Return to Headlines

Humboldt High School Announces New Principal

Dear Humboldt Community, 

I am pleased to share with you that I have selected a new leader for Humboldt High School. Please join me in welcoming Valerie A. Littles-Butler as your school’s new principal beginning in the 2022-23 school year.
 

Principal Littles-Butler brings a wealth of experience in helping all students feel represented and accepted for who they are. She has more than 35 years of experience as a classroom teacher and administrator. Most recently, she served as principal at Southwest High School in Minneapolis. Principal Littles-Butler is no stranger to Saint Paul Public Schools, having held a variety of administrator roles with us, including principal at Creative Arts Secondary and Open World Learning, plus assistant principal positions at Central High School and Harding High School. 

 

Please take a moment to complete a short survey. This survey is an opportunity to help your new principal understand the values and priorities of your school community.

 

We will work together to determine different opportunities to meet and engage with Principal Littles-Butler. You can expect to hear from her directly very soon.

 

Thank you for supporting your child and Humboldt High School. 

 

Sincerely,

 

Joe Gothard
Superintendent


Español

Estimada comunidad de Humboldt,

Me complace compartir con ustedes que he seleccionado a una nueva líder para la Escuela Secundaria Humboldt. Acompáñenme en darle la bienvenida a Valerie A. Littles-Butler como la nueva directora de su escuela a partir del año escolar 2022-23.
 

La directora Littles-Butler tiene  una gran experiencia en ayudar a que todos los estudiantes se sientan representados y aceptados por ser cómo son. Tiene más de 35 años de experiencia como maestra de salón de clases y administradora. Recientemente, se desempeñó como directora de Southwest High School en Minneapolis. La directora Littles-Butler conoce las Escuelas Públicas de Saint Paul, ya que ocupó una variedad de funciones administrativas con nosotros, incluida la de directora de Creative Arts Secondary y Open World Learning, además de puestos de subdirectora en Central High School y Harding High School.

 

Tómense un momento para completar una breve encuesta. Esta encuesta es una oportunidad para ayudar a su nueva directora a comprender los valores y prioridades de su comunidad escolar.

 

Trabajaremos juntos para determinar diferentes oportunidades para conocer e interactuar con la directora Littles-Butler. Puede esperar tener noticias de ella directamente muy pronto.

 

Gracias por apoyar a sus niños ya la Escuela Secundaria Humboldt.

 

Atentamente,

 

Joe Gothard
Superintendente


Hmoob

Nyob zoo txog Humboldt cov tsev neeg, 

 

Kuv zoo siab qhia rau nej tias kuv xaiv tau ib tug thawj coj tshiab rau Humboldt High School lawm. Thov nej nrog kuv tos txais Valerie A. Littles-Butler uas yog tus thawj xib fwb tshiab rau nej lub tsev kawm ntawv pib xyoo kawm ntawv 2022-23 mus.

 

Thawj Xib Fwb Littles-Butler muaj kev txawj ntau los pab txhua tus tub ntxhais kawm ntawv kom lawv mloog li lawv yog ib haiv neeg muaj nqis thiab zoo siab tias lawv yog leej twg. Nws twb ua hauj lwm tau tshaj 35 xyoos lawm, xws li yav tas los nws yog ib tug xib fwb qhia ntawv thiab thawj coj. Nyuam qhuav tsis ntev los no nws yog ib tug thawj xib fwb rau Southwest High School hauv Minneapolis. Thawj xib fwb Littles-Butler yog ib tug neeg uas Xees Phos Tsoom Fwv Tsev Kawm Ntawv paub zoo vim hais tias nws tau tuav ntau tes dej num ua thawj coj rau peb, xws li yav tas los nws yog tus thawj xib fwb rau Creative Arts Secondary thiab Open World Learning, thiab yog ib tug lwm thawj xib fwb rau Central High School thiab Harding High School.

 

Thov siv nej lub sij hawm me ntsis mus teb cov lus nug hauv daim ntawv soj ntsuam luv luv uas nyob rau hauv qhov link ntawm no short survey. Daim ntawv soj ntsuam no yog ib qho uas yuav pab kom nej tus thawj xib fwb tshiab to taub txog tej yam uas muaj nuj nqis thiab tseem ceeb tshaj plaws rau nej lub tsev kawm ntawv. 

 

Peb yuav ua hauj lwm ua ke los txiav txim siab nrhiav kom tau ob peb lub sij hawm txawv rau nej mus ntsib thiab nrog Thawj Xib Fwb Principal Littles-Butler tham. Nej yuav hnov xov los ntawm nws sai sai tom ntej no.

 

Ua tsaug uas nej pab txhawb nej tus me nyuam thiab Humboldt High School.

 


Ntawm lub siab dawb paug,

 

Joe Gothard
Superintendent


Soomaali

Bulshada Humboldt ee Qaaliga ah, 

 

Waxaan ku faraxsanahay inaan idinla wadaago in aan hoggamiye cusub aan u magacaabay Humboldt High School. Fadlan igu soo biir soo dhawaynta Valerie A. Littles-Butler oo noqoneysomaamulaha cusub ee iskoolkaaga laga billaabo sannad-dugsiyeedka 2022-23.
 

Maamule Littles-Butler waxay leedahay waaya-aragnimo aad u badan oo ay ku caawinayso in ay dhammaan ardeydu dareemaan in ay metelaad haystaan oo iyagana lagu tixgelinayo sida ay yihiin. Waxa ay leedahay in ka badan 35 sano oo waayo-aragnimo ah macalin fasalka iyo maamule ahaanba. Dhowaanahan, waxay maamule ka ahayd dugsiga sare ee Southwest High School ee Minneapolis. Maamule Littles-Butler kuma cusba Dugsiyada Dadweynaha ee Saint Paul, isaga oo nala soo qabtay doorar maamul oo kala duwan oo ay ku jiraan maamulaha Creative Arts Secondary iyo Open World Learning, iyo weliba jagooyin ah kaaliyaha maamulaha ee iskoollada Central High School iyo Harding High School. 

 

Fadlanqaado daqiiqad si aad u buuxisid ra'yi ururiye gaaban. Ra'yi ururiyahan gaaban waaa fursad lagu caawinayo maamulaha cusub si uu fahmo waxyaabaha la qiimeynayo iyo kuwa mudnaanta koowaad u ah iskoolka.

 

Waxaan ka wada shaqeyn doonnaa go'aaminta fursado kala duwan si aad ula kulantaan oo isu wareysataan Maamule Littles-Butler. Waxaad filan kartaan inaad si toos ah iyada war uga heshaan goor dhow.

 

Waad ku mahadsan tahay sida aad u garab taagan tahay ilmahaaga iyo Humboldt High School. 

 

Qaddarin badan,

 

Joe Gothard
Isu Duwaha Guud


Karen