kala-guurka. Ku kalsoonow inaad xor u tahay inaad kala xiriirtid Mr. Aeilts Steven.aeilts@spps.org ama Dr. Vang, yeu.vang@spps.org, wixii ah su'aalo ama walaac.

 

Wadashaqeyn Wacan,

 

Joe Gothard
Isu Duwaha Guud