Return to Headlines

Letter to J. J. Hill Families Regarding Philando Castile

Dear J. J. Hill Families,
 
Today Ramsey County Attorney John Choi announced he has filed criminal charges in the death of Philando Castile, cafeteria supervisor at our school.
 
This news, while welcome to many, may bring strong emotions to students, staff and community members who knew and cared for Mr. Phil. Our counselors are available to talk with students, family members and staff as needed.
 
Please let me know if you have any questions or concerns.
 
Sincerely,
 
Fatima Lawson
Principal

Somali

Qoysaska Qaaliga ah ee J. J. Hill,

 

Xeer-ilaaliyaha Ramsey County John Choi ayaa maanta ku dhawaaqay in uu gudbiyey dacwad-dambiyeed ka-dhan ah geeridii Philando Castile, oo ahaa maamulaha kafateeriyada iskuulkeena.

 

In kastoo dad badan ay soo dhaweynayaan warkan cusub, haddana waxaa dhici karta in shucuur iyo dareen xooggan uu ku keeno ardayda, shaqaalaha iyo xubnaha bulshada ee yaqaannay ama danayn jiray Mr. Phil. Haddii loo baahdo, lataliyeyaasha iskuullada ayaa diyaar u ah inay la hadlaan ardayda, qoysaska iyo shaqaalaha.

 

Fadlan ila soo xiriira haddii aad qabtaan wax su’aal ama walaac ah.

 

Mahadsanadiin,

 

 

Fatima Lawson

Maamulaha Iskuulka


Hmong

Nyob zoo txog cov tsev neeg uas muaj me nyuam kawm ntawv hauv J. J. Hill,

 

Hnub no John Choi uas yog tus kws lij choj hauv Ramsey County tau tshaj tawm tias nws tau ua ntawv foob qhov kev txhaum uas tau ua rau Philando Castile tag sim neej lawm.  Nws yog tus saib xyuas chav noj mov hauv peb lub tsev kawm ntawv.  

 

Qhov xov xwm no, txawm tias ua rau coob leej ntau tus zoo siab los tej zaum yuav ua rau cov tub ntxhais kawm ntawv, neeg ua hauj lwm thiab neeg zej zos uas paub thiab hlub tshua txog Mr. Phil tu siab heev. Peb cov kws pab tswv yim yuav nyob nraim ntawm no nrog cov tub ntxhais kawm ntawv, cov tsev neeg thiab neeg ua hauj lwm tham raws li lawv xav tau.

 

Thov qhia rau kuv paub yog hais tias nej muaj lus nug los sis kev txhawj xeeb.

 

Ntawm lub siab dawb paug,

 

 

 

Fatima Lawson

Thawj Tswj Fwm Tsev Kawm Ntawv